Trang 1 trên 1

Tôi có thể thêm text vào một listView của biểu tượng ?

Đã gửi: T.Hai 08/01/2018 8:51 am
gửi bởi dong
Tôi có thể chèn thêm text vào biểu tượng của listView, viết code như thế nào ? Bạn xem tập tin hình ảnh đính kèm, ví dụ này tôi thêm từ "đặc biệt" màu xanh lá cây. http://www.mediafire.com/view/7sosjkndd ... acbiet.jpg

Re: Tôi có thể thêm text vào một listView của biểu tượng ?

Đã gửi: T.Ba 09/01/2018 9:47 am
gửi bởi FlyingFox

Re: Tôi có thể thêm text vào một listView của biểu tượng ?

Đã gửi: T.Tư 10/01/2018 8:32 am
gửi bởi dong
link này mình cũng xem rồi, nó chạy 3 sự kiện dưới để load ảnh vào listView để chạy được 3 sự kiện này thì phải đặt this.listView1.OwnerDraw = true; trong ví dụ của mình vừa có icon vừa có chữ khi gặp câu lệnh này OwnerDraw = true; các icon không hiển thị được(nó ở trạng thái trong suốt). chú ý các icon bị trong suốt khi chưa chạy các khối lệnh của 3 sự kiện ở dưới.

Mã: Chọn hết

this.listView1.DrawItem += new System.Windows.Forms.DrawListViewItemEventHandler(this.listView1_DrawItem);
this.listView1.DrawSubItem += new System.Windows.Forms.DrawListViewSubItemEventHandler(this.listView1_DrawSubItem);
this.listView1.DrawColumnHeader += new System.Windows.Forms.DrawListViewColumnHeaderEventHandler(this.listView1_DrawColumnHeader);

Re: Tôi có thể thêm text vào một listView của biểu tượng ?

Đã gửi: T.Tư 10/01/2018 9:23 am
gửi bởi FlyingFox
Bạn upload cái demo đó xem dể hiểu hơn.

Re: Tôi có thể thêm text vào một listView của biểu tượng ?

Đã gửi: T.Tư 10/01/2018 3:55 pm
gửi bởi dong
bạn vào frmArticle và tìm this.myListView.OwnerDraw = true; đây nè bạn http://www.mediafire.com/file/8n83pgbuf ... ddText.rar

Re: Tôi có thể thêm text vào một listView của biểu tượng ?

Đã gửi: T.Năm 11/01/2018 6:46 am
gửi bởi FlyingFox
Viết code cho ListView DrawItem thay vì DrawSubItem.
 1. // Draw column header
 2. private void listView1_DrawColumnHeader(object sender, DrawListViewColumnHeaderEventArgs e)
 3. {
 4.     e.DrawDefault = true;
 5. }
 6.  
 7. // Draw the item's logo (view icon).
 8. private void listView1_DrawItem(object sender, DrawListViewItemEventArgs e)
 9. {
 10.     ListViewItem item = e.Item;
 11.     e.DrawBackground();
 12.     e.Graphics.DrawImage(myImageList1.Images[e.ItemIndex], e.Bounds.Location);
 13.     using (SolidBrush br = new SolidBrush(Color.Blue))
 14.     {
 15.         using (StringFormat format = new StringFormat())
 16.         {
 17.             format.Alignment = StringAlignment.Center;
 18.             format.LineAlignment = StringAlignment.Center;
 19.             using (Font font = new Font(myListView.Font.Name, 10, FontStyle.Bold))
 20.             {
 21.                 e.Graphics.DrawString("Special", font, br, e.Bounds, format);
 22.             }
 23.         }
 24.     }
 25. }
 26.  
 27. // Draw subitems for Detail view.
 28. private void listView1_DrawSubItem(object sender, DrawListViewSubItemEventArgs e)
 29. {
 30.     e.DrawDefault = true;
 31. }

Re: Tôi có thể thêm text vào một listView của biểu tượng ?

Đã gửi: T.Năm 11/01/2018 1:03 pm
gửi bởi dong
ví dụ này thì Ok rồi nhưng các từ "item i" dưới các Icon bị mất, nó ẩn item thì phải ?

Re: Tôi có thể thêm text vào một listView của biểu tượng ?

Đã gửi: T.Năm 11/01/2018 2:08 pm
gửi bởi FlyingFox
Vậy phải viết như sau:
 1. private void listView1_DrawItem(object sender, DrawListViewItemEventArgs e)
 2. {
 3.     ListViewItem item = e.Item;
 4.     e.DrawBackground();
 5.     e.Graphics.DrawImage(myImageList1.Images[e.ItemIndex], e.Bounds.Location);
 6.     using (SolidBrush br = new SolidBrush(Color.Blue))
 7.     {
 8.         using (StringFormat format = new StringFormat())
 9.         {
 10.             format.Alignment = StringAlignment.Center;
 11.             format.LineAlignment = StringAlignment.Center;
 12.             using (Font font = new Font(myListView.Font.Name, 10, FontStyle.Bold))
 13.             {
 14.                 e.Graphics.DrawString("Special", font, br, e.Bounds, format);
 15.                 br.Color = Color.Black;
 16.                 format.LineAlignment = StringAlignment.Far;
 17.                 e.Graphics.DrawString("Item " + (e.ItemIndex + 1).ToString(), font, br, e.Bounds, format);
 18.             }
 19.         }
 20.     }
 21. }

Re: Tôi có thể thêm text vào một listView của biểu tượng ?

Đã gửi: T.Sáu 12/01/2018 8:55 am
gửi bởi dong
Cám ơn bạn nhiều.