Trang 1 trên 1

Cấp phát và sử dụng đối tương động listView ?

Đã gửi: T.Sáu 29/12/2017 4:45 pm
gửi bởi dong
Giả sử mình đã tạo được đối tượng listView động tương ứng cấp phất có tên: listView1, listView2, listView3. trường hợp dưới chạy được khai báo tĩnh, câu hỏi đặt ra là truyền các đối tương động này như thế nào ?

Mã: Chọn hết

int j = 1;
for (int i = 0; i < 3; i++)
{
   j = i + j;
   LoadListView("listView" + j); //bị lỗi
   //LoadListView(listView1); //chạy tĩnh
}
 private void LoadListView(ListView lv)
 {
    ...
 }

Re: Cấp phát và sử dụng đối tương động listView ?

Đã gửi: T.Bảy 30/12/2017 8:38 am
gửi bởi FlyingFox
Dùng function Find để tìm control by name
  1. var ctrFounds = this.Controls.Find("textBox1", true);
  2. if (ctrFounds.Length > 0)
  3. {
  4.      //ctrFounds[0].Text = "Hello World";
  5.      TextBox textBox = ctrFounds[0] as TextBox;
  6.      if (textBox != null) textBox.Text = "Hello World";
  7. }

Re: Cấp phát và sử dụng đối tương động listView ?

Đã gửi: T.Sáu 05/01/2018 3:57 pm
gửi bởi dong
Cám ơn bạn đã chỉ giúp.