Trang 1 trên 1

Hỏi Store Procedure trong C# ?

Đã gửi: T.Tư 15/11/2017 10:20 am
gửi bởi dong
Mình đang tạo thư viện dll có tác động lên SQL Server vào dữ liệu Northwind, khi chạy trong C# bị báo lỗi này:
Use 'dbo' could not execute stored procedure 'master.dbo.sp_enable_sql_debug' on SQL Server (local)\sqlexpress. Click help for more information. sửa lỗi này ntn đây ?