• Vui lòng đọc nội qui diễn đàn để tránh bị xóa bài viết
  • Tìm kiếm trước khi đặt câu hỏi

Cách làm ẩn ổ đĩa trong VB.NET

Nơi trao đổi về các vấn đề trong lập trình Windows Forms, Console dùng cú pháp ngôn ngữ Visual Basic .NET và C#

Điều hành viên: tungblt, vuathongtin

tuyenthcsndu1
Bài viết: 5
Ngày tham gia: T.Năm 24/09/2015 10:13 am
Been thanked: 1 time

Cách làm ẩn ổ đĩa trong VB.NET

Gửi bàigửi bởi tuyenthcsndu1 » T.Bảy 07/10/2017 8:50 pm

Sau đây mình xin hướng dẫn các bạn cách làm ẩn ổ đĩa
Cách ẩn ổ đĩa:

Mã: Chọn hết

  Sub hidedisk(ByVal disk As String)
        Dim str As StreamWriter = File.CreateText("C:\hide.bat")
        str.WriteLine("diskpart /s c:\hide.txt")
        str.Close()
        Dim str2 As StreamWriter = File.CreateText("C:\hide.txt")
        str2.WriteLine("select volume " & disk)
        str2.WriteLine("remove letter " & disk)
        str2.Close()
        Dim proc As New Process
        proc.StartInfo.FileName = "C:\hide.bat"
        proc.StartInfo.UseShellExecute = False
        proc.StartInfo.CreateNoWindow = True
        proc.StartInfo.WindowStyle = ProcessWindowStyle.Hidden
        proc.Start()
        proc.WaitForExit()
        File.Delete("C:\hide.bat")
        File.Delete("C:\hide.txt")
    End Sub

Còn đay là cách làm hiện ổ đĩa:

Mã: Chọn hết

 Sub showdisk(ByVal disk As String)
        Dim str As StreamWriter = File.CreateText("C:\show.bat")
        str.WriteLine("diskpart /s c:\show.txt")
        str.Close()
        Dim str2 As StreamWriter = File.CreateText("C:\show.txt")
        str2.WriteLine("select volume " & AscW(disk) - 66)
        str2.WriteLine("assign letter " & disk)
        str2.Close()
        Dim proc As New Process
        proc.StartInfo.FileName = "C:\show.bat"
        proc.StartInfo.UseShellExecute = False
        proc.StartInfo.CreateNoWindow = True
        proc.StartInfo.WindowStyle = ProcessWindowStyle.Hidden
        proc.Start()
        proc.WaitForExit()
        File.Delete("C:\show.bat")
        File.Delete("C:\show.txt")
    End Sub

Cách này rất đơn giản, khi chạy không cần restart lại đâu (không như chỉnh sửa regedit). Chú ý: Phải imports namespace System.IO
Link file mẫu:
https://drive.google.com/file/d/0B_ayET5QSaK9S29OUHBGSW1hcDQ/viewQuay về “Visual Basic .NET và C# (VB.NET & C#)”

Đang trực tuyến

Đang xem chuyên mục này: Không có thành viên nào trực tuyến.8 khách