Trang 1 trên 1

Lỗi You tried to execute a query that does not include the specified expression ...

Đã gửi: T.Năm 07/09/2017 3:26 pm
gửi bởi dong
Trong Microsoft access khi vấn tin ở dưới chạy bình thường nhưng khi chạy ở Microsoft Visual Studio C# bị báo lỗi: "ex = {"You tried to execute a query that does not include the specified expression '[SLNHAP0]+[SLNHAP1]-([SLXUAT0]+[SLXUAT1]+[SLBAN0]+[SLBAN1])' as part of an aggregate function."}"
Nếu trong C# tôi xóa dòng "([SLNHAP0]+[SLNHAP1])-([SLXUAT0]+[SLXUAT1]+[SLBAN0]+[SLBAN1]) AS TON, [GIAMUA]*[TON] AS GIATRI," thì C# chạy bình thường, các bạn biết lỗi này ?

Vấn tin trong Microsoft Access

Mã: Chọn hết

SELECT TABPHIEUKHOCTTMP.MANHOM, TABPHIEUKHOCTTMP.TENNHOM, TABPHIEUKHOCTTMP.MAVACH_SC, TABPHIEUKHOCTTMP.MAVACH_TS, TABPHIEUKHOCTTMP.TENSP, TABPHIEUKHOCTTMP.DVT, TABPHIEUKHOCTTMP.GIAMUA, Sum(TABPHIEUKHOCTTMP.SLNHAP0) AS SLNHAP0, Sum(TABPHIEUKHOCTTMP.SLXUAT0) AS SLXUAT0, Sum(TABPHIEUKHOCTTMP.SLBAN0) AS SLBAN0, Sum(TABPHIEUKHOCTTMP.SLNHAP1) AS SLNHAP1, Sum(TABPHIEUKHOCTTMP.SLXUAT1) AS SLXUAT1, Sum(TABPHIEUKHOCTTMP.SLBAN1) AS SLBAN1, (([SLNHAP0]+[SLNHAP1])-([SLXUAT0]+[SLXUAT1]+[SLBAN0]+[SLBAN1])) AS TON, [GIAMUA]*[TON] AS GIATRI, TABPHIEUKHOCTTMP.DIENGIAI, TABPHIEUKHOCTTMP.MACUAHANG, TABPHIEUKHOCTTMP.TENCUAHANG, TABPHIEUKHOCTTMP.MAKHO, TABPHIEUKHOCTTMP.TENKHO
FROM TABPHIEUKHOCTTMP
GROUP BY TABPHIEUKHOCTTMP.MANHOM, TABPHIEUKHOCTTMP.TENNHOM, TABPHIEUKHOCTTMP.MAVACH_SC, TABPHIEUKHOCTTMP.MAVACH_TS, TABPHIEUKHOCTTMP.TENSP, TABPHIEUKHOCTTMP.DVT, TABPHIEUKHOCTTMP.GIAMUA, TABPHIEUKHOCTTMP.DIENGIAI, TABPHIEUKHOCTTMP.MACUAHANG, TABPHIEUKHOCTTMP.TENCUAHANG, TABPHIEUKHOCTTMP.MAKHO, TABPHIEUKHOCTTMP.TENKHO
ORDER BY TABPHIEUKHOCTTMP.MANHOM, TABPHIEUKHOCTTMP.TENSP;

Re: Lỗi You tried to execute a query that does not include the specified expression ...

Đã gửi: T.Bảy 09/09/2017 7:54 am
gửi bởi FlyingFox
Tại vì trong GROUP BY không có các cột đó.

Re: Lỗi You tried to execute a query that does not include the specified expression ...

Đã gửi: T.Hai 11/09/2017 8:16 am
gửi bởi dong
nếu vậy tại sao cũng vấn tin đó mình chạy trong MS_Access không bị báo lỗi trên và chạy bình thường ?

Re: Lỗi You tried to execute a query that does not include the specified expression ...

Đã gửi: T.Hai 11/09/2017 12:36 pm
gửi bởi FlyingFox
Có thể đổi 2 dòng dưới đây
(([SLNHAP0]+[SLNHAP1])-([SLXUAT0]+[SLXUAT1]+[SLBAN0]+[SLBAN1])) AS TON,
[GIAMUA]*[TON] AS GIATRI,

thành
((Sum(TABPHIEUKHOCTTMP.SLNHAP0)+Sum(TABPHIEUKHOCTTMP.SLNHAP1))-(Sum(TABPHIEUKHOCTTMP.SLXUAT0)+Sum(TABPHIEUKHOCTTMP.SLXUAT1)+Sum(TABPHIEUKHOCTTMP.SLBAN0)+Sum(TABPHIEUKHOCTTMP.SLBAN1))) AS TON,
[GIAMUA]*((Sum(TABPHIEUKHOCTTMP.SLNHAP0)+Sum(TABPHIEUKHOCTTMP.SLNHAP1))-(Sum(TABPHIEUKHOCTTMP.SLXUAT0)+Sum(TABPHIEUKHOCTTMP.SLXUAT1)+Sum(TABPHIEUKHOCTTMP.SLBAN0)+Sum(TABPHIEUKHOCTTMP.SLBAN1))) AS GIATRI,

Re: Lỗi You tried to execute a query that does not include the specified expression ...

Đã gửi: T.Tư 13/09/2017 2:26 pm
gửi bởi dong
Cám ơn bạn nhé.