Trang 1 trên 1

Xin hướng dẫn về làm Threadpool hiển thị Webbrowser gecko

Đã gửi: CN 27/08/2017 10:01 pm
gửi bởi yellowsun64
Như tiêu đề, bạn nào có thể hướng dẫn giúp mình với... đã search đủ các nơi mà thấy rất ít tài liệu chi tiết về threadpool :-S
Ví dụ cụ thể như mình muốn làm 1 Form chính, khi bấm 1 button trên Form sẽ hiển thị nhiều 4 form, mỗi form sẽ hiển thị Webbrowser navigate 1 url khác nhau.

Re: Xin hướng dẫn về làm Threadpool hiển thị Webbrowser gecko

Đã gửi: T.Sáu 01/09/2017 6:04 pm
gửi bởi NTN
Bạn thử dùng

Mã: Chọn hết

 Dim tenformbr as new webbrowser
  Dim tenform as new form
  'Phan nay bo vao Sub
With Me.tenform
    .MaximizeBox = False
    .MinimizeBox = False
    .BackColor = White
    .ForeColor = Black
    .Size = New System.Drawing.Size(155, 265)
    .Text = "Run-time Controls"
    .FormBorderStyle = FormBorderStyle.FixedDialog
    .StartPosition = FormStartPosition.CenterScreen
End With
With Me.tenformbr
   .Navigate("http://google.com.vn")
End With
 

Vui lòng tham khảo thêm : https://support.microsoft.com/en-us/hel ... -time-by-u (Nguồn Microsoft Support)

(Code này viết ví dụ chơi chưa check lỗi nên bạn xem và tự sửa theo ý mình nhé)

Hoặc cách 2 chỉ sử dụng tabcontrol để tạo webbrowser mới không cần tạo form mới, bạn xem tham khảo nhé:

Mã: Chọn hết

     'This creates a new tab
        Dim tp As New TabPage
        TabControl1.Controls.Add(tp)

        'This creates a new webbrowser with the NewWindow Event
        'And navigates it to the link wanting to be opened
        Dim wb As New WebBrowser
        Dim myElement As HtmlElement = WebBrowser1.Document.ActiveElement
        Dim target As String = myElement.GetAttribute("href")
        With wb
            .Navigate(target)
            .Dock = DockStyle.Fill
        End With

        AddHandler wb.NewWindow, AddressOf WebBrowser_NewWindow

        tp.Controls.Add(wb)

        'This prevents ie from popping up
        e.Cancel = True

Nguồn: http://www.vbforums.com/showthread.php? ... -a-new-tab