Trang 1 trên 1

hiển thị 2 table lên cùng 1 dataGridView có ComboBox

Đã gửi: T.Bảy 19/08/2017 11:14 am
gửi bởi nghiaducon
Tôi có 2 bảng:
Bảng 1: DSMonAn: IDMonAn, TenMonAn, DonGiaMonAn
Bảng 2: TEMP: MAHOADON, IDMonAn, SoLuong

Tôi muốn hiển thị lên dataGridView 4 cột: MAHOADON, TenMonAn, SoLuong, DonGiaMonAn. Nhưng phần TenMonAn hiển thị bằng ComboBox để người dùng chọn món có sẵn vấn đề là làm đủ mọi cách chỉ hiển thị được 3 cột: MAHOADON, TenMonAn, SoLuong.
Bác nào hỗ trợ tôi hiển thị cột DonGiaMonAn lên với. Với lại tôi muốn mỗi khi chọn món ăn khác trong DonGiaMonAn thì cột DonGiaMonAn thay đổi giá theo. Dưới đây là code của tôi.

Mã: Chọn hết

       con = "Provider = Microsoft.Jet.OLEDB.4.0; " + "Data Source = Database.mdb";
            ds = new DataSet();
            string query = "SELECT * FROM DSMonAn";
            try
            {
                OleDbConnection conn = new OleDbConnection(con);
                da = new OleDbDataAdapter(query, conn);
                da.Fill(ds, "DSMonAn");

               
                (dataGridView1.Columns["TenMonAn"] as DataGridViewComboBoxColumn).DataSource = ds.Tables["DSMonAn"];
                (dataGridView1.Columns["TenMonAn"] as DataGridViewComboBoxColumn).DisplayMember = "TenMonAn";
                (dataGridView1.Columns["TenMonAn"] as DataGridViewComboBoxColumn).ValueMember = "IDMonAn";

                da.SelectCommand.CommandText = "SELECT * FROM TEMP";
                da.Fill(ds, "TEMP");
                dataGridView1.DataSource = ds.Tables["TEMP"];
 
            }
            catch (OleDbException ex)
            {
                MessageBox.Show(ex.Message);
            }

        }

Re: hiển thị 2 table lên cùng 1 dataGridView có ComboBox

Đã gửi: T.Bảy 19/08/2017 12:10 pm
gửi bởi nghiaducon
Tôi đã thử tìm cách gán DataSource cho columns DonGiaMonAn nhưng không được. Bác nào hỗ trợ phần này với.