• Vui lòng đọc nội qui diễn đàn để tránh bị xóa bài viết
  • Tìm kiếm trước khi đặt câu hỏi

Vấn tin tại sao không nhóm được ?

Nơi trao đổi về các vấn đề trong lập trình Windows Forms, Console dùng cú pháp ngôn ngữ Visual Basic .NET và C#

Điều hành viên: tungblt, vuathongtin

dong
Thành viên ưu tú
Thành viên ưu tú
Bài viết: 663
Ngày tham gia: T.Năm 03/04/2008 7:46 am
Has thanked: 13 time
Been thanked: 2 time

Vấn tin tại sao không nhóm được ?

Gửi bàigửi bởi dong » T.Năm 17/08/2017 4:25 pm

Mình có vấn tin sau, để nhóm lại các mẫu tin nhưng không nhóm được nhờ các bạn chỉ giúp, kết qua khi chạy xem file excel:

Mã: Chọn hết

SELECT     TOP (100) PERCENT dbo.TABNHANVIENCA.CANV, dbo.TABHDBHCT.TENSP, dbo.TABDONVI.TENDVT, SUM(dbo.TABHDBHCT.SOLUONG) AS SL,
                      SUM(dbo.TABHDBH.DOITRA) AS DTRA, dbo.TABHDBHCT.GIABAN AS DONGIA, CASE TABHDBH.DOITRA WHEN 0 THEN (TABHDBHCT.SOLUONG * TABHDBHCT.GIABAN)
                       ELSE (TABHDBHCT.SOLUONG - TABHDBH.DOITRA) * (TABHDBHCT.GIABAN) END AS THANHTIEN, dbo.TABHDBHCT.GIABAN * dbo.TABHDBHCT.GIAMGIA / 100 AS GGIA,
                       SUM(dbo.TABHDBH.TONGTIEN) AS TONGCONG, dbo.TABCUAHANG.TENCUAHANG
FROM         dbo.TABHDBH INNER JOIN
                      dbo.TABHDBHCT ON dbo.TABHDBH.IDHDBH = dbo.TABHDBHCT.MAHDBH INNER JOIN
                      dbo.TABCUAHANG ON dbo.TABHDBHCT.MACUAHANG = dbo.TABCUAHANG.IDCUAHANG INNER JOIN
                      dbo.TABDONVI ON dbo.TABHDBHCT.MADVT = dbo.TABDONVI.IDDVT INNER JOIN
                      dbo.TABNHANVIENCA ON dbo.TABHDBH.MACA = dbo.TABNHANVIENCA.IDCANV
WHERE     (dbo.TABHDBH.NGAY BETWEEN '07/01/2017' AND '08/18/2017') AND (dbo.TABCUAHANG.TENCUAHANG = N'Cửa hàng nha trang') AND
                      (dbo.TABHDBH.TTTHANHTOAN >= 0) AND (dbo.TABHDBH.TTTHANHTOAN <= 2)
GROUP BY dbo.TABNHANVIENCA.CANV, dbo.TABHDBHCT.TENSP, dbo.TABDONVI.TENDVT, dbo.TABHDBHCT.SOLUONG, dbo.TABHDBH.DOITRA, dbo.TABHDBHCT.GIABAN,
                      dbo.TABHDBHCT.GIAMGIA, dbo.TABCUAHANG.TENCUAHANG
ORDER BY dbo.TABNHANVIENCA.CANV DESC, dbo.TABHDBHCT.TENSP


http://www.mediafire.com/file/ezwbitr7a ... QLNhom.xlsQuay về “Visual Basic .NET và C# (VB.NET & C#)”

Đang trực tuyến

Đang xem chuyên mục này: Không có thành viên nào trực tuyến.5 khách