• Vui lòng đọc nội qui diễn đàn để tránh bị xóa bài viết
  • Tìm kiếm trước khi đặt câu hỏi

Tạo báo cáo từ dữ liệu đã lọc trên datagirlview

Nơi trao đổi về các vấn đề trong lập trình Windows Forms, Console dùng cú pháp ngôn ngữ Visual Basic .NET và C#

Điều hành viên: tungblt, vuathongtin

phongvucam
Bài viết: 3
Ngày tham gia: T.Sáu 29/03/2013 8:56 am

Tạo báo cáo từ dữ liệu đã lọc trên datagirlview

Gửi bàigửi bởi phongvucam » T.Ba 15/08/2017 10:11 pm

Mình mới tập tành chuyển qua vb.net, mình đã hiện dữ liệu thành công lên trên datagirlview nhưng đang mắc ở chỗ in báo cáo có lọc theo ngày tháng.

Mã: Chọn hết

Imports System.Data.OleDb
Imports System.Data.Odbc
Imports System
Imports DevExpress
Imports DevExpress.XtraReports.UI

Public Class thongketk
    Dim conn As openconn = New openconn
    Dim dt As DataTable

    Private Sub thongketk_Load(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles MyBase.Load
        txttungay.Text = DateSerial(Year(Now), Month(Now) + 0, 1)
        txtdenngay.Text = Now

        dt = conn("Select mahang,Sum(tondknhap)-sum(tondkxuat) as tondk, Sum(soluongnhap) as slnhap, Sum(soluongxuat) as slxuat,(Sum(tondknhap)-sum(tondkxuat))+Sum(soluongnhap)-Sum(soluongxuat) as tonck " & _
                               "From (SELECT HDN.mahdn, HDN.ngaynhap, HDN.makh,CTHDN.mahang, 0 as tondknhap, CTHDN.soluongnhap as tondkxuat, 0 as slnhap, 0 as slxuat  " & _
                                "FROM HDN INNER JOIN CTHDN ON HDN.mahdn = CTHDN.mahdn  " & _
                               "WHERE Format (HDN.ngaynhap, 'yyyy/MM/dd') < Format ( '" & txttungay.Text & "', 'yyyy/MM/dd')  " & _
                               "UNION ALL SELECT HDX.mahdx, HDX.ngayxuat, HDX.manhacc, CTHDX.mahang, CTHDX.slxuat as tondknhap, 0 as tondkxuat, 0 as slnhap, 0 as slxuat  " & _
                              "FROM HDX INNER JOIN CTHDX ON HDX.mahdx = CTHDX.mahdx  " & _
                               "WHERE Format (HDX.ngayxuat, 'yyyy/MM/dd') < Format ( '" & txttungay.Text & "', 'yyyy/MM/dd')  " & _
                               "UNION ALL SELECT HDN.mahdn, HDN.ngaynhap, HDN.makhach, CTHDN.mahang, 0 as tondknhap, 0 as tondkxuat,0 as slnhap, CTHDN.soluongnhap as slxuat  " & _
                              "FROM HDN INNER JOIN CTHDN ON HDN.mahdn = CTHDN.mahdn  " & _
                               "WHERE (Format (HDN.ngaynhap, 'yyyy/MM/dd') Between (Format ( '" & txttungay.Text & "', 'yyyy/MM/dd')) And (Format ( '" & txtdenngay.Text & "', 'yyyy/MM/dd')))  " & _
                               "UNION ALL SELECT HDX.mahdx, HDX.ngayxuat, HDX.manhacc, CTHDX.mahang, 0 as tondknhap, 0 as tondkxuat, CTHDX.soluongxuat, 0 as slxuat  " & _
                              "FROM HDX INNER JOIN CTHDX ON HDX.mahdx = CTHDX.mahdx  " & _
                               "WHERE (Format (HDX.ngayxuat, 'yyyy/MM/dd') Between (Format ( '" & txttungay.Text & "', 'yyyy/MM/dd')) And (Format ( '" & txtdenngay.Text & "', 'yyyy/MM/dd')))) GROUP BY mahang")
        DataGridView1.DataSource = dt
    End Sub

    Private Sub Barin_ItemClick(sender As Object, e As DevExpress.XtraBars.ItemClickEventArgs) Handles Barin.ItemClick
        If dt.Rows.Count > 0 Then
            Dim report As New XtraReport1()
            DataGridView1.DataSource = dt
            report.ShowDialog()
        Else
            MsgBox("Không có dữ liệu để in")
        End If
    End Sub

End Class

Các bác rành vb vui lòng xem và chỉ giúp mình với.Quay về “Visual Basic .NET và C# (VB.NET & C#)”

Đang trực tuyến

Đang xem chuyên mục này: Không có thành viên nào trực tuyến.9 khách