Trang 1 trên 1

label có thể đánh dấu khối bằng chuột ?

Đã gửi: T.Sáu 07/04/2017 11:11 am
gửi bởi dong
Trong file ảnh đính kèm có cái khung lớn không biết có phải label không ? không cho cho chỉnh sửa, khi dùng chuột đánh dấu khối để copy, trong Visual Studio mình dùng label nhưng không làm được đánh dấu khối và copy, các bạn biết đó là control gì ? Hình ảnh

Re: label có thể đánh dấu khối bằng chuột ?

Đã gửi: T.Sáu 07/04/2017 2:02 pm
gửi bởi thuanfun
Bạn dùng TextBox nhé. Thuộc tính ReadOnly và Multiline để True là ok

Re: label có thể đánh dấu khối bằng chuột ?

Đã gửi: T.Sáu 07/04/2017 3:17 pm
gửi bởi dong
Cái này thì đúng như mô tả ở trên nhưng khi chạy mình gán chuỗi cho texbox các ký tự xuống dòng "\n" không xuống dòng mà hiển thị thành ô vuông, chắc không phải textbox rồi.

Re: label có thể đánh dấu khối bằng chuột ?

Đã gửi: T.Sáu 07/04/2017 3:43 pm
gửi bởi thuanfun
Xuống dòng là vbNewLinebạn nhé.

  1. TextBox1.Text = "Dòng 1" & vbNewLine & "Dòng 2"