Trang 1 trên 1

Sử dụng lệnh between lấy giữa 2 ngày ?

Đã gửi: T.Sáu 06/01/2017 4:12 pm
gửi bởi dong
Khi sử dụng vấn tin lấy mẫu tin ngày sinh nhân viên sql server 2005 lệnh BETWEEN không lấy được ngày cuối cùng của ngày kết thúc.
Ví dụ: thống kê từ ngày sinh nhân viên '01/11/2015 đến ngày '30/11/2015 thì nó chỉ lấy tới ngày 29 có 1 vài mẫu tin của ngày 30 không lấy được, các bạn biết lỗi gì không ?

SELECT * FROM [TABNHANVIEN]
WHERE [NGAYSINH] BETWEEN '11/01/2015' AND '11/30/2015'