Trang 1 trên 1

Không cho phép thay đổi kích thước cột của gridView ?

Đã gửi: CN 01/01/2017 4:31 pm
gửi bởi dong
Trong bộ Devexpress, không cho phép thay đổi kích thước cột của gridView khi đưa con chuột vào vị trí ở đầu cột nơi giáp ranh giữa 2 cột ? xem file ảnh đính kèm vùng khoanh tròn màu đỏ. Hình ảnh

Re: Không cho phép thay đổi kích thước cột của gridView ?

Đã gửi: T.Ba 03/01/2017 10:10 am
gửi bởi Kasper
Mình không có cài bộ này, nhưng mình xài grid của DevComponents.DotNetBar2 thì thấy trong Column có thuộc tính Resizeable, chỉ cần đặt = false thì sẽ không cho phép resize. Bạn tìm thử vì mình nghĩ nó sẽ tương tự như vậy.