Cần giúp đỡ về insert Datetimepicker vào SQL

Nơi trao đổi về các vấn đề trong lập trình Windows Forms, Console dùng cú pháp ngôn ngữ Visual Basic .NET và C#

Moderators: tungblt, vuathongtin

Post Reply
TearOfLevenda
Posts: 3
Joined: Fri 25/03/2016 9:06 pm

Cần giúp đỡ về insert Datetimepicker vào SQL

Post by TearOfLevenda »

Chào các bạn ạ. Mình có 1 cái project có 2 form: Khách hàng với hợp đồng.
Trong khách hàng thì có 1 datetimepicker (Dtp1) dùng để nhập ngày sinh.
Trong hợp đồng có 1 cái datetimepicker (Dtp2) dùng để nhập ngày giao (giao xe).
câu lệnh insert trong hợp đồng:

Code: Select all

"insert into CTHopDong(MaHD,MaDV,MaXe,NgayGiao)values('" & Label6.Text & "','" & ComboBox3.SelectedValue & "','" & ComboBox4.Text & "','" & Dtp2.Text & "')"
câu lệnh insert trong Khách hàng mình cũng y như trên:

Code: Select all

"insert into KhachHang(TenKH,DiaChi,SDT,CMND,NgaySinh)values('" & TextBox1.Text & "','" & TextBox2.Text & "','" & TextBox3.Text & "','" & TextBox4.Text & "','" & Dtp1.Text & "')"
Và vấn đề ở đây là bên form Hợp đồng, table CTHopDong thì nó cập nhật ngày trong Dtp2 vào đc Ngày Giao trong SQL
còn bên form Khách hàng câu lệnh vẫn y thế nhưng nó chỉ vào đc TenKH,DiaChi,SDT,CMND còn NgaySinh thì nó vào ko đc ~X(
sau đó mình dùng lệnh update cho form khách hàng

Code: Select all

"Update KhachHang set TenKH= N'" & TextBox1.Text & "',DiaChi= N'" & TextBox2.Text & "',SDT= '" & TextBox3.Text & "',CMND='" & TextBox4.Text & "',NgaySinh='" & Dtp1.Text & "' from KhachHang where MaKH='" & Label7.Text & "'" 
thì ngày trong dtp1 nó mới chịu vào SQL :-? Các bạn có biết bị vấn đề gì ở đây ko. Không báo lỗi liếc gì hết nhé. Chạy bth 8-|
User avatar
nhatlinh0207
Thành viên tâm huyết
Thành viên tâm huyết
Posts: 428
Joined: Wed 15/08/2012 7:54 pm
Has thanked: 58 times
Been thanked: 49 times

Re: Cần giúp đỡ về insert Datetimepicker vào SQL

Post by nhatlinh0207 »

Thứ nhất: Dtp1.Text sao lại là .Text? nó là Value mà.
Thứ hai: Date trong SQL server có định dạng là "yyyy-MM-dd" phải convert về dạng này
TearOfLevenda
Posts: 3
Joined: Fri 25/03/2016 9:06 pm

Re: Cần giúp đỡ về insert Datetimepicker vào SQL

Post by TearOfLevenda »

Mình đã set dtp1 tng format là custom và trong customformat là yyyy/MM/dd rồi bạn à. Nên lưu dpt1.text cũng đc mà.
Ví dụ là ở dtp2.text ở bên form hợp đồng là mình insert vào đc. Còn dtp1 bên form khách hàng thì ko đc. Mặc dù code y nhau.
Thế mới đau đầu
User avatar
nhatlinh0207
Thành viên tâm huyết
Thành viên tâm huyết
Posts: 428
Joined: Wed 15/08/2012 7:54 pm
Has thanked: 58 times
Been thanked: 49 times

Re: Cần giúp đỡ về insert Datetimepicker vào SQL

Post by nhatlinh0207 »

thế mình chịu, chưa bao h dùng .text cho 1 giá trị cả
User avatar
1045007
Thành viên danh dự
Thành viên danh dự
Posts: 551
Joined: Mon 09/06/2008 3:35 pm
Location: TP Cần Thơ
Has thanked: 2 times
Been thanked: 61 times
Contact:

Re: Cần giúp đỡ về insert Datetimepicker vào SQL

Post by 1045007 »

bạn dùng Dtp1.value.ToString("yyyy/MM/dd")

ví dụ:
 1. String sql = String.format("insert into table(id, mydate) values({0}, '{1}' ) ", myID, Dtp1.value.ToString("yyyy/MM/dd"));
 2.  myPgCommand = new NpgsqlCommand(sql, myPgConnect);
 3.                 myPgConnect.Open();
 4.                 myPgCommand.ExecuteNonQuery();
 5.                 myPgConnect.Close();
Xếp hình cổ điển for Android-https://play.google.com
♂♀♂♀♂♀♂♀♂♀♂♀♂♀♂♀♂♀♂♀♂♀♂♀♂♀♂♀♂♀♂♀♂♀♂♀♂♀♂♀
NetBaoNgoc
Thành viên chính thức
Thành viên chính thức
Posts: 20
Joined: Tue 06/12/2016 12:02 pm
Been thanked: 1 time
Contact:

Re: Cần giúp đỡ về insert Datetimepicker vào SQL

Post by NetBaoNgoc »

 1. 'Nếu đã dùng dateTimePicker rồi thì nên làm như này
 2. Dim ChuoiNgayThang1 As String                        
 3. Dim Ngay As String = Ngaythang1.Value.Day  ' Ngaythang1 chính là tên của control dateTimePicker
 4. Dim Thang As String = Ngaythang1.Value.Month
 5. Dim Nam As String = Ngaythang1.Value.Year
 6. ChuoiNgayThang1 = Nam & "/" & Thang & "/" & Ngay
 7. 'Cuối cùng là gán ChuoiNgayThang1 vào chuỗi Sql là xong
Post Reply

Return to “Visual Basic .NET và C# (VB.NET & C#)”