• Vui lòng đọc nội qui diễn đàn để tránh bị xóa bài viết
  • Tìm kiếm trước khi đặt câu hỏi

[VB.NET] lỗi này là sao vậy mn?

Nơi trao đổi về các vấn đề trong lập trình Windows Forms, Console dùng cú pháp ngôn ngữ Visual Basic .NET và C#

Điều hành viên: tungblt, vuathongtin

Leo
Bài viết: 2
Ngày tham gia: T.Hai 07/03/2016 9:40 pm

[VB.NET] lỗi này là sao vậy mn?

Gửi bàigửi bởi Leo » T.Tư 09/03/2016 9:19 am

mình chạy vb nhưng chỉ đến đc đoạn mảng còn nó không chạy phần quicksort nó hiện ra thông báo này:
Hình ảnh
#form
Hình ảnh

#code
Public Class Form1

Public Function partition(ByRef a As Array, ByVal l As Integer, ByVal r As Integer)
Dim j As Integer = l
Dim p As Integer = a(r)

For i = l To r - 1
If a(i) < p Then
Dim tmp As Integer = a(i)
a(i) = a(j)
a(j) = tmp
j = j + 1
End If
Next
a(r) = a(j)
a(j) = p

Return j
End Function
Public Sub qsort(ByRef a As Array, ByVal l As Integer, ByVal r As Integer)
If r > l Then
Dim m As Integer = partition(a, l, r)
qsort(a, l, m - 1)
qsort(a, m + 1, r)
End If
End SubPrivate Sub btnmang_Click(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs)
Dim i As Integer

n = CInt(TextBox1.Text)
For i = 0 To n - 1
b(i) = InputBox("phan tu thu : " + CStr(i))
Txtmang.Text = Txtmang.Text + CStr(b(i)) + " "
Next

End Sub

Private Sub btnsapxep_Click(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles btnsapxep.Click
Dim array_size As Integer = 1024
Dim a(array_size) As Integer
Dim i As Integer
Dim kq As Integer
lblsapxep.Text = " "


array_size = CInt(TextBox1.Text)
For i = 0 To array_size - 1
a(i) = InputBox("phan tu thu : " + CStr(i))
Txtmang.Text = Txtmang.Text + CStr(a(i)) + " "
Next
kq = qsort(a, 0, array_size - 1)

lblsapxep.Text = lblsapxep.Text + kq.ToString()
End Sub
End Classkhoaph
Thành viên chính thức
Thành viên chính thức
Bài viết: 35
Ngày tham gia: T.Ba 08/12/2015 12:57 pm
Been thanked: 4 time

Re: [VB.NET] lỗi này là sao vậy mn?

Gửi bàigửi bởi khoaph » T.Tư 09/03/2016 2:08 pm

cái function partition không có kiểu trả về
phải biết lỗi ở dòng nào mới sửa được chứ


Quay về “Visual Basic .NET và C# (VB.NET & C#)”

Đang trực tuyến

Đang xem chuyên mục này: Không có thành viên nào trực tuyến.7 khách