• Vui lòng đọc nội qui diễn đàn để tránh bị xóa bài viết
 • Tìm kiếm trước khi đặt câu hỏi

[Hỏi] Dictionary

Nơi trao đổi về các vấn đề trong lập trình Windows Forms, Console dùng cú pháp ngôn ngữ Visual Basic .NET và C#

Điều hành viên: tungblt, vuathongtin

huonglangt
Bài viết: 6
Ngày tham gia: CN 29/07/2012 9:12 pm
Has thanked: 1 time

[Hỏi] Dictionary

Gửi bàigửi bởi huonglangt » T.Năm 22/11/2012 12:07 pm

Cho mình hỏi đoạn code này kiểm tra thì ko lỗi ở đâu nhưng mà khi mình chọn chức năng trong chương trình thì nó không thực hiện được, ở đây mình mới có chức năng thêm và tra từ


Lớp Từ Điển
 1. Public Class Dictionary
 2.     Private English As String
 3.     Private Vietnamese As String
 4.  
 5.     Public Sub New()
 6.  
 7.     End Sub
 8.  
 9.     Public Sub New(ByVal E As String, ByVal V As String)
 10.         English = E
 11.         Vietnamese = V
 12.     End Sub
 13.  
 14.     Public Property EnglishVal() As String
 15.         Get
 16.             Return English
 17.         End Get
 18.         Set(ByVal value As String)
 19.             English = value
 20.         End Set
 21.     End Property
 22.  
 23.     Public Property VietnameseVal() As String
 24.         Get
 25.             Return Vietnamese
 26.         End Get
 27.         Set(ByVal value As String)
 28.             Vietnamese = value
 29.         End Set
 30.     End Property
 31.  
 32. End Class
 33.  
 34.  Lớp DictionaryData
 1. Imports System.IO
 2. Imports System.Console
 3. Public Class DictionaryData
 4.     Dim td As Dictionary = New Dictionary()
 5.     Dim read As StreamReader
 6.     Dim write As StreamWriter
 7.  
 8.     Public Sub New()
 9.  
 10.     End Sub
 11.  
 12.     Public Sub New(ByVal D As Dictionary)
 13.         td = D
 14.     End Sub
 15.  
 16.     Public Sub WriteDaTa(ByVal D As Dictionary)
 17.         write = New StreamWriter("Dictionary.txt", True)
 18.         write.WriteLine(D.EnglishVal & "," & D.VietnameseVal)
 19.         write.Close()
 20.     End Sub
 21.  
 22.     Public Function FindData(ByVal tutra As String) As String
 23.         Dim line As String
 24.         Dim arr() As String
 25.         Dim E_arr(99) As String
 26.         Dim V_arr(99) As String
 27.         Dim i As Integer
 28.         Dim tuTraVe As String = "KHONG CO TU NAY TRONG TU DIEN"
 29.         read = New StreamReader("Dictionary.txt")
 30.         Do Until read.EndOfStream
 31.             line = read.ReadLine()
 32.             arr = line.Split(",")
 33.             E_arr(i) = E_arr(0)
 34.             V_arr(i) = V_arr(1)
 35.             i += 1
 36.  
 37.         Loop
 38.         For j As Integer = 0 To E_arr.Count - 1
 39.             If E_arr(j) = tutra Then
 40.                 tuTraVe = V_arr(j)
 41.             End If
 42.         Next
 43.         Return tuTraVe
 44.  
 45.     End Function
 46. End Class
 47.  
 48.  


Lớp DictionaryConsolevb
 1. Imports System.Console
 2. Public Class DictionaryConsolevb
 3.     Dim td As Dictionary = New Dictionary()
 4.     Dim tdDaTa As DictionaryData = New DictionaryData()
 5.  
 6.     Public Sub New()
 7.  
 8.     End Sub
 9.  
 10.  
 11.     Public Sub WriteConsole()
 12.         Dim E, V As String
 13.         WriteLine("THEM TU MOI: ")
 14.         Write("TU TIENG ANH: ")
 15.         E = ReadLine()
 16.         Write("TU TIENG VIET: ")
 17.         V = ReadLine()
 18.         td = New Dictionary(E, V)
 19.         tdDaTa.WriteDaTa(td)
 20.     End Sub
 21.  
 22.     Public Sub FindConsole()
 23.         Dim E, V
 24.         Write("TU CAN TRA: ")
 25.         E = ReadLine()
 26.         V = tdDaTa.FindData(E)
 27.         WriteLine("NGHIA TIENG VIET LA: " & V)
 28.     End Sub
 29.  
 30. End Class
 31.  
 32.  


Và Module Module1
 1. Imports System.Console
 2. Module Module1
 3.     Dim tdConsole As DictionaryConsolevb = New DictionaryConsolevb()
 4.     Dim Selected As String
 5.     Sub Main()
 6.         Do While True
 7.             WriteLine("================CHUONG TRINH TU DIEN================")
 8.             WriteLine("A. THEM TU VAO TU DIEN")
 9.             WriteLine("B. TRA TU DIEN")
 10.             WriteLine("C. SU TU TRONG TU DIEN")
 11.             WriteLine("D. XOA TU TRONG TU DIEN")
 12.             Write("MOI BAN CHON CHUC NANG: ")
 13.             WriteLine("==================================================")
 14.             Selected = ReadLine()
 15.         Loop
 16.         Select Case Selected
 17.             Case "A".ToLower()
 18.                 tdConsole.WriteConsole()
 19.             Case "B".ToLower
 20.             Case "C".ToLower
 21.             Case "D".ToLower
 22.             Case Else
 23.  
 24.                 End
 25.         End Select
 26.     End Sub
 27.  
 28. End Module
 29.  
 30.  Quay về “Visual Basic .NET và C# (VB.NET & C#)”

Đang trực tuyến

Đang xem chuyên mục này: Không có thành viên nào trực tuyến.7 khách