• Vui lòng đọc nội qui diễn đàn để tránh bị xóa bài viết
 • Tìm kiếm trước khi đặt câu hỏi

[Hỏi] Bài toán tam giác

Nơi trao đổi về các vấn đề trong lập trình Windows Forms, Console dùng cú pháp ngôn ngữ Visual Basic .NET và C#

Điều hành viên: tungblt, vuathongtin

huonglangt
Bài viết: 6
Ngày tham gia: CN 29/07/2012 9:12 pm
Has thanked: 1 time

[Hỏi] Bài toán tam giác

Gửi bàigửi bởi huonglangt » T.Sáu 09/11/2012 9:53 pm

Không hiểu trong bài này sai lỗi nào mà nó không chạy :((


Trong Module1.vb
 1. Module Module1
 2.  
 3.     Sub Main()
 4.         Dim xA, xB, xC, yA, yB, yC As Integer
 5.         Dim diemA, diemB, diemC As Diem
 6.         Dim canhA, canhB, canhC As Canh
 7.         Dim tamgiac1 As TamGiac
 8.  
 9.         Console.WriteLine("Cho xA:")
 10.         xA = Console.ReadLine()
 11.         Console.WriteLine("Cho xB:")
 12.         xB = Console.ReadLine()
 13.         Console.WriteLine("Cho xC:")
 14.         xC = Console.ReadLine()
 15.         Console.WriteLine("Cho yA:")
 16.         yA = Console.ReadLine()
 17.         Console.WriteLine("Cho yB:")
 18.         yB = Console.ReadLine()
 19.         Console.WriteLine("Cho yC:")
 20.         yC = Console.ReadLine()
 21.  
 22.         diemA = New Diem(xA, yA)
 23.         diemB = New Diem(xB, yB)
 24.         diemC = New Diem(xC, yC)
 25.  
 26.         canhA = New Canh(diemA, diemB)
 27.         canhB = New Canh(diemA, diemC)
 28.         canhC = New Canh(diemB, diemA)
 29.  
 30.         tamgiac1 = New TamGiac(canhA, canhB, canhC)
 31.         tamgiac1.LoaiTamGiac()
 32.  
 33.     End Sub
 34.  
 35. End Module
 36.  
 37.  
 38.  Trong Class : Diem.vb
 1. Public Class Diem
 2.     Private x As Integer
 3.     Private y As Integer
 4.  
 5.     Public Sub New()
 6.        
 7.     End Sub
 8.  
 9.     Public Sub New(ByVal xcor As Integer, ByVal ycor As Integer)
 10.         x = xcor
 11.         y = ycor
 12.     End Sub
 13.  
 14.     Public Property XVal() As Integer
 15.         Get
 16.             Return x
 17.         End Get
 18.         Set(ByVal value As Integer)
 19.             x = value
 20.         End Set
 21.     End Property
 22.  
 23.     Public Property YVal() As Integer
 24.         Get
 25.             Return y
 26.         End Get
 27.         Set(ByVal value As Integer)
 28.             y = value
 29.         End Set
 30.     End Property
 31.  
 32. End Class
 33.  


Trong Class Canh.vb
 1. Public Class Canh
 2.     Private diemDau As Diem = New Diem()
 3.     Private diemCuoi As Diem = New Diem()
 4.     Private chieuDai As Integer
 5.  
 6.     Public Sub New()
 7.  
 8.     End Sub
 9.     Public Sub Canh(ByVal dd As Diem, ByVal dc As Diem)
 10.         diemDau = dd
 11.         diemCuoi = dc
 12.         chieuDai = Math.Sqrt((dd.XVal - dc.XVal) ^ 2 + (dd.YVal - dc.YVal) ^ 2)
 13.  
 14.     End Sub
 15.     Public ReadOnly Property ChieuDaiCanh() As Integer
 16.         Get
 17.             Return chieuDai
 18.         End Get
 19.     End Property
 20. End Class
 21.  
 22.  Trong Class TamGiac.vb
 1. Public Class TamGiac
 2.     Private canha As Canh = New Canh()
 3.     Private canhb As Canh = New Canh()
 4.     Private canhc As Canh = New Canh()
 5.  
 6.     Public Sub New()
 7.  
 8.     End Sub
 9.  
 10.     Public Sub New(ByVal canhAT As Canh, ByVal canhBT As Canh, ByVal canhCT As Canh)
 11.         canha = canhAT
 12.         canhb = canhBT
 13.         canhc = canhCT
 14.     End Sub
 15.  
 16.     Function DKTamGiac(ByVal a As Integer, ByVal b As Integer, ByVal c As Integer) As String
 17.         If (a + b > c AndAlso a + c > b AndAlso b + c > a) Then
 18.             Return "Ba canh tao thanh mot tam giac"
 19.         Else
 20.             Return "Ba canh khong tao tanh mot tam giac"
 21.         End If
 22.     End Function
 23.     Function DKTamGiacVuong(ByVal a As Integer, ByVal b As Integer, ByVal c As Integer) As String
 24.         If (a ^ 2 + b ^ 2 = c ^ 2 Or a ^ 2 + c ^ 2 = b ^ 2 Or b ^ 2 + c ^ 2 = a ^ 2) Then
 25.             Return "Day la tam giac vuong"
 26.         Else
 27.             Return "Day khong phai tam giac vuong"
 28.         End If
 29.     End Function
 30.     Function DKTamGiacDeu(ByVal a As Integer, ByVal b As Integer, ByVal c As Integer) As String
 31.         If (a = b = c) Then
 32.             Return "Day la tam giac deu"
 33.         Else
 34.             Return "Day khong phai tam giac deu"
 35.         End If
 36.     End Function
 37.     Function DKTamGiacCan(ByVal a As Integer, ByVal b As Integer, ByVal c As Integer) As String
 38.         If (a = b Or a = c Or c = b) Then
 39.             Return "Day la tam giac can"
 40.         Else
 41.             Return "Day khong phai tam giac can"
 42.         End If
 43.     End Function
 44.  
 45.     Sub LoaiTamGiac()
 46.         Console.WriteLine(DKTamGiac(canha.ChieuDaiCanh, canhb.ChieuDaiCanh, canhc.ChieuDaiCanh))
 47.     End Sub
 48.  
 49. End Class
 50.  
 51.  Hình đại diện của người dùng
xuanha
Guru
Guru
Bài viết: 1230
Ngày tham gia: T.Năm 19/08/2010 4:25 pm
Đến từ: Ban Tổ chức Thành uỷ Hưng Yên, tỉnh Hưng Yên
Has thanked: 13 time
Been thanked: 380 time
Liên hệ:

Re: [Hỏi] Bài toán tam giác

Gửi bàigửi bởi xuanha » T.Sáu 09/11/2012 11:10 pm

Sub Main()
Dim xA, xB, xC, yA, yB, yC As Integer
Dim diemA, diemB, diemC As Diem
Dim canhA, canhB, canhC As Canh
Dim tamgiac1 As TamGiac

Thiếu phần khai báo kiểu Diem, Canh, Tamgiac
Ví dụ:
Type Diem
...
....
End Type
Kiểm phiếu Đại hội Đoàn, Đại hội Đảng
http://caulacbovb.com/forum/viewtopic.php?t=23599


Quay về “Visual Basic .NET và C# (VB.NET & C#)”

Đang trực tuyến

Đang xem chuyên mục này: Không có thành viên nào trực tuyến.2 khách