• Vui lòng đọc nội qui diễn đàn để tránh bị xóa bài viết
  • Tìm kiếm trước khi đặt câu hỏi

Các câu hỏi về bộ công cụ DotNetBar

Nơi trao đổi về các vấn đề trong lập trình Windows Forms, Console dùng cú pháp ngôn ngữ Visual Basic .NET và C#

Moderators: tungblt, vuathongtin

nghiaducon
Thành viên chính thức
Thành viên chính thức
Posts: 45
Joined: Mon 11/03/2013 3:48 pm
Has thanked: 8 times
Been thanked: 1 time

Re: Các câu hỏi về bộ công cụ DotNetBar

Postby nghiaducon » Tue 07/01/2014 4:21 pm

Màu thanh menu của ribboncotrol có được không vậy mấy anh. mày xám xám xấu quá em muốn chọn màu khác thì phải làm sao. em dùng lệnh bên dưới để chuyển sang giao diện Dotnetbar

Inherits DevComponents.DotNetBar.Office2007RibbonFormprotechno9
Posts: 2
Joined: Sun 17/11/2013 1:56 pm

Re: Các câu hỏi về bộ công cụ DotNetBar

Postby protechno9 » Wed 05/03/2014 12:25 pm

cho mình hỏi là mình 1 form có khoảng 8 tab và chỉ sử dụng 1 list buttton ( tất cả các ta đểu dùng chung cá button đó nhưng mình khi thêm xóa sửa đề không đc

Code: Select all

Private Sub btnluu_Click(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles btnluu.Click

        If kiemtra() Then
            Dim manv As String = txtmanv.Text
            Dim manv2 As String = txtmanv2.Text
            Dim manv3 As String = txtmanv3.Text
            Dim manv4 As String = txtmanv4.Text
            Dim manv5 As String = txtmanv5.Text
            Dim machucvu As String = txtmachucvu.Text
            Dim machucvu2 As String = txtmachucvu2.Text
            Dim maphongban As String = txtmaphongban.Text
            Dim maphongban2 As String = txtmaphongban2.Text
            Dim magdnv As String = txtmagdnv.Text
            Dim maktkl As String = txtmaktkl.Text
            Dim maqtct As String = txtmaqtct.Text
            Dim maqtdt As String = txtmaqtdt.Text
            Dim holot As String = txtholot.Text
            Dim ten As String = txtten.Text
            Dim gioitinh As String = txtgioitinh.Text
            Dim giotinh2 As String = txtgiotinh2.Text
            Dim diachi As String = txtdiachi.Text
            Dim ngaysinh As Date = txtngaysinh.Text
            Dim ngayct As String = txtngayct.Text
            Dim ngaykt As String = txtngaykt.Text
            Dim quoctich As String = txtquoctich.Text
            Dim dantoc As String = txtdantoc.Text
            Dim tenphongban As String = txttenphongban.Text
            Dim tencv As String = txttencv.Text
            Dim tengdnv As String = txttengdnv.Text
            Dim hotengdnv As String = txthotengdnv.Text
            Dim quanhe As String = txtquanhe.Text
            Dim noidung As String = txtnoidung.Text
            Dim htdt As String = txthtdt.Text
            Dim nddt As String = txtnddt.Text
            Dim lydo As String = txtlydo.Text
            Dim mucktkl As String = txtmucktkl.Text
            Dim hinhthuc As String = txthinhthuc.Text

            If tab1.Checked = True Then
                dtnhanvien = New DTNhanVien(manv, holot, ten, gioitinh, ngaysinh, diachi, quoctich, dantoc, machucvu, maphongban)
                knnhanvien = New KNNhanVIen
                knnhanvien.insertupdate(dtnhanvien, a)
                clearbinding()
                loadata()
                lockbutton(True)
                locktextbox(False)
                dgvnhanvien.Enabled = True
            ElseIf tab2.Checked = True Then
                dtchucvu = New DTchucvu(machucvu2, tencv)
                knchucvu = New KNchucvu
                knchucvu.insertupdate(dtchucvu, a)
                clearbinding()
                loadata()
                lockbutton(True)
                locktextbox(False)
                dgvchucvu.Enabled = True
            ElseIf tab3.Checked = True Then
                dtgdnv = New DTgdnv(magdnv, manv, hotengdnv, tengdnv, giotinh2, quanhe)
                kngdnv = New KNgdnv
                kngdnv.insertupdate(dtgdnv, a)
                clearbinding()
                loadata()
                lockbutton(True)
                locktextbox(False)
                dgvgdnv.Enabled = True
            ElseIf tab4.Checked = True Then
                dtktkl = New DTktkl(maktkl, manv, lydo, mucktkl, hinhthuc)
                knktkl = New KNktkl
                knktkl.insertupdate(dtktkl, a)
                clearbinding()
                loadata()
                lockbutton(True)
                locktextbox(False)
                dgvktkl.Enabled = True
            ElseIf tab5.Checked = True Then
                dtphongban = New DTphongban(maphongban2, tenphongban)
                knphongban = New KNPhongBan
                knphongban.insertupdate(dtphongban, a)
                clearbinding()
                loadata()
                lockbutton(True)
                locktextbox(False)
                dgvphongban.Enabled = True
            ElseIf tab6.Checked = True Then
                dtqtct = New DTqtct(maqtct, manv, ngayct, ngaykt, noidung)
                knqtct = New KNqtct
                knqtct.insertupdate(dtqtct, a)
                clearbinding()
                loadata()
                lockbutton(True)
                locktextbox(False)
                dgvqtct.Enabled = True
            Else
                dtqtdt = New DTqtdt(maqtdt, manv, nddt, htdt)
                knqtdt = New KNqtdt
                knqtdt.insertupdate(dtqtdt, a)
                clearbinding()
                loadata()
                lockbutton(True)
                locktextbox(False)
                dgvqtdt.Enabled = True

            End If


Code: Select all

Private Sub btnxoa_Click(sender As System.Object, e As System.EventArgs) Handles btnxoa.Click
        If tab1.Checked = True Then
            Dim manv As String = txtmanv.Text
            If (MessageBox.Show("Bạn có muốn xóa không?", "XÓA", MessageBoxButtons.YesNo) = Windows.Forms.DialogResult.Yes) Then
                dtnhanvien = New DTNhanVien(manv)
                knnhanvien = New KNNhanVIen
                knnhanvien.delete(dtnhanvien)
                clearbinding()
                loadata()
                locktextbox(False)
                lockbutton(True)
                MsgBox("Bạn đã xóa thành công", MsgBoxStyle.OkOnly, "Thông Báo")
                Try
                    knnhanvien.delete(dtnhanvien)
                Catch ex As Exception
                    MessageBox.Show("Lỗi không thể xóa " + ex.Message)
                End Try
            End If
        ElseIf tab2.Checked = True Then
            Dim mapb As String = txtmaphongban.Text
            If (MessageBox.Show("Bạn có muốn xóa không?", "XÓA", MessageBoxButtons.YesNo) = Windows.Forms.DialogResult.Yes) Then
                dtphongban = New DTphongban(mapb)
                knphongban = New KNPhongBan
                knphongban.delete(dtphongban)
                clearbinding()
                loadata()
                locktextbox(False)
                lockbutton(True)
                MsgBox("Bạn đã xóa thành công", MsgBoxStyle.OkOnly, "Thông Báo")
            End If
        ElseIf tab3.Checked = True Then
            Dim magdnv As String = txtmagdnv.Text
            If (MessageBox.Show("Bạn có muốn xóa không?", "XÓA", MessageBoxButtons.YesNo) = Windows.Forms.DialogResult.Yes) Then
                dtgdnv = New DTgdnv(magdnv)
                kngdnv = New KNgdnv
                kngdnv.delete(dtgdnv)
                clearbinding()
                loadata()
                locktextbox(False)
                lockbutton(True)
                MsgBox("Bạn đã xóa thành công", MsgBoxStyle.OkOnly, "Thông Báo")
            End If
        ElseIf tab4.Checked = True Then
            Dim maqtct As String = txtmaqtct.Text
            If (MessageBox.Show("Bạn có muốn xóa không?", "XÓA", MessageBoxButtons.YesNo) = Windows.Forms.DialogResult.Yes) Then
                dtqtct = New DTqtct(maqtct)
                knqtct = New KNqtct
                knqtct.delete(dtqtct)
                clearbinding()
                loadata()
                locktextbox(False)
                lockbutton(True)
                MsgBox("Bạn đã xóa thành công", MsgBoxStyle.OkOnly, "Thông Báo")
            End If
        ElseIf tab5.Checked = True Then
            Dim maqtdt As String = txtmaqtdt.Text
            If (MessageBox.Show("Bạn có muốn xóa không?", "XÓA", MessageBoxButtons.YesNo) = Windows.Forms.DialogResult.Yes) Then
                dtqtdt = New DTqtdt(maqtdt)
                knqtdt = New KNqtdt
                knqtdt.delete(dtqtdt)
                clearbinding()
                loadata()
                locktextbox(False)
                lockbutton(True)
                MsgBox("Bạn đã xóa thành công", MsgBoxStyle.OkOnly, "Thông Báo")
            End If
        ElseIf tab6.Checked = True Then
            Dim machucvu As String = txtmachucvu2.Text
            If (MessageBox.Show("Bạn có muốn xóa không?", "XÓA", MessageBoxButtons.YesNo) = Windows.Forms.DialogResult.Yes) Then
                dtchucvu = New DTchucvu(machucvu)
                knchucvu = New KNchucvu
                knchucvu.delete(dtchucvu)
                clearbinding()
                loadata()
                locktextbox(False)
                lockbutton(True)
                MsgBox("Bạn đã xóa thành công", MsgBoxStyle.OkOnly, "Thông Báo")
            End If
        Else
            Dim maktkl As String = txtmaktkl.Text
            If (MessageBox.Show("Bạn có muốn xóa không?", "XÓA", MessageBoxButtons.YesNo) = Windows.Forms.DialogResult.Yes) Then
                dtktkl = New DTktkl(maktkl)
                knktkl = New KNktkl
                knktkl.delete(dtktkl)
                clearbinding()
                loadata()
                locktextbox(False)
                lockbutton(True)
                MsgBox("Bạn đã xóa thành công", MsgBoxStyle.OkOnly, "Thông Báo")
            End If
        End If
    End Sub

Code: Select all

 Private Sub btnthem_Click(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles btnthem.Click
        a = True
        If tab1.Checked = True Then
            locktextbox1(True)
        ElseIf tab2.Checked = True Then
            locktextbox2(True)
        ElseIf tab3.Checked = True Then
            locktextbox3(True)
        ElseIf tab4.Checked = True Then
            locktextbox4(True)
        ElseIf tab5.Checked = True Then
            locktextbox5(True)
        ElseIf tab6.Checked = True Then
            locktextbox6(True)
        Else : locktextbox7(True)

        End If
        lockbutton(False)
        cleartextbox()
        txtmanv.Focus()
        txtmagdnv.Focus()
        txtmaktkl.Focus()
        txtmachucvu2.Focus()
        txtmaphongban2.Focus()
        txtmaqtct.Focus()
        txtmaqtdt.Focus()
    End Sub

Image

nguyendacmanh.tk
Posts: 2
Joined: Sat 12/10/2013 10:32 am
Has thanked: 2 times

Re: Các câu hỏi về bộ công cụ DotNetBar

Postby nguyendacmanh.tk » Fri 04/04/2014 2:20 pm

lpngan wrote:Mấy pro cho em hỏi tí. làm thế nào để e viết được sự kiện trên nút close trên tabitem. E muốn khi click vào nút close thì nó ẩn tab đó đi hoặc là đóng lại.


Cái này hỏi lâu rồi nhưng chưa thấy ai trả lời mình post để những ai chưa biết tham khảo
Viết vào sự kiện TabItemClose

Code: Select all

Private Sub tabContent_TabItemClose(ByVal sender As System.Object, ByVal e As DevComponents.DotNetBar.TabStripActionEventArgs) Handles tabContent.TabItemClose
        tabContent.Tabs.Remove(tabContent.SelectedTab)
    End Sub

quoctien.tedi
Thành viên chính thức
Thành viên chính thức
Posts: 11
Joined: Fri 22/03/2013 11:28 pm

Cách dùng Line Control trong DotNetBar11

Postby quoctien.tedi » Tue 22/04/2014 2:23 pm

Chào các Bạn!

Có ai biêt cách dùng line control trong DevComponent DornetBar v11. không ? Hướng dẫn cho mình code đơn giản voi!

Xin chân thành cảm ơn.

le van quan
Posts: 2
Joined: Thu 22/05/2014 9:29 am

quản lý cửa hàng bán máy vi tính

Postby le van quan » Thu 22/05/2014 10:00 am

các bc lam giúp em code quản lý cửa hàng bán máy vi tính với bằn vb6.0

nghiaducon
Thành viên chính thức
Thành viên chính thức
Posts: 45
Joined: Mon 11/03/2013 3:48 pm
Has thanked: 8 times
Been thanked: 1 time

Re: Các câu hỏi về bộ công cụ DotNetBar

Postby nghiaducon » Sun 01/06/2014 11:27 am

em mới xử dụng công cụ TabControl để tạo giao diện cho 1 phần mềm nhưng em gặp vấn đề nan giải là sau khi close TabControlPanel bất kì nào thì không biết đường hiện nó ra @@.
Anh chị nào biết cách cho hiện TabControlPanel sau khi close bằng nút CloseButton của thằng TabControl hổ trợ.

minhphuong2410
Posts: 1
Joined: Thu 04/09/2014 12:21 pm

Re: Các câu hỏi về bộ công cụ DotNetBar

Postby minhphuong2410 » Thu 04/09/2014 12:29 pm

Cho mình hỏi, mình dùng visual studio 2010 và cài đặt dotnetbar 10. đã cài đặt thành công. cũng add reference. trong mục references xuất hiện devcomponents.dotnetbar2.dll rồi. lần đầu sử dụng mình cũng tạo đc form giao diện dotnetbar rồi. nhưng không hiểu sao cứ thoát visual ra là ở cái mục dotnetbar ở toolbox lại biến mất. mình ấn add tab và add lại dotnetbar, rồi vào choose item vẫn có. Chẳng lẽ mỗi lần sử dụng lại phải add lại thế sao. Ai biết cho mình hỏi nó bị sao vậy

heokhoa78
Posts: 2
Joined: Sat 25/04/2015 5:49 pm

Re: Các câu hỏi về bộ công cụ DotNetBar

Postby heokhoa78 » Sun 05/07/2015 7:52 am

cho mình hỏi mình dùng supertabcontrol của dotnetbar, làm sao để mỗi lần add tab thì chiều dài các tab tự động thu nhỏ lại giống chrome vậy, please help!!!

zcomputerz
Posts: 1
Joined: Mon 20/07/2015 12:20 pm

Re: Các câu hỏi về bộ công cụ DotNetBar

Postby zcomputerz » Mon 27/07/2015 4:05 pm

nghiaducon wrote:em mới xử dụng công cụ TabControl để tạo giao diện cho 1 phần mềm nhưng em gặp vấn đề nan giải là sau khi close TabControlPanel bất kì nào thì không biết đường hiện nó ra @@.
Anh chị nào biết cách cho hiện TabControlPanel sau khi close bằng nút CloseButton của thằng TabControl hổ trợ.


Up Up Up. Mình cũng đang tìm cái này, bạn làm được hướng dẫn mình với. Các pro ơi ai đi ngang qua giúp với.

hoaiempro
Thành viên chính thức
Thành viên chính thức
Posts: 29
Joined: Sat 28/08/2010 6:06 pm

không sửa mã nguồn được, khi cài lại visual và dotnetbar

Postby hoaiempro » Sat 23/04/2016 7:28 pm

cho em hỏi, em dùng bộ công cụ dotnetbar viết 1 phần mềm và đang sử dụng, nhưng khi em cài lại máy và cài lại bộ phần mềm visual cùng dotnetbar, nhưng em mở phần mềm mà em lập trình định chỉnh sửa nhưng chọn vào các label, texbox.... thì nó không hiện để cho mình sửa, em làm đủ mọi cách mà vẫn không được, lúc trước cũng gặp tình trạng này và em khắc phục được nhưng giờ đành bó tay, nhờ các anh chỉ giúp e
Attachments
Untitled.png

hoangtiep
Posts: 6
Joined: Sat 27/08/2016 11:01 pm
Has thanked: 2 times

Hỏi về công cụ BalloonTip

Postby hoangtiep » Thu 27/10/2016 11:49 am

các bác pro cho em hỏi cách dùng của BalloonTip như thế nào? nếu có tài liệu về các thuộc tính của BalloonTip thì cang tốt.cảm ơn các pro.

hoaiempro
Thành viên chính thức
Thành viên chính thức
Posts: 29
Joined: Sat 28/08/2010 6:06 pm

Re: Các câu hỏi về bộ công cụ DotNetBar

Postby hoaiempro » Thu 19/01/2017 8:57 pm

Cho em hỏi, làm thế nò để icon và text nằm tren cùng một hàng, như trong hình dưới, buttonx Dân tộc và icon không nằm cùng một hàng
Untitled.png

hoaiempro
Thành viên chính thức
Thành viên chính thức
Posts: 29
Joined: Sat 28/08/2010 6:06 pm

Re: Các câu hỏi về bộ công cụ DotNetBar

Postby hoaiempro » Fri 20/01/2017 7:27 pm

Khong ai trả lời hộ em hết vậy, admin có thể giúp em không vậy

AnHuyLee
Posts: 1
Joined: Sat 02/06/2018 3:23 pm

Re: Các câu hỏi về bộ công cụ DotNetBar

Postby AnHuyLee » Sat 02/06/2018 3:28 pm

Cho tớ hỏi. khi tớ bấm vào button trên ribbonbar xuống tabitem sau khi tắt tabitem đi ròi mở lại thì tabcontrolpanel bị đen màn hình và không mở dc tabitem nữa. mong mn giúp đỡ


Return to “Visual Basic .NET và C# (VB.NET & C#)”

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 8 guests