• Vui lòng đọc nội qui diễn đàn để tránh bị xóa bài viết
  • Tìm kiếm trước khi đặt câu hỏi

Help! Lấy dữ liệu truy vấn từ SQL + C#

Nơi trao đổi về các vấn đề trong lập trình Windows Forms, Console dùng cú pháp ngôn ngữ Visual Basic .NET và C#

Moderators: tungblt, vuathongtin

DuongDuc
Thành viên chính thức
Thành viên chính thức
Posts: 19
Joined: Tue 16/02/2010 12:11 pm

Help! Lấy dữ liệu truy vấn từ SQL + C#

Postby DuongDuc » Fri 05/03/2010 1:24 am

Xin lỗi mọi người, em mới học C# và SQL được có 1 tháng thôi nên ngu lắm, mọi người thông cảm cho! :(
Hiện tại em đã biết kết nối cơ sở dữ liệu SQL, đã đọc qua ADO, làm theo mẫu vài ví dụ, hiểu tạm tạm :( mong mọi người giúp đỡ
Mọi người cho em hỏi:
hiện em có một bảng data SQL tên là DanhSach gồm 3 cột là STT (int); Ten (ntext); Tuoi (int)
em đã kết nối được cơ sở dữ liệu, theo mã:

// hàm kết nối
private void subCreateConnect()
{
String varConnect = @"Data Source=pc\sqlexpress;" +
"database=DanhSach;" +
"User ID =sa;" +
"Password =; " +
"Integrated Security=SSPI;" +
"Persist Security info =false";
objConnect = new SqlConnection(varConnect);
objConnect.Open();
}

// DataTable
private void cmdShow_Click(object sender, EventArgs e)
{
subCreateConnect();
SqlCommand objCommand = new SqlCommand();
objCommand.Connection = objConnect;
objCommand.CommandText = "Select * from Danhsach where STT>0";
SqlDataAdapter objAdapter = new SqlDataAdapter();
objAdapter.SelectCommand = objCommand;
DataTable objTable = new DataTable();
objAdapter.Fill(objTable);
}

Hiện tại là em muốn: có các biến: int varSTT, string varTen, int varTtuoi
Em sẽ nhập và varSTT (ví dụ varSTT = 4)
sau đó em muốn truy xuất trong cơ sở dữ liệu SQL xem có STT = varSTT thì gán cho varTen = Ten (ntext), và varTuoi = Tuoi (int) trong cơ sở dữ liệu

Rất mong mọi người giúp đỡ >.< . Thanks mọi người nhiều!ShareToShare
Mạnh Thường Quân
Mạnh Thường Quân
Posts: 168
Joined: Thu 27/11/2008 4:04 pm
Has thanked: 1 time

Re: Help! Lấy dữ liệu truy vấn từ SQL + C#

Postby ShareToShare » Fri 05/03/2010 11:34 am

thay đổi chuổi truy vấn vd:
  1. "Select * from Sinhvien where masv ='"+txtbox.Text.Trim()+"'";

với txtbox là TextBox cho người dùng nhập điều kiện vào

DuongDuc
Thành viên chính thức
Thành viên chính thức
Posts: 19
Joined: Tue 16/02/2010 12:11 pm

Re: Help! Lấy dữ liệu truy vấn từ SQL + C#

Postby DuongDuc » Fri 05/03/2010 12:24 pm

Vậy lệnh gán cụ thể là gì vậy :-/
Cụ thể là gán cho biến varTen giá trị trong cột Ten ở bảng DanhSach với điều kiện STT = 4
(hiểu theo cách khác là gán giá trị ở cột Tên, hàng số 4 ở bảng DanhSach vào varTen)
Nếu em đánh lệnh sau thì nó báo lỗi định dạng :(
string varBien ="Select * from Sinhvien where masv ='"+txtbox.Text.Trim()+"'";

Mong mọi người giúp đỡ! (em mới học nên câu hỏi ngu ngu quá :( )

ShareToShare
Mạnh Thường Quân
Mạnh Thường Quân
Posts: 168
Joined: Thu 27/11/2008 4:04 pm
Has thanked: 1 time

Re: Help! Lấy dữ liệu truy vấn từ SQL + C#

Postby ShareToShare » Fri 05/03/2010 2:38 pm

varSTT để người dùng nhập vào hay nó là số cố định mà bạn chọn rồi?
tức là bạn muốn người dùng nhập vào 1 textbox và mình lấy giá trị này gán cho varSTT hay bạn chỉ định varSTT=4

DuongDuc
Thành viên chính thức
Thành viên chính thức
Posts: 19
Joined: Tue 16/02/2010 12:11 pm

Re: Help! Lấy dữ liệu truy vấn từ SQL + C#

Postby DuongDuc » Fri 05/03/2010 3:27 pm

varSTT là để người dùng nhập vào
còn varTen là chuỗi lấy ra từ cơ sở dữ liệu với điều kiện STT = varSTT, varTen dùng để xử lý chuỗi: ví dụ như cắt, gán chuỗi :)
Mình muốn gán chuỗi ở cột Tên, hàng varSTT (giá trị của varSTT) trong bảng vào cho biến varTen để đem ra xử lý :)
Thx bạn bạn ShareToShare đã quan tâm ^^,
chỉ cho mình kỹ kỹ tí nha :D thx!

ShareToShare
Mạnh Thường Quân
Mạnh Thường Quân
Posts: 168
Joined: Thu 27/11/2008 4:04 pm
Has thanked: 1 time

Re: Help! Lấy dữ liệu truy vấn từ SQL + C#

Postby ShareToShare » Wed 10/03/2010 8:36 am

  1. objCommand.CommandText = "Select * from Danhsach where STT="+Convert.ToInt32(txtSTT.Text.Trim());
  2. // trong do txtSTT la 1 textbox cho người dùng nhập vào

DuongDuc
Thành viên chính thức
Thành viên chính thức
Posts: 19
Joined: Tue 16/02/2010 12:11 pm

Re: Help! Lấy dữ liệu truy vấn từ SQL + C#

Postby DuongDuc » Wed 10/03/2010 9:24 am

Thx ShareToShare!
Xin lỗi, tại mình ngu nên chưa hiểu :)
Giờ hiểu roài :D
He nói chung trc khi hỏi cứ tìm hiểu kĩ kĩ tí hỏi xong mới hiểu :)

DuongDuc
Thành viên chính thức
Thành viên chính thức
Posts: 19
Joined: Tue 16/02/2010 12:11 pm

hỏi về csdl SQL?

Postby DuongDuc » Fri 12/03/2010 11:06 am

Mọi người cho em hỏi!
Em có nhiều bảng quan hệ với nhau bào gồm: MonHoc (IDMon, TenMon); Phan (IDPhan, TenPhan, IDMon); Chuong (IDChuong, TenChuong, IDPhan). bảng MonHoc quan hệ với bảng Phan; bảng Phan quan hệ với bảng Chuong.

giờ em muốn thao tác như thế này thì phải dùng câu lệnh gì:
- Truy xuất các thành phần của bảng Chuong(IDChuong,TenChuong) của môn học có IDMon = 1.
- Sửa các thành phần của bảng Chuong(IDChuong,TenChuong) của môn học có IDMon = 1.
- Xóa các thành phần của bảng Chuong(IDChuong,TenChuong) của môn học có IDMon = 1.
--> tức là em muốn thao tác trên bảng Chuong với điều kiện ở bảng MonHoc

Vẫn biết là cần học sql nhưng giờ em đang cần gấp nên mạn phép hỏi mọi người! mong mọi người giúp đỡ.
Chương trình em viết là winform C# kết nối csdl với SQL server 2005
Thx verry muck!


Return to “Visual Basic .NET và C# (VB.NET & C#)”

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 17 guests