• Vui lòng đọc nội qui diễn đàn để tránh bị xóa bài viết
 • Tìm kiếm trước khi đặt câu hỏi

Giúp đỡ về web service và windows form

Nơi trao đổi, hỏi đáp về hướng đối tượng (OOP - Object-Oriented Programming), không giới hạn về ngôn ngữ lập trình
jeryakin
Posts: 2
Joined: Mon 14/11/2016 10:17 pm

Giúp đỡ về web service và windows form

Postby jeryakin » Thu 17/11/2016 10:51 pm

em muốn hỏi về nhập xuất ma trận trên web service sau đó sang windows form hiện ra :( :( :(User avatar
tummosoft
Điều hành viên
Điều hành viên
Posts: 334
Joined: Mon 19/05/2014 2:23 pm
Has thanked: 7 times
Been thanked: 61 times
Contact:

Re: Giúp đỡ về web service và windows form

Postby tummosoft » Mon 18/02/2019 8:44 am

Dưới đây là vi dụ lữu trữ dữ liệu lên web services, còn nếu bạn muốn xử lý ma trận trên services thì cũng tương tự

1. Để gửi ma trận về localhost trước hết bạn tạo 1 script (PHP chẳng hạn):

nhapmatran.php

Code: Select all

<?php header('Content-type:text/html; charset=utf-8'); ?>
<?php
$conn=mysqli_connect(host, user, pass, dbase);
if (mysqli_connect_errno())
  {
  echo "Failed to connect to MySQL: " . mysqli_connect_error();
  }

if (isset($_GET['id'])){
    $id = "'" .$_GET['id'] ."'";   
}
if (isset($_GET['a1'])){
    $a1 = "'" .$_GET['a1'] ."'";   
}
if (isset($_GET['a2'])){
    $a2 = "'" .$_GET['a2'] ."'";   
}
if (isset($_GET['b1'])){
    $b1 = "'" .$_GET['b1'] ."'";   
}
if (isset($_GET['b2'])){
    $b2 = "'" .$_GET['b2'] ."'";   
}

$sql = "INSERT INTO matran (id,a1,a2,b1,b2) VALUES ($id,$a1,$a2,$b1,$b2)";
if ($conn->query($sql) === TRUE) { 
        $arr = array('status' => 'Thanh Cong');
        echo json_encode($arr);                                       
    } else {
        $arr = array('status"' => 'That Bai');
        echo json_encode($arr);
    }
?>


Sau đó truyền dữ liệu từ winform về services

http://localhost/nhapmatran.php?id=bai1 ... 1=99&b2=99

2. Xuất ma trận

xuatmatran.php
 1. <?php              
 2. $conn=mysqli_connect(host, user, pass, dbase);
 3.     // Kiểm tra kết nối
 4.     if ($conn->connect_error) {
 5.         die("Kết nối không thành công: " . $conn->connect_error);
 6.     }      
 7.    
 8.     if (isset($_GET['id'])){
 9.        $id = $_GET['id'];    
 10.     }                      
 11.  
 12.     $conn->query("SET NAMES 'utf8'");
 13.     $rs = mysqli_query($conn,"SELECT * FROM matran WHERE id = " .$id); 
 14.     $arr = array();
 15.    
 16.     if ($rs->num_rows > 0)
 17.     {
 18.         while($row = $rs->fetch_assoc()) {      
 19.  $id = $row['id'];
 20.            $a1 = $row['a1'];
 21.            $a2 = $row['a2'];
 22.            $b1 = $row['b1'];
 23.            $b2 = $row['b2'];            
 24.  
 25.             $arr[] = array('id' => ''.$id, 'a1' => ''.$a1, 'a2' => ''.$a2,'b1' => ''.$b1, 'b2' => ''.$b2);
 26.  
 27.         }
 28.         $myJSON = json_encode($arr);
 29.         echo $myJSON;
 30.     }
 31.  
 32. $conn->close();
 33. ?>    http://localhost/xuatmatran.php?id=bai1
Kết quả sẽ trả về là
{
"id":"99",
"a1":"99",
"a2":"99",
"a3":"99",
"a4":"99"
}

3. Cuối cùng là bạn xủ lý json để hiển thị lên winform
:) Tummo Software :D
https://www.tummosoftware.com


Return to “Lập trình hướng đối tượng (OOP)”

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 1 guest