Page 1 of 1

Phần mềm Mô tả Học Phát Âm Tiếng Anh

Posted: Tue 09/06/2015 5:23 pm
by englishfunny
Em tính làm phần mềm này . pro nào cho em hướng đi . :(( :((

Re: Phần mềm Mô tả Học Phát Âm Tiếng Anh

Posted: Thu 11/06/2015 3:39 pm
by tungblt
nói rõ ý tưởng ra đi bạn