Page 1 of 1

Android Studio kết nối SQL Sever như thế ?

Posted: Fri 29/06/2018 2:41 pm
by dong
Android Studio kết nối SQL Sever như thế ? bạn có demo chia sẻ với.

Re: Android Studio kết nối SQL Sever như thế ?

Posted: Wed 11/07/2018 3:41 pm
by ndtuyenit
Bạn làm Java hay là Kotlin vậy

Re: Android Studio kết nối SQL Sever như thế ?

Posted: Mon 16/07/2018 1:54 pm
by dong
Minh đang tìm hiểu Android Studio 2.2.3, mình đang ở tình trang như tờ giấy trắng nên mình không biết bắt nguồn hỏi như thế nào cho đúng, theo bạn nói Android Studio sẽ chạy 2 thư viện jave hoặc Kotlin để kết nối sql server ? nghĩa là sẽ có 2 cách kết nối cơ sở dữ liệu ?