Page 1 of 1

Hỏi về xuất file apk trong B4A

Posted: Fri 11/11/2016 1:26 am
by Tui_Hoc_B4A
Tui là người mới gia nhập B4A, tui muốn hỏi cách xuất file apk trong B4A như thế nào? (đã quét trong diễn đàn nhưng không thấy)
Cảm ơn!

Re: Hỏi về xuất file apk trong B4A

Posted: Sun 13/11/2016 8:32 am
by Tui_Hoc_B4A
Bạn nào hướng dẫn giúp với?!
Cảm ơn

Re: Hỏi về xuất file apk trong B4A

Posted: Fri 09/12/2016 12:06 am
by Tui_Hoc_B4A
Chạy vòng khắp thế giới sau cùng tui tìm được rồi, nó trong thư mục lưu dự án: "Objects". Tên của file đã lưu + .apk