• Vui lòng đọc nội qui diễn đàn để tránh bị xóa bài viết
  • Tìm kiếm trước khi đặt câu hỏi

[Chú ý] Thắc mắc về lập trình Basic4Android

Lập trình cho Android Phone

Moderator: tummosoft

vuchuc
Thành viên chính thức
Thành viên chính thức
Posts: 28
Joined: Thu 27/05/2010 10:18 pm
Has thanked: 7 times

Re: [Chú ý] Thắc mắc về lập trình Basic4Android

Postby vuchuc » Fri 13/02/2015 1:09 am

em cám ơn anh đã giúp em.trước em làm thấy báo lỗi về khai báo mảng rồi linh tinh các thứ khác mãi không thể làm nổi.em cám ơn anh đã tận tình giúp đỡ em.
e đã viết lại xong nhưng bị 1 cái là kết quả bị sai so với file exel mà em dựa vào đó để làm. em sẽ dò lại các tính toán của em xem đã chuẩn chưa vì dấu ^ trong b4a không có đúng k avuchuc
Thành viên chính thức
Thành viên chính thức
Posts: 28
Joined: Thu 27/05/2010 10:18 pm
Has thanked: 7 times

Re: [Chú ý] Thắc mắc về lập trình Basic4Android

Postby vuchuc » Fri 13/02/2015 7:53 am

anh xem giup e cai marc1 e lam the nay da dung chua a. vi khi kết quả M em xem nó lại bằng 0,nên kết quả nó bị sai.

Code: Select all

#Region  Project Attributes
   #ApplicationLabel: B4A Example
   #VersionCode: 1
   #VersionName:
   'SupportedOrientations possible values: unspecified, landscape or portrait.
   #SupportedOrientations: unspecified
   #CanInstallToExternalStorage: False
#End Region

#Region  Activity Attributes
   #FullScreen: False
   #IncludeTitle: True
#End Region

Sub Process_Globals
   'These global variables will be declared once when the application starts.
   'These variables can be accessed from all modules.

End Sub

Sub Globals
   'These global variables will be redeclared each time the activity is created.
   'These variables can only be accessed from this modul
   Dim Nort,East As Double
   Private lon As EditText
   Private lat As EditText
   Private TINH As Button
   Private Label1 As Label
   Private Label2 As Label
   Private Label3 As Label
   Private Button1 As Button
   Private Label4 As Label
   Private Label5 As Label
   Private EditText1 As EditText
   Private EditText2 As EditText
   Private Label7 As Label
   Private Label6 As Label
End Sub

Sub Activity_Create(FirstTime As Boolean)
   'Do not forget to load the layout file created with the visual designer. For example:
   Activity.LoadLayout("1")

   Dim Nort,East As Double
End Sub

Sub Activity_Resume

End Sub

Sub Activity_Pause (UserClosed As Boolean)

End Sub


Sub Button1_click
'Project Latitude and longitude to Transverse Mercator eastings.
'Input: - _
 
'North and East are positive direction

'constants specific to WGS84
Dim phi,lam As Double
   phi = lat.Text
   lam = lon.text
Dim a, b, e0, f0, PHI0 As Double
a = 6378137
b = 6356752.3141
e0 = 500000
f0 = 0.9996
PHI0 = 0

'Calculate LAM0 of the UTM zone which the user input Longitude is in
Dim PreZNum As Double
Dim ZNum As Int
Dim LAM0 As Double
PreZNum = (180 + lam) / 6 + 1
ZNum =(PreZNum)
LAM0 = -(183 - 6 * ZNum)

'Convert angle measures to radians
Dim pi,radphi,radlam,radphi0,radlam0,af0,bf0,e2,n,nu,rho,eta2,p,iv,v,vi As Double
   
   pi = 3.14159265358979
    radphi = phi * (pi / 180)
    radlam = lam * (pi / 180)
    radphi0 = PHI0 * (pi / 180)
    radlam0 = LAM0 * (pi / 180)

    af0 = a * f0
    bf0 = b * f0
  e2 = ((af0*af0) - (bf0*bf0)) / (af0*af0)
    n = (af0 - bf0) / (af0 + bf0)
   nu = af0 / Sqrt(1 - (e2 * ((Sin(radphi)*Sin(radphi)))))
    rho = (nu * (1 - e2)) / (1 - (e2 * (Sin(radphi)*Sin(radphi))))
    eta2 = (nu / rho) - 1
    p = radlam - radlam0
   
    iv = nu * (Cos(radphi))
   
    v = (nu / 6) * ((Cos(radphi)*Cos(radphi)*Cos(radphi))) * ((nu / rho) - ((Tan(radphi)*Tan(radphi))))
    vi = (nu / 120) * (Cos(radphi)*Cos(radphi)*Cos(radphi)*Cos(radphi)*Cos(radphi)*Cos(radphi)) * (5 - (18 * ((Tan(radphi)*Tan(radphi)))) + ((Tan(radphi)*Tan(radphi)*Tan(radphi)*Tan(radphi)*Tan(radphi))) + (14 * eta2) - (58 * ((Tan(radphi)*Tan(radphi))) * eta2))
   
     
    East = e0 + (p * iv) + ((p*p*p) * v) + ((p*p*p*p*p) * vi)
    Label1.Text = East

'Project Latitude and longitude to Transverse Mercator northings
'Input: - _
Dim phi,lam As Double
   phi = lat.Text
   lam = lon.text

'REQUIRES THE "Marc1" FUNCTION

'constants specific to WGS84
Dim a, b, e0, f0, n0, PHI0 As Double
a = 6378137
b = 6356752.3141
e0 = 500000
f0 = 0.9996
PHI0 = 0
n0 = 0

'Calculate LAM0 of the UTM zone which the user input Longitude is in
Dim PreZNum As Double
Dim ZNum As Int
Dim LAM0 As Double
PreZNum = (180 + lam) / 6 + 1
ZNum = (PreZNum)
LAM0 = -(183 - 6 * ZNum)

'Convert angle measures to radians
Dim pi,radphi,radlam,radphi0,radlam0,af0,bf0,e2,n,nu,rho,eta2,p,m,i,ii,iii,iiia As Double
    pi = 3.14159265358979
    radphi = phi * (pi / 180)
    radlam = lam * (pi / 180)
    radphi0 = PHI0 * (pi / 180)
    radlam0 = LAM0 * (pi / 180)
   
    af0 = a * f0
    bf0 = b * f0
    e2 = ((af0*af0) - (bf0*bf0)) / (af0*af0)
    n = (af0 - bf0) / (af0 + bf0)
   nu = af0 / Sqrt(1 - (e2 * ((Sin(radphi)*Sin(radphi)))))
    rho = (nu * (1 - e2)) / (1 - (e2 * (Sin(radphi)*Sin(radphi))))
    eta2 = (nu / rho) - 1
    p = radlam - radlam0
    m = marc1(bf0, n, radphi0, radphi)
   
    i = m + n0
    ii = (nu / 2) * (Sin(radphi)) * (Cos(radphi))
   
    iii = ((nu / 24) * (Sin(radphi)) * ((Cos(radphi)*Cos(radphi)*Cos(radphi)))) * (5 - ((Tan(radphi)*Tan(radphi))) + (9 * eta2))
    iiia = ((nu / 720) * (Sin(radphi)) * ((Cos(radphi)*Cos(radphi)*Cos(radphi)*Cos(radphi)*Cos(radphi)))) * (61 - (58 * ((Tan(radphi)*Tan(radphi)))) + ((Tan(radphi)*Tan(radphi)*Tan(radphi)*Tan(radphi))))
   
   
   Nort = i + ((p*p) * ii) + ((p*p*p*p) * iii) + ((p*p*p*p*p*p) * iiia)
   
   Label2.Text=Nort

'cai nay  ve mui chieu
Dim PreZNum,UTMZone As Double
Dim ZNum As Int
Dim LAM0 As Double
PreZNum = (180 + lam) / 6 + 1
ZNum = PreZNum
UTMZone = ZNum

Label3.Text = UTMZone
End Sub

Public Sub  marc1(bf0 As Int , n As Int, phi0 As Int, phi As Int)
Return bf0 * ((1 + n + ((5 / 4) * (n*n)) + ((5 / 4) * (n*n*n))) * (phi - phi0)) -(((3 * n) + (3 * (n*n)) + ((21 / 8) * (n*n*n))) * (Sin(phi - phi0)) * (Cos(phi + phi0))) +((((15 / 8) * (n*n)) + ((15 / 8) * (n*n*n))) * (Sin(2 * (phi - phi0))) * (Cos(2 * (phi + phi0)))) -(((35 / 24) * (n*n*n)) * (Sin(3 * (phi - phi0))) * (Cos(3 * (phi + phi0))))
End Subtrong khi trong VB em viết thế này đã chạy đúng rồi mà

Code: Select all


Private Function ZoneChooser(Longitude)
'Choose the UTM zone number according to user input decimal Longitude
'East is positive direction
Dim PreZNum As Double
PreZNum = (180 + Longitude) / 6 + 1
ZoneChooser = Int(PreZNum)
End Function


Private Function Marc1(bf0, n, PHI0, phi)


    Marc1 = bf0 * (((1 + n + ((5 / 4) * (n ^ 2)) + ((5 / 4) * (n ^ 3))) * (phi - PHI0)) _
    - (((3 * n) + (3 * (n ^ 2)) + ((21 / 8) * (n ^ 3))) * (Sin(phi - PHI0)) * (Cos(phi + PHI0))) _
    + ((((15 / 8) * (n ^ 2)) + ((15 / 8) * (n ^ 3))) * (Sin(2 * (phi - PHI0))) * (Cos(2 * (phi + PHI0)))) _
    - (((35 / 24) * (n ^ 3)) * (Sin(3 * (phi - PHI0))) * (Cos(3 * (phi + PHI0)))))

End FunctionPrivate Sub Command1_Click()


Dim a, b, e0, f0, PHI0 As Double
a = 6378137
b = 6356752.3141
e0 = 500000
f0 = 0.9996
PHI0 = 0

'Calculate LAM0 of the UTM zone which the user input Longitude is in
Dim PreZNum As Double
Dim ZNum As Integer
Dim LAM0 As Double
PreZNum = (180 + lam) / 6 + 1
ZNum = Int(PreZNum)
LAM0 = -(183 - 6 * ZNum)

'Convert angle measures to radians
    PI = 3.14159265358979
    RadPHI = phi * (PI / 180)
    RadLAM = lam * (PI / 180)
    RadPHI0 = PHI0 * (PI / 180)
    RadLAM0 = LAM0 * (PI / 180)

    af0 = a * f0
    bf0 = b * f0
    e2 = ((af0 ^ 2) - (bf0 ^ 2)) / (af0 ^ 2)
    n = (af0 - bf0) / (af0 + bf0)
    nu = af0 / (Sqr(1 - (e2 * ((Sin(RadPHI)) ^ 2))))
    rho = (nu * (1 - e2)) / (1 - (e2 * (Sin(RadPHI)) ^ 2))
    eta2 = (nu / rho) - 1
    p = RadLAM - RadLAM0
   
    IV = nu * (Cos(RadPHI))
    V = (nu / 6) * ((Cos(RadPHI)) ^ 3) * ((nu / rho) - ((Tan(RadPHI) ^ 2)))
    VI = (nu / 120) * ((Cos(RadPHI)) ^ 5) * (5 - (18 * ((Tan(RadPHI)) ^ 2)) + ((Tan(RadPHI)) ^ 4) + (14 * eta2) - (58 * ((Tan(RadPHI)) ^ 2) * eta2))
   
    Label1.Caption = e0 + (p * IV) + ((p ^ 3) * V) + ((p ^ 5) * VI)
   
   

'Project Latitude and longitude to Transverse Mercator northings
'Input: - _
 Latitude (PHI) and Longitude (LAM) in decimal degrees; _
 ellipsoid axis dimensions (a & b) in meters; _
 eastings (e0) and northings (n0) of false origin in meters; _
 central meridian scale factor (f0); _
 latitude (PHI0) and longitude (LAM0) of false origin in decimal degrees.

'REQUIRES THE "Marc1" FUNCTION

'constants specific to WGS84

a = 6378137
b = 6356752.3141
e0 = 500000
f0 = 0.9996
PHI0 = 0
n0 = 0

'Calculate LAM0 of the UTM zone which the user input Longitude is in

PreZNum = (180 + lam) / 6 + 1
ZNum = Int(PreZNum)
LAM0 = -(183 - 6 * ZNum)

'Convert angle measures to radians
    PI = 3.14159265358979
    RadPHI = phi * (PI / 180)
    RadLAM = lam * (PI / 180)
    RadPHI0 = PHI0 * (PI / 180)
    RadLAM0 = LAM0 * (PI / 180)
   
    af0 = a * f0
    bf0 = b * f0
    e2 = ((af0 ^ 2) - (bf0 ^ 2)) / (af0 ^ 2)
    n = (af0 - bf0) / (af0 + bf0)
    nu = af0 / (Sqr(1 - (e2 * ((Sin(RadPHI)) ^ 2))))
    rho = (nu * (1 - e2)) / (1 - (e2 * (Sin(RadPHI)) ^ 2))
    eta2 = (nu / rho) - 1
    p = RadLAM - RadLAM0
    m = Marc1(bf0, n, RadPHI0, RadPHI)
   
    i = m + n0
    ii = (nu / 2) * (Sin(RadPHI)) * (Cos(RadPHI))
    iii = ((nu / 24) * (Sin(RadPHI)) * ((Cos(RadPHI)) ^ 3)) * (5 - ((Tan(RadPHI)) ^ 2) + (9 * eta2))
    iiia = ((nu / 720) * (Sin(RadPHI)) * ((Cos(RadPHI)) ^ 5)) * (61 - (58 * ((Tan(RadPHI)) ^ 2)) + ((Tan(RadPHI)) ^ 4))
   
    Label2.Caption = i + ((p ^ 2) * ii) + ((p ^ 4) * iii) + ((p ^ 6) * iiia)


End Subem cam on anh a

phuoc_89
Thành viên chính thức
Thành viên chính thức
Posts: 11
Joined: Sun 11/07/2010 9:13 am
Has thanked: 2 times
Been thanked: 1 time

Cách tạo Shortcut trên màn hình Home screen???

Postby phuoc_89 » Wed 11/03/2015 9:25 pm

Cho mình hỏi code để đặt icon shortcut ứng dụng lên màn hình chính Home screen, mình tìm mãi mà chưa có?

User avatar
tummosoft
Điều hành viên
Điều hành viên
Posts: 334
Joined: Mon 19/05/2014 2:23 pm
Has thanked: 7 times
Been thanked: 61 times
Contact:

Re: [Chú ý] Thắc mắc về lập trình Basic4Android

Postby tummosoft » Thu 12/03/2015 8:08 am

Hướng dẫn và code tạo shortcut ứng dụng lên màn hình chính

http://www.b4x.com/android/forum/thread ... ion.11444/
:) Tummo Software :D
https://www.tummosoftware.com

User avatar
minhhath
Thành viên năng nổ
Thành viên năng nổ
Posts: 78
Joined: Sun 17/01/2010 3:24 pm
Location: p5,Tỉnh Cà Mau
Has thanked: 8 times
Contact:

Re: [Chú ý] Thắc mắc về lập trình Basic4Android

Postby minhhath » Sat 21/03/2015 8:19 am

Mình cũng có từng học qua VB.net và C# vậy mình tìm hiểu về Basic4Android thì phải bắt đầu căn bản từ đâu bạn có thể cho mình tài liệu hay ebook để mình tham khảo thêm được không
thanks chủ thớt nhiều :x :x :x
[color=#BF0080]Trên đời này không có con đường cùng,mà chỉ có những ranh giới,điều quan trọng là có đủ sức mạnh và nghị lực để vượt qua những ranh giới đó hay không[/color]

User avatar
tummosoft
Điều hành viên
Điều hành viên
Posts: 334
Joined: Mon 19/05/2014 2:23 pm
Has thanked: 7 times
Been thanked: 61 times
Contact:

Re: [Chú ý] Thắc mắc về lập trình Basic4Android

Postby tummosoft » Sun 22/03/2015 10:47 am

minhhath wrote:Mình cũng có từng học qua VB.net và C# vậy mình tìm hiểu về Basic4Android thì phải bắt đầu căn bản từ đâu bạn có thể cho mình tài liệu hay ebook để mình tham khảo thêm được không
thanks chủ thớt nhiều :x :x :x


Hiện B4A không có tài liệu bằng tiếng Việt. Nếu bạn muốn học thì trước hết xem các video tại đây: viewtopic.php?f=70&t=29348

Kế tiếp thì xem các bài mình đánh dấu theo thứ tự từ thấp đến cao. Nếu đọc thấy khó hiểu thì xem các video bổ sung rồi thực hành theo.
:) Tummo Software :D
https://www.tummosoftware.com

tonghg12
Thành viên chính thức
Thành viên chính thức
Posts: 11
Joined: Fri 06/06/2014 10:59 am

Re: [Chú ý] Thắc mắc về lập trình Basic4Android

Postby tonghg12 » Fri 10/07/2015 2:44 pm


vuchuc
Thành viên chính thức
Thành viên chính thức
Posts: 28
Joined: Thu 27/05/2010 10:18 pm
Has thanked: 7 times

Re: [Chú ý] Thắc mắc về lập trình Basic4Android

Postby vuchuc » Thu 16/07/2015 9:11 pm

anh nao cho em xin ung dung google map duoc khong a

hoangtiep
Posts: 6
Joined: Sat 27/08/2016 11:01 pm
Has thanked: 2 times

Lỗi b4a brige

Postby hoangtiep » Sat 18/11/2017 12:14 am

Có ai biết làm thế nào để có thể kết nối pc với b4a brige 2.36 không ạ? Ai biết thì mong giúp đỡ.help

tigerhn
Posts: 9
Joined: Fri 25/09/2009 1:52 pm

Re: [Chú ý] Thắc mắc về lập trình Basic4Android

Postby tigerhn » Tue 19/06/2018 10:03 pm

Hi all!
Mình đang cần mấy thư viện này, bạn nào có cho mình xin với nhé (không download trong forum B4x được).

- Dialogs
- RandomAccessFile
- ScrollView2D

Cảm ơn nhiều!


Return to “Android”

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 1 guest