• Vui lòng đọc nội qui diễn đàn để tránh bị xóa bài viết
 • Tìm kiếm trước khi đặt câu hỏi

[Basic4Android] Bài 20 - Lớp thư viện Http và Httputils2

Lập trình cho Android Phone

Điều hành viên: tummosoft

Hình đại diện của người dùng
tummosoft
Điều hành viên
Điều hành viên
Bài viết: 333
Ngày tham gia: T.Hai 19/05/2014 2:23 pm
Has thanked: 7 time
Been thanked: 60 time
Liên hệ:

[Basic4Android] Bài 20 - Lớp thư viện Http và Httputils2

Gửi bàigửi bởi tummosoft » T.Hai 04/08/2014 8:15 am

Trong rất nhiều ứng dụng Android, sau khi cài đặt cần kết nối với internet thông qua 1 máy chủ http. Basic4Android có hai hàm dùng để truyền và nhận dữ liệu đến máy chủ web là Http và Httputils2.

- Các thành phần của Httputils2: http://www.basic4ppc.com/android/help/httputils2.html
- Các thành phần của Http: http://www.basic4ppc.com/android/help/http.html

Http là lớp thư viện căn bản, còn Httputils2 được viết lại và tối ưu cho dễ sử dụng hơn.

Ta xem xét ví dụ kết nối đến trang http://www.basic4ppc.com/android/forum/ ... 1374051458, lấy một hình ảnh và thiết lập hình đó làm nền cho ứng dụng.

Lưu ý: Ví dụ này sử dụng thư viện Httputils2

1- Khởi tạo biến và gửi yêu cầu

- Khai báo đối tượng HttpJob: Dim HttpUtils As HttpJob
- Khởi động biến: HttpUtils.Initialize("HttpUtils", Me)
- Gửi yêu cầu đến máy chủ: HttpUtils.Download("http://www.basic4ppc.com/android/forum/data/avatars/m/0/1.jpg?1374051458")

2- Khởi tạo sự kiện để bắt kết quả

 1. Sub JobDone (Job As HttpJob)
 2.     If Job.Success = True Then
 3.         Select Job.JobName
 4.             Case "HttpUtils"
 5.                 'show the downloaded image
 6.                 Activity.SetBackgroundImage(Job.GetBitmap)
 7.         End Select
 8.     Else
 9.         ToastMessageShow("Error: " & Job.ErrorMessage, True)
 10.     End If
 11.     Job.Release
 12. End Sub


3 - Toàn bộ code

 1. Sub Process_Globals
 2.     'These global variables will be declared once when the application starts.
 3.     'These variables can be accessed from all modules.
 4.  
 5. End Sub
 6.  
 7. Sub Globals
 8.     Dim b4a As String
 9.     b4a = "http://www.basic4ppc.com"
 10.     Private Button1 As Button
 11.     Private Label1 As Label
 12.    
 13. End Sub
 14.  
 15. Sub Activity_Create(FirstTime As Boolean)
 16.     Activity.LoadLayout("main")
 17. End Sub
 18.  
 19. Sub Activity_Resume
 20.  
 21. End Sub
 22.  
 23. Sub Activity_Pause (UserClosed As Boolean)
 24.  
 25. End Sub
 26.  
 27. Sub JobDone (Job As HttpJob)
 28.     If Job.Success = True Then
 29.         Select Job.JobName
 30.             Case "HttpUtils"
 31.                 'show the downloaded image
 32.                 Activity.SetBackgroundImage(Job.GetBitmap)
 33.         End Select
 34.     Else
 35.         ToastMessageShow("Error: " & Job.ErrorMessage, True)
 36.     End If
 37.     Job.Release
 38. End Sub
 39.  
 40. Sub Button1_Click
 41.     Dim HttpUtils As HttpJob
 42.    
 43.     HttpUtils.Initialize("HttpUtils", Me)
 44.     HttpUtils.Download("http://www.basic4ppc.com/android/forum/data/avatars/m/0/1.jpg?1374051458")
 45.    
 46.     ToastMessageShow("Vui lòng đợi...", True)
 47. End Sub


:) Tummo Software :D
http://tummosoft.com

Hình đại diện của người dùng
tummosoft
Điều hành viên
Điều hành viên
Bài viết: 333
Ngày tham gia: T.Hai 19/05/2014 2:23 pm
Has thanked: 7 time
Been thanked: 60 time
Liên hệ:

Re: [Basic4Android] Bài 20 - Lớp thư viện Http và Httputils2

Gửi bàigửi bởi tummosoft » T.Hai 04/08/2014 8:22 am

Ví dụ tiếp theo, ứng dụng sẽ truy cập đến trang flickr.com, lấy 9 hình ảnh thú vị nhất trong tuần và hiển thị lên ImageView: https://www.flickr.com/explore/interesting/7days/

Hình ảnh

 1. Sub Process_Globals
 2.     Dim MainUrl As String
 3.     MainUrl = "http://www.flickr.com/explore/interesting/7days/"
 4.     Dim HttpClient1 As HttpClient
 5.     Dim MainRequestId As Int
 6.     MainRequestId = 100
 7.    
 8. End Sub
 9.  
 10. Sub Globals
 11.     Dim btnConnect As Button
 12.     Dim ImageView1 As ImageView
 13.     Dim ImageView2 As ImageView
 14.     Dim ImageView3 As ImageView
 15.     Dim ImageView4 As ImageView
 16.     Dim ImageView5 As ImageView
 17.     Dim ImageView6 As ImageView
 18.     Dim ImageView7 As ImageView
 19.     Dim ImageView8 As ImageView
 20.     Dim ImageView9 As ImageView
 21.     Dim ivs() As ImageView
 22. End Sub
 23.  
 24. Sub Activity_Create(FirstTime As Boolean)
 25.     If FirstTime Then
 26.         HttpClient1.Initialize("http")
 27.     End If
 28.     Activity.LoadLayout("1")
 29.     ivs = Array As ImageView(ImageView1, ImageView2, ImageView3, ImageView4, _
 30.         ImageView5, ImageView6, ImageView7, ImageView8, ImageView9)
 31.     ResetImagesBackground
 32. End Sub
 33.  
 34. Sub Activity_Resume
 35.  
 36. End Sub
 37.  
 38. Sub Activity_Pause (UserClosed As Boolean)
 39.  
 40. End Sub
 41. Sub ResetImagesBackground
 42.     For i = 0 To Activity.NumberOfViews - 1
 43.         If Activity.GetView(i) Is ImageView Then Activity.GetView(i).Color = Colors.Black
 44.     Next
 45.     'We could have used the image views array (ivs) instead of going over all the views...
 46. End Sub
 47.  
 48. Sub btnConnect_Click
 49.     Dim request As HttpRequest
 50.     request.InitializeGet(MainUrl)
 51.     HttpClient1.Execute(request, MainRequestId)
 52.     ProgressDialogShow("Fetching data...")
 53. End Sub
 54.  
 55. Sub Http_ResponseSuccess (Response As HttpResponse, TaskId As Int)
 56.     Log(TaskId & ": success")
 57.     If TaskId = MainRequestId Then 'Fetch the main page
 58.        Response.GetAsynchronously("MainResponse", _
 59.             File.OpenOutput(File.DirInternalCache, "page.html", False), True, MainRequestId)
 60.     Else 'One of the images requests has arrived, write the image to a file in the background
 61.        Response.GetAsynchronously("ImageResponse", _
 62.             File.OpenOutput(File.DirInternalCache, "image" & TaskId, False), True, TaskId)
 63.     End If
 64. End Sub
 65. Sub Http_ResponseError (Reason As String, StatusCode As Int, TaskId As Int)
 66.     ToastMessageShow("Error. TaskId: " & TaskId & ", Reason: " & Reason & ", StatusCode: " & StatusCode, True)
 67.     ProgressDialogHide
 68. End Sub
 69. '
 70. Sub ImageResponse_StreamFinish (Success As Boolean, TaskId As Int)
 71.     If Success = False Then
 72.         Msgbox(LastException.Message, "Error")
 73.         Return
 74.     End If
 75.     Dim bd As BitmapDrawable 'load the image
 76.    bd.Initialize(LoadBitmap(File.DirInternalCache, "image" & TaskId))
 77.     ivs(TaskId).Background = bd 'set the image to an ImageView
 78. End Sub
 79.  
 80. Sub MainResponse_StreamFinish (Success As Boolean, TaskId As Int)
 81.     ResetImagesBackground
 82.     HandleMainPage (File.OpenInput(File.DirInternalCache, "page.html"))
 83. End Sub
 84. 'Parse the main page and find the 9 image links
 85. Sub HandleMainPage (in As InputStream)
 86.     start = DateTime.Now
 87.     Dim TextReader1 As TextReader
 88.     TextReader1.Initialize(in)
 89.     Dim pattern, class As String
 90.     class = "<td class=" & QUOTE & "Photo" & QUOTE & ">"
 91.     pattern = "img src=\q([^q]+)\q".Replace("q", QUOTE)
 92.     Dim links As List
 93.     links.Initialize
 94.     Dim line As String
 95.     line = TextReader1.ReadLine
 96.     Do While line <> Null
 97.         If line.IndexOf(class) > -1 Then
 98.             Dim link As String
 99.             Dim m As Matcher
 100.             m = Regex.Matcher(pattern, line)
 101.             If m.Find Then
 102.                 links.Add(m.Group(1)) 'add the image link
 103.            End If
 104.         End If
 105.         line = TextReader1.ReadLine
 106.     Loop
 107.     TextReader1.Close
 108.     Log("done parsing main page: " & (DateTime.Now - start))
 109.     For i = 0 To links.Size - 1 'send request for each image
 110.        Dim request As HttpRequest
 111.         request.InitializeGet(links.Get(i))
 112.         HttpClient1.Execute(request, i)
 113.     Next
 114.     ProgressDialogHide
 115. End Sub
 116.  
 117. 'Show the second activity with the chosen image.
 118. Sub img_Click
 119.     Dim iv As ImageView
 120.     iv = Sender
 121.     Dim bd As BitmapDrawable
 122.     bd = iv.Background
 123.     Activity2.Bitmap1 = bd.Bitmap
 124.     StartActivity(Activity2)
 125. End Sub
:) Tummo Software :D
http://tummosoft.com

Hình đại diện của người dùng
tummosoft
Điều hành viên
Điều hành viên
Bài viết: 333
Ngày tham gia: T.Hai 19/05/2014 2:23 pm
Has thanked: 7 time
Been thanked: 60 time
Liên hệ:

Re: [Basic4Android] Bài 20 - Lớp thư viện Http và Httputils2

Gửi bàigửi bởi tummosoft » T.Hai 04/08/2014 8:27 am

Tiếp theo là ví dụ sử dụng lớp thư viện HttpUtils2 làm một Download Manager

Hình ảnh

1- Bắt đầu download

 1. Sub btnDownload_Click
 2.    Dim dd As DownloadData
 3.    dd.url = link1 '<--- download link
 4.   dd.EventName = "dd"
 5.    dd.Target = Me
 6.    CallSubDelayed2(DownloadService, "StartDownload", dd)
 7. End Sub


2- Bẫy các sự kiện

 1. Sub dd_Progress(Progress As Long, Total As Long)
 2.    ProgressBar1.Progress = Progress / Total * 100
 3.    Label1.Text = NumberFormat(Progress / 1024, 0, 0) & "KB / " & _
 4.       NumberFormat(Total / 1024, 0, 0) & "KB"
 5. End Sub
 6.  
 7. Sub dd_Complete(Job As HttpJob)
 8.    Log("Job completed: " & Job.Success)
 9.    Job.Release
 10. End Sub


3- Thêm chức năng Cacel khi đang download

 1. Sub btnCancel_Click
 2.    CallSubDelayed2(DownloadService, "CancelDownload", link1)
 3. End Sub
:) Tummo Software :D
http://tummosoft.com


Quay về “Android”

Đang trực tuyến

Đang xem chuyên mục này: Không có thành viên nào trực tuyến.1 khách