• Vui lòng đọc nội qui diễn đàn để tránh bị xóa bài viết
 • Tìm kiếm trước khi đặt câu hỏi

[Basic4Android] Bài 2- Công cụ Designer và các control

Lập trình cho Android Phone

Điều hành viên: tummosoft

Hình đại diện của người dùng
tummosoft
Điều hành viên
Điều hành viên
Bài viết: 333
Ngày tham gia: T.Hai 19/05/2014 2:23 pm
Has thanked: 7 time
Been thanked: 60 time
Liên hệ:

[Basic4Android] Bài 2- Công cụ Designer và các control

Gửi bàigửi bởi tummosoft » T.Tư 16/07/2014 3:37 pm

Basic4Android đem phong cách thiết kết giao diện WYSIWYG vào trong bộ Designer. Và với công cụ này, bạn không còn "vật lộn" với mớ file xml như Java.

1- Khởi động công cụ Designer từ thanh menu.

2- Tại giao diện thiết kế, bạn kéo thả, trình bày các control theo ý mình.

3- Sau khi hoàn thành thì lưu file giao diện và đặt tên.

4- Để load giao diện, bạn đặt code vào khung Activity_Create

Sub Activity_Create (FirstTime As Boolean)

Activity.LoadLayout ("layone")

End Sub

Hình ảnh
Sửa lần cuối bởi tummosoft vào ngày T.Tư 16/07/2014 3:45 pm với 1 lần sửa.Hình đại diện của người dùng
tummosoft
Điều hành viên
Điều hành viên
Bài viết: 333
Ngày tham gia: T.Hai 19/05/2014 2:23 pm
Has thanked: 7 time
Been thanked: 60 time
Liên hệ:

Re: [Basic4Android] Bài 2- Công cụ Designer và các control

Gửi bàigửi bởi tummosoft » T.Tư 16/07/2014 3:45 pm

Các control của Basic4Android

Basic4Android có sẵn các control và hỗ trợ một số event tương ứng như sau:

- Button
- CheckBox
- EditText
- ImageView
- Label
- ListView
- Panel
- ProgressBar
- RadioButton
- ScrollView
- SeekBar
- Spinner
- TabHost
- ToggleButton
- WebView

Hình đại diện của người dùng
tummosoft
Điều hành viên
Điều hành viên
Bài viết: 333
Ngày tham gia: T.Hai 19/05/2014 2:23 pm
Has thanked: 7 time
Been thanked: 60 time
Liên hệ:

Re: [Basic4Android] Bài 2- Công cụ Designer và các control

Gửi bàigửi bởi tummosoft » T.Tư 16/07/2014 4:17 pm

Làm việc với Button control

* Các sự kiện: Button hỗ trợ các sự kiện sau

- Down: Khi một button được nhấn
- Up: Khi một button được thả ra sau khi nhấn
- Click / Long click: Hành động nhấn và giữ button chứ không nhả ra ngay như Down.
Ví dụ:

' Khai báo Button trong biến toàn cục
Sub Globals
Dim Down As Button
End Sub

' Bẫy một sự kiện cho button

Sub Down_Click
y1 = y1 + 5
End Sub

* Tô màu cho button: Qua chức năng này ta có thể tô màu hoặc load 1 hình ảnh sẵn có để làm button

- Để tô màu cho button, bạn dùng đối tượng StateListDrawable

StateListDrawable là một đối tượng kích hoạt, ẩn các thuộc tính đã được xác định trong một button

Dưới đây là ví dụ tạo ra một ToggleButton và dùng ColorDrawables để kiểm tra trạng thái của nó.

 1. Sub Process_Globals
 2.  
 3. End Sub
 4.  
 5. Sub Globals
 6.  
 7. End Sub
 8.  
 9. Sub Activity_Create(FirstTime As Boolean)
 10.     Dim tb As ToggleButton
 11.     tb.Initialize("") 'no events will be caught
 12.    Dim checked, unchecked As ColorDrawable
 13.     checked.Initialize(Colors.Green, 10dip)
 14.     unchecked.Initialize(Colors.Red, 10dip)
 15.  
 16.     Dim sld As StateListDrawable
 17.     sld.Initialize
 18.     sld.AddState(sld.State_Checked, checked)
 19.     sld.AddState(sld.State_Unchecked, unchecked)
 20.     tb.Background = sld
 21.     tb.Checked = True
 22.     tb.TextColor = Colors.Blue
 23.     tb.TextSize = 20
 24.     tb.Typeface = Typeface.DEFAULT_BOLD
 25.     Activity.AddView(tb, 100dip, 100dip, 100dip, 100dip)
 26. End Sub


Hình ảnh

* Bo tròn góc cạnh cho button:

Để bo tròn góc cạnh cho 1 button, ta cần xác định độ radius của nó.

Vi dụ: Nếu button có Height+Width = 60, thì radius = 30.

Dim bt_src As Button

Dim cd As ColorDrawable
cd.Initialize ( Colors.Green , 5dip )

bt_src.Initialize("bt_src")
bt_src.Text = "..."
bt_src.Background = cd


* Button với hình ảnh riêng:

Sub CreateBitmapButton(cmd As Button, bmp As Bitmap, act As Activity)
Dim c As Canvas
Dim r1 As Rect
Dim r2 As Rect
Dim sld As StateListDrawable

'Create a temporary button and draw on it
Dim tmpbutton As Button
tmpbutton.Initialize("")
act.AddView(tmpbutton,0,0,cmd.Width,cmd.Height)

c.Initialize(tmpbutton)
r1.Initialize(0,0,cmd.Width,cmd.Height)
r2.Initialize(7,7,cmd.Width-7dip,cmd.height-7dip)
sld.Initialize

c.DrawDrawable(cmd.Background,r1)
c.DrawBitmap(bmp,Null,r2)
sld.AddState(sld.State_Enabled,tmpbutton.Background)
tmpbutton.RemoveView

'Force to pressed state
SetPressed(cmd, True)
tmpbutton.Initialize("")
act.AddView(tmpbutton,0,0,cmd.Width,cmd.Height)
c.Initialize(tmpbutton)
c.DrawDrawable(cmd.Background ,r1)
c.DrawBitmap(bmp,Null,r2)
sld.AddState(sld.State_Pressed,tmpbutton.Background)

tmpbutton.RemoveView
SetPressed(cmd, False)
cmd.Background = sld

End Sub

Sub SetPressed(cmd As Button, Pressed As Boolean)
Dim ref As Reflector
ref.Target = cmd
ref.RunMethod2("setPressed", Pressed, "java.lang.boolean")
End Sub

Hình đại diện của người dùng
tummosoft
Điều hành viên
Điều hành viên
Bài viết: 333
Ngày tham gia: T.Hai 19/05/2014 2:23 pm
Has thanked: 7 time
Been thanked: 60 time
Liên hệ:

Re: [Basic4Android] Bài 2- Công cụ Designer và các control

Gửi bàigửi bởi tummosoft » T.Năm 17/07/2014 7:03 am

Sử dụng CheckBox

* Sự kiện

- CheckedChange(Checked As Boolean)

Sự kiện trả về khi một checkbox được nhấn.

Sub Globals
Dim CheckBoxShowImage as CheckBox
Dim myImageView as ImageView
End Sub
...
Sub CheckBoxShowImage_CheckedChange(Checked As Boolean)
If Checked = True Then
myImageView.Visible = True
Else
myImageView.Visible = False
End If
End Sub


*

Hình đại diện của người dùng
tummosoft
Điều hành viên
Điều hành viên
Bài viết: 333
Ngày tham gia: T.Hai 19/05/2014 2:23 pm
Has thanked: 7 time
Been thanked: 60 time
Liên hệ:

Re: [Basic4Android] Bài 2- Công cụ Designer và các control

Gửi bàigửi bởi tummosoft » T.Năm 17/07/2014 7:29 am

Sử dụng EditText

EditText tương tự như TextBox trong WinForms. Khi một EditText được kích hoạt, bàn phím ảo của Android sẽ bật lên.

EditText có hai chế độ biên soạn là SingleLine, multiline; và bạn dùng nó để mở rộng kích thước biên soạn bằng cách xác định có hay không mọt SingleLine.

EditText1.SingleLine = False

* Các sự kiện

- TextChanged (Old As String, New As String)
- EnterPressed
- FocusChanged (HasFocus As Boolean)

Ví dụ cho FocusChanged

Sub EditText_FocusChanged (HasFocus As Boolean)
If HasFocus = False Then
' lost focus
End If
End Sub

* Các thuộc tính

- ForceDoneButton As Boolean [write only]

Trong tùy chọn thông thường, bàn phím ảo của Android sẽ thị hiện button "Done" hoặc "Next" tùy theo layout. Bằng cách xã định ForceDoneButton, bạn có thể cho phép hiện button "None" hay không.

EditText1.ForceDoneButton = True

- Chuỗi hiện thị và màu text trước khi TextEdit có sự kiện Focus

EditText1.Hint = "Enter username"
EditText1.HintColor = Colors.Gray


- Xác định TextEdit có một Wrap hay không

EditText1.Wrap = False

- PasswordMode As Boolean [write only]

- SelectAll

- InputType As Int: Xác định kiểu bàn phím

EditText1.InputType = EditText1.INPUT_TYPE_NUMBERS

Một số kiểu của InpuType

INPUT_TYPE_DECIMAL_NUMBERS As Int
Kiểu số

INPUT_TYPE_NONE As Int
Không cho bàn phím xuất hiện

INPUT_TYPE_NUMBERS As Int
Kiêu số thị hiện

INPUT_TYPE_PHONE As Int
Kiểu bàn phím gọi thị hiện

INPUT_TYPE_TEXT As Int
Kiểu bàn phím nhập văn bản text

- SelectionStart As Int

Thiết lập hoặc lấy vị trí đầu tiên của con trỏ hoặc trong một cụm từ được lựa chọn.

Trả về giá trị -1 nếu không có con trỏ trong text hoặc không có văn bản nào được chọn.

Sub GetSelectionEnd(txt As EditText) As Int
Dim r As Reflector
r.Target = txt
Return r.RunMethod("getSelectionEnd")
End Sub

Hình đại diện của người dùng
tummosoft
Điều hành viên
Điều hành viên
Bài viết: 333
Ngày tham gia: T.Hai 19/05/2014 2:23 pm
Has thanked: 7 time
Been thanked: 60 time
Liên hệ:

Re: [Basic4Android] Bài 2- Công cụ Designer và các control

Gửi bàigửi bởi tummosoft » T.Năm 17/07/2014 7:48 am

Sử dụng ImageView

Để load một hình ảnh lên Image ta xác định:

ImageView1.Bitmap = LoadBitmap(File.DirAssets, "someimage.jpg")

* Các sự kiện của ImageView:

- Click: Nhấn và giữ hình ảnh

* Xác định kiểu hình ảnh xuất hiện

Ta có thể xác đinh một hình ảnh thị hiện bằng Fade Image In hoặc Out (Xem ví dụ đính kèm file bên dưới)

* Tạo hình ảnh động

Để tạo một hình ảnh động bằng một loạt các hình ảnh, ta dùng sprite sheet.

Code:
buttonTest.zip
Hình ảnh động cho Button
(96.75 KiB) Đã tải 210 lần


Code ví dụ:

 1. Sub Globals
 2.    'These global variables will be redeclared each time the activity is created.
 3.    'These variables can only be accessed from this module.
 4.    Dim can1 As Canvas
 5.    Dim b1 As Bitmap  
 6.    Dim r As Rect
 7.    Dim s(55) As Rect
 8.    Dim lv As LayoutValues
 9.    Dim inc As Int
 10.    Dim pos As Int
 11.    Dim Speed As Int
 12. End Sub
 13.  
 14. Sub Activity_Create(FirstTime As Boolean)
 15.    speed = 500
 16.    Activity.LoadLayout("main")
 17.    timer1.Initialize("timer1",speed)
 18.    timer1.Enabled = True
 19.    can1.Initialize(activity)
 20.    b1.Initialize(File.DirAssets, "cards.png")
 21.    x = 10
 22.    y = 10
 23.    lv = GetDeviceLayoutValues
 24.    r.Initialize(10,10,lv.Width - 10 ,lv.Height - 10 )
 25.    For i = 0 To 4
 26.       For ii = 0 To 10
 27.          s(pos).Initialize(68 * ii, 96 * i,68 * (ii + 1),96 * (i + 1))
 28.          'the sprite sheet is 11 cols x 5 rows. The image is 748x480, so, the dest rect needs to read in 68x96 (748 / 11 = 68, 480 / 5 = 96)
 29.          pos = pos + 1
 30.       Next
 31.    Next
 32.    
 33. End Sub
 34.  
 35. Sub Activity_Resume
 36.  
 37. End Sub
 38.  
 39. Sub Activity_Pause (UserClosed As Boolean)
 40.    
 41. End Sub
 42.  
 43. Sub timer1_tick()
 44.    
 45.       can1.DrawBitmap(b1,s(inc),r)
 46.       activity.Invalidate2(r)  
 47.       inc = inc + 1
 48.       If inc > 54 Then
 49.          inc = 0
 50.       End If
 51.    
 52. End Sub
Tập tin đính kèm
Fade_Sample.zip
Fade cho một Image
(10.22 KiB) Đã tải 187 lần

Hình đại diện của người dùng
tummosoft
Điều hành viên
Điều hành viên
Bài viết: 333
Ngày tham gia: T.Hai 19/05/2014 2:23 pm
Has thanked: 7 time
Been thanked: 60 time
Liên hệ:

Re: [Basic4Android] Bài 2- Công cụ Designer và các control

Gửi bàigửi bởi tummosoft » T.Năm 17/07/2014 1:35 pm

Sử dụng ListView

ListView là một công cụ mạnh mẽ trong Basic4Android

[b]* Các sự kiện trong ListView[/b]

ItemClick (Position As Int, Value As Object)

ItemLongClick (Position As Int, Value As Object)

* Các thuộc tính trong ListView

- AddSingleLine (Text As String)
Thêm 1 đối tượng 1 chiều
Example: ListView1.AddSingleLine("Sunday")

- AddSingleLine2 (Text As String, ReturnValue As Object)
Thêm vào danh sách 1 đối tượng Text và trả về giá trị ReturnValue khi một item được chọn.
Example: ListView1.AddSingleLine2("Sunday", 1)

- AddTwoLines (Text1 As String, Text2 As String)
Thêm vào đối tượng như 1 mãng 2 chiều
Example: ListView1.AddTwoLines("This is the first line.", "And this is the second")

- AddTwoLines2 (Text1 As String, Text2 As String, ReturnValue As Object)
Thêm vào 2 đối tượng Text1, Text2 và giá trị trả về ReturnValue

- AddTwoLinesAndBitmap (Text1 As String, Text2 As String, Bitmap As android.graphics.Bitmap)
Thêm vào 2 đối tượng Text và 1 đối tượng Image
Example: ListView1.AddTwoLinesAndBitmap("First line", "Second line", LoadBitmap(File.DirAssets, "SomeImage.png"))

- AddTwoLinesAndBitmap2 (Text1 As String, Text2 As String, Bitmap As android.graphics.Bitmap, ReturnValue As Object)
Thêm vào 2 đối tượng Text, 1 đối tượng Image và giá trị trả về

- Clear
Xóa bỏ tất cả item hiện có trong danh sách

- GetItem (Index As Int) As Object
Trả về vị trí hiện tại của item.

- RemoveView
Remove item hiện tại từ danh sách cha.

- ScrollingBackgroundColor As Int [write only]
Thiết lập màu nền background khi danh sách đang Scroll.
ListView1.ScrollingBackgroundColor = Colors.Transparent

- SetSelection (Position As Int)
Thiết lập một vị trí item mới được chọn
Example: ListView1.SetSelection(10)

- SingleLineLayout As SingleLineLayout [read only]
Thiết lập nếu chỉ dùng list dạng Single Layout.

* Một số ví dụ

Hình ảnh

Sub Globals
Dim ListView1 As ListView
End Sub

Sub Activity_Create(FirstTime As Boolean)
ListView1.Initialize("ListView1")
For i = 1 To 300
ListView1.AddSingleLine("Item #" & i)
Next
Activity.AddView(ListView1, 0, 0, 100%x, 100%y)
End Sub
Sub ListView1_ItemClick (Position As Int, Value As Object)
Activity.Title = Value
End Sub


---------------------
Ví dụ 2: List với hình ảnh

Hình ảnh

Dim Bitmap1 As Bitmap
Bitmap1.Initialize(File.DirAssets, "button.gif")
For i = 1 To 300
ListView1.AddSingleLine("Item #" & i)
ListView1.AddTwoLines("Item #" & i, "This is the second line.")
ListView1.AddTwoLinesAndBitmap("Item #" & i, "This is the second line.", Bitmap1)
Next


-----------------------
Ví dụ 3: List với các kiểu tùy biến

Hình ảnh

ListView1.SingleLineLayout.ItemHeight = 100dip
ListView1.SingleLineLayout.Label.TextSize = 20
ListView1.SingleLineLayout.Label.TextColor = Colors.Blue
ListView1.SingleLineLayout.Label.Gravity = Gravity.CENTER
For i = 1 To 300
ListView1.AddSingleLine("Item #" & i)
ListView1.AddTwoLines("Item #" & i, "This is the second line.")
ListView1.AddTwoLinesAndBitmap("Item #" & i, "This is the second line.", Bitmap1)
Next


-----------------
Ví dụ 4: List với một Scroll

Hình ảnh

Dim GD As GradientDrawable
GD.Initialize("TR_BL", Array As Int(Colors.Gray, Colors.LightGray))
Activity.Background = GD
ListView1.ScrollingBackgroundColor = Colors.Transparent
ListView1.FastScrollEnabled = true


DOWNLOAD các ví dụ về ListView
Tập tin đính kèm
ListView.zip
(14.3 KiB) Đã tải 189 lần

Hình đại diện của người dùng
tungblt
Điều hành viên
Điều hành viên
Bài viết: 549
Ngày tham gia: T.Hai 22/12/2008 5:22 pm
Đến từ: quy nhơn
Has thanked: 7 time
Been thanked: 77 time
Liên hệ:

Re: [Basic4Android] Bài 2- Công cụ Designer và các control

Gửi bàigửi bởi tungblt » T.Năm 17/07/2014 7:57 pm

máy mình ram 1gb và không load nổi trình giả lập Android :(
love

Hình đại diện của người dùng
tummosoft
Điều hành viên
Điều hành viên
Bài viết: 333
Ngày tham gia: T.Hai 19/05/2014 2:23 pm
Has thanked: 7 time
Been thanked: 60 time
Liên hệ:

Re: [Basic4Android] Bài 2- Công cụ Designer và các control

Gửi bàigửi bởi tummosoft » T.Sáu 18/07/2014 8:14 am

máy mình ram 1gb và không load nổi trình giả lập Android :(


Ban đầu nó chỉ khởi động hơi chậm thôi. Khi khởi động xong thì bình thường trở lại. Hoặc bạn test trên thiết bị thật qua cáp USB, Wireless hoặc Bluetooth. (Nếu máy bàn thì mua cái USB phát Bluetooth)

* Nếu dùng USB thì bạn cần cài driver cho thiết bị. Tùy theo dòng máy driver sẽ khác nhau:

Acer http://www.acer.com/worldwide/support/mobile.html
alcatel one touch http://www.alcatelonetouch.com/global-en/support/faq/usbdriver.html
Asus http://support.asus.com/download/
Dell http://support.dell.com/support/downloads/index.aspx?c=us&cs=19&l=en&s=dhs&~ck=anavml
Foxconn http://drivers.cmcs.com.tw/
Fujitsu http://www.fmworld.net/product/phone/sp/android/develop/
Garmin-Asus https://www.garminasus.com/en_US/support/pcsync/
Hisense http://app.hismarttv.com/dss/resourceco ... =16&type=5
HTC http://www.htc.com
Huawei http://www.huaweidevice.com/worldwide/downloadCenter.do?method=index
Intel http://www.intel.com/software/android
KT Tech http://www.kttech.co.kr/cscenter/download05.asp%20for%20EV-S100%20(Take)
Kyocera http://www.kyocera-wireless.com/support/phone_drivers.htm
Lenovo http://developer.lenovomm.com/developer/download.jsp
LGE http://www.lg.com/us/mobile-phones/mobile-support/mobile-lg-mobile-phone-support.jsp
Motorola http://developer.motorola.com/docstools/USB_Drivers/
MTK http://online.mediatek.com/Public%20Documents/MTK_Android_USB_Driver.zip
Oppo http://www.oppo.com/index.php?q=software/view&sw_id=631
Pantech http://www.isky.co.kr/cs/software/software.sky?fromUrl=index
Pegatron http://www.pegatroncorp.com/download/New_Duke_PC_Driver_0705.zip%20(ZIP%20download)
Samsung http://www.samsung.com/us/support/downloads
Sharp http://k-tai.sharp.co.jp/support/
SK Telesys http://www.sk-w.com/service/wDownload/wDownload.jsp
Sony Mobile Communications http://developer.sonymobile.com/downloads/drivers/
Teleepoch http://www.teleepoch.com/android.html
Toshiba http://support.toshiba.com/sscontent?docId=4001814
Yulong Coolpad http://www.yulong.com/product/product/product/downloadList.html#downListUL
Xiaomi http://www.xiaomi.com/c/driver/index.html
ZTE http://support.zte.com.cn/support/news/NewsDetail.aspx?newsId=1000442

* Nếu kết nối bằng Bluetooth, bạn vào Google Play, tải về và cài đặt B4A-Bridge.

- Sau khi cài đặt thì khởi động B4A-Bridge trên di động
Hình ảnh

- Từ IDE lập trình, vào menu Tools, chọn B4A-Bridge và Connect Wireless hoặc Connect Bluetooth

Nếu chọn Wireless thì nó sẽ hỏi IP của thiết bị, bạn điền địa chỉ IP vào.

Nếu chọn Bluetooth, sau khi quét thiết bị, hãy chọn thiết bị cần kết nối trong danh sách.

Hình ảnh

Hình đại diện của người dùng
tummosoft
Điều hành viên
Điều hành viên
Bài viết: 333
Ngày tham gia: T.Hai 19/05/2014 2:23 pm
Has thanked: 7 time
Been thanked: 60 time
Liên hệ:

Re: [Basic4Android] Bài 2- Công cụ Designer và các control

Gửi bàigửi bởi tummosoft » T.Sáu 18/07/2014 8:51 am

Sử dụng Panel

Panel là control giúp cân chỉnh bố cục hợp lý.

Hình ảnh

* Các Events

- Touch (Action As Int, X As Float, Y As Float)

Sự kiện khi kéo chạm trong phạm vi của Panel

- Click
- LongClick


* Các thuộc tính

- AddView (View As android.view.View, Left As Int, Top As Int, Width As Int, Height As Int)

Thêm một phần từ vào Panel.
Trong việc xác định độ rộng của một phần tử con của Panel, chỉ có thể đối đa bằng 90% độ rộng của Panel cha.
Các giá trị của width và height cũng có thể được quy định qua hai thông số:
-1 = MATCH_PARENT : xác định bằng độ rộng của Panel cha, chưa tính độ rộng của padding;
-2 = WRAP_CONTENT, xác định độ rộng bằng với nội dung của nó, chưa tính padding;

- LoadLayout (Layout As String) As LayoutValues
Thêm một layout vào Panel.

- NumberOfViews As Int [read only]
Trả về số lượng các phần tử con

- RemoveViewAt (Index As Int)
Remove một phần tử con

--------------------------
Lưu ý: Sự kiện Touch xin xem ở trang sau

Hình đại diện của người dùng
tummosoft
Điều hành viên
Điều hành viên
Bài viết: 333
Ngày tham gia: T.Hai 19/05/2014 2:23 pm
Has thanked: 7 time
Been thanked: 60 time
Liên hệ:

Re: [Basic4Android] Bài 2- Công cụ Designer và các control

Gửi bàigửi bởi tummosoft » T.Sáu 18/07/2014 9:20 am

Sử dụng TabHost

TabHost giống như tab control trên winform

Hình ảnh

* Các sự kiện:
-----------------------------------------
- TabChanged
- Click
- LongClick


* Các thành phần của TabHost
-----------------------------------------------------------
Nếu như trên winform ta có form1, form2 thì trên Basic4Android có khái niệm Layout Pages tương ứng. Các Layout Pages này là các giao diện mà ta đã thiết kế từ công cụ designer.
Qua TabHost ta gọi các giao diện designer riêng biệt vào trong các tab.

- AddTab (Title As String, LayoutFile As String)
Thêm một tabpages
TabHost1.AddTab("Page 1", "page1.bal")

- AddTab2 (Title As String, View As android.view.View)
Thêm một pages cùng với một panel

- AddTabWithIcon (Title As String, DefaultBitmap As android.graphics.Bitmap, SelectedBitmap As android.graphics.Bitmap, LayoutFile As String)
Thiết kế tab với các icon

+ DefaultBitmap - Icon thị hiện khi Tab chưa được kích hoạt
+ SelectedBitmap - Icon thị hiện khi tab được kích hoạt
+ LayoutFile - Tên của layout

Example:
Dim bmp1, bmp2 As Bitmap
bmp1 = LoadBitmap(File.DirAssets, "ic.png")
bmp2 = LoadBitmap(File.DirAssets, "ic_selected.png")
TabHost1.AddTabWithIcon("Page 1", bmp1, bmp2,"tabpage1.bal")


AddTabWithIcon2 (Title As String, DefaultBitmap As android.graphics.Bitmap, SelectedBitmap As android.graphics.Bitmap, View As android.view.View)
Thêm tab cùng với panel và các icon

- CurrentTab

Trả về giá trị Tab được chọn lựa.

Hình đại diện của người dùng
tungblt
Điều hành viên
Điều hành viên
Bài viết: 549
Ngày tham gia: T.Hai 22/12/2008 5:22 pm
Đến từ: quy nhơn
Has thanked: 7 time
Been thanked: 77 time
Liên hệ:

Re: [Basic4Android] Bài 2- Công cụ Designer và các control

Gửi bàigửi bởi tungblt » T.Sáu 18/07/2014 9:33 am

tummosoft đã viết:Ban đầu nó chỉ khởi động hơi chậm thôi. Khi khởi động xong thì bình thường trở lại. Hoặc bạn test trên thiết bị thật qua cáp USB, Wireless hoặc Bluetooth. (Nếu máy bàn thì mua cái USB phát Bluetooth)

mình đã test cách trên máy rồi . không kết nối được . đã cài driver rồi
love

Hình đại diện của người dùng
tummosoft
Điều hành viên
Điều hành viên
Bài viết: 333
Ngày tham gia: T.Hai 19/05/2014 2:23 pm
Has thanked: 7 time
Been thanked: 60 time
Liên hệ:

Re: [Basic4Android] Bài 2- Công cụ Designer và các control

Gửi bàigửi bởi tummosoft » T.Sáu 18/07/2014 9:37 am

Sử dụng WebView

WebView là control để đọc các file html.

------------------------
* Các Events:
------------------------

- PageFinished (Url As String)
Bẩy sự kiện sau khi một file html được load xong.

- OverrideUrl (Url As String) As Boolean
Xác định xem một URL có được nạp hay không. Nếu giá trị TRUE thì không được nạp.

--------------------------------
* Các thành phần
-------------------------------

- Back: Quay về trang trước đó

- CaptureBitmap As Bitmap: Trả về trang html như là một bitmap.

- Forward: Tiến về trang trước đó

- JavaScriptEnabled As Boolean: Cho phép JavaScript hoạt động hay không

- LoadHtml (Html As String): Đọc các tab HTML định sẵn

Example:
WebView1.LoadHtml("<html><body>Hello world!</body></html>")
WebView1.LoadHtml("<html><body><img src='file:///android_asset/someimage.jpg'/></body></html>")


- LoadUrl (Url As String): Load một địa chỉ URL

Example: WebView1.LoadUrl("http://www.google.com")

- Stoploading: Ngừng load một trang

- Url As String [read only]: Trả về URL hiện thời

- Zoom (In As Boolean) As Boolean: Xác định trang có được Zoom hay chưa. Nếu TRUE có nghĩa là trang đã được zoom.

- ZoomEnabled As Boolean: Cho phép zoom một trang hay không

Hình đại diện của người dùng
tummosoft
Điều hành viên
Điều hành viên
Bài viết: 333
Ngày tham gia: T.Hai 19/05/2014 2:23 pm
Has thanked: 7 time
Been thanked: 60 time
Liên hệ:

Re: [Basic4Android] Bài 2- Công cụ Designer và các control

Gửi bàigửi bởi tummosoft » T.Sáu 18/07/2014 9:39 am

mình đã test cách trên máy rồi . không kết nối được . đã cài driver rồi


Bạn sử dụng kết nối USB à?

Bạn thử cách này xem:

1- Trên điện thoại, vào Settings->Develop Option -> chọn enable USB Debugging

Hình ảnh

Hình ảnh

2- Đảm bảo rằng điện thoại không phải chọn kiểu kết nối "Internet pass-through". Bạn phải chọn kiểu kết nối là "Charge only".

Hình ảnh

3- Kế tiếp, bạn download UsbDriverTool: http://visualgdb.com/UsbDriverTool/

4- Sau khi khởi động UsbDriverTool, trong danh sách Android Phone, ấn phím phải chuột, chọn "Install Android ADB Driver":

Hình ảnh

UsbDriverTool sẽ hỏi ban có muốn cập nhật tập tin "adb_usb.ini" hay không, bạn có thể bỏ qua.

5- Truy cập vào thư mục cài đặt gói Android SDK, C:\Program Files (x86)\Android\android-sdk

6- Giữ phím Shift và right-click vào thư mục platform-tools; chọn "Open command window here" từ menu.

Hình ảnh

7- Nếu driver đã được cài đặt thì nó hiện như thế này

Hình ảnh

(Nếu chưa thể kết nối thì cài lại driver)

Hình đại diện của người dùng
tummosoft
Điều hành viên
Điều hành viên
Bài viết: 333
Ngày tham gia: T.Hai 19/05/2014 2:23 pm
Has thanked: 7 time
Been thanked: 60 time
Liên hệ:

Re: [Basic4Android] Bài 2- Công cụ Designer và các control

Gửi bàigửi bởi tummosoft » T.Sáu 18/07/2014 10:12 am

Cài đặt Android ADB USB Driver

1. Khởi động SDK Manager.

Hình ảnh

2- Trong cửa sổ SDK Manager, chọn Extras->Google USB Driver, chek vào "Install 1 Package" để cài đặt Google USB Driver.

Hình ảnh

3- Từ Desktop, phím phải chuột, vào Properties, rồi chọn Device Manager.

Tại mục Other Devices, chọn Android Phone, chọn Update Driver

Hình ảnh

4- Chọn driver từ địa chỉ: C:\Program Files (x86)\Android\android-sdk\extras\google\usb_driver

Hình ảnh

5- Chọn "Android ADB Interface" từ danh sách, sau đó thì cài đặt

Hình ảnh


Quay về “Android”

Đang trực tuyến

Đang xem chuyên mục này: Không có thành viên nào trực tuyến.1 khách