Page 1 of 1

xin giúp đỡ về giới hạn số lần sử dụng trong access

Posted: Tue 17/09/2019 9:01 am
by vantucn
như tiêu đề em có một ứng dụng bằng access và đã được mã hóa giới hạn số lần code như sau:
em muốn nhờ các anh chị giỏi về cái này giúp em bỏ giới hạn số lần sử dụng đi giúp em với ạ

Private Sub Form_Open(Cancel As Integer)
Dim db As Database
Dim rec As Recordset
Dim rec1 As Recordset
Dim gioihan, KT As Integer

Set db = CurrentDb
Set rec1 = db.OpenRecordset("HETHONG")
Set rec = db.OpenRecordset("dem")
gioihan = 50

rec.AddNew
rec!solan = 1
rec.Update

Do While Not rec.EOF
KT = KT + 1
rec.MoveNext
Loop

If KT < gioihan Then
DoCmd.Maximize
dvcq = rec1!dvcq
dvcq2 = rec1!dvcq
dv = rec1!tenDV
dv2 = rec1!tenDV
thtr = rec1!thutruong

Else: MsgBox "DA HET HAN DUNG THU; XIN LIEN HE VOI TAC GIA: anhtufptcntt@gmail.com DT: 0984 111 117"
DoCmd.Quit

End If

End Sub

Re: xin giúp đỡ về giới hạn số lần sử dụng trong access

Posted: Fri 20/09/2019 4:21 pm
by ncxn
Thì xóa hết đoạn code là xong mà

Re: xin giúp đỡ về giới hạn số lần sử dụng trong access

Posted: Wed 02/10/2019 10:40 am
by vantucn
em thì em không muốn xóa cái dòng lệnh này đi vì nó truy vấn hiển thị tên cơ quan đơn vị trong cái from main ý bác ạ, ý là em muốn sửa bỏ cái giới hạn đi mà vẫn giữ lại cái dòng truy vấn hiển thị cái tên cơ quan đơn vị ấy bác

Re: xin giúp đỡ về giới hạn số lần sử dụng trong access

Posted: Fri 04/10/2019 10:18 am
by ncxn
Thì xóa khúc trên thôi , cuối cùng nó còn:

 1. Private Sub Form_Open(Cancel As Integer)
 2. Dim db As Database
 3. Dim rs As Recordset
 4.  
 5.  
 6. Set db = CurrentDb
 7. Set rs= db.OpenRecordset("HETHONG")
 8.  
 9.  
 10. DoCmd.Maximize
 11. dvcq = rs!dvcq
 12. dvcq2 = rs!dvcq
 13. dv = rs!tenDV
 14. dv2 = rs!tenDV
 15. thtr = rs!thutruong
 16.  
 17. End Sub
 18.