• Vui lòng đọc nội qui diễn đàn để tránh bị xóa bài viết
 • Tìm kiếm trước khi đặt câu hỏi

xin giúp đỡ về giới hạn số lần sử dụng trong access

Góc trao đổi, hỏi đáp của ngôn ngữ Visual Basic 6 và Visual Basic Script

Moderator: tungblt

vantucn
Posts: 3
Joined: Sat 15/05/2010 4:47 am
Has thanked: 1 time

xin giúp đỡ về giới hạn số lần sử dụng trong access

Postby vantucn » Tue 17/09/2019 9:01 am

như tiêu đề em có một ứng dụng bằng access và đã được mã hóa giới hạn số lần code như sau:
em muốn nhờ các anh chị giỏi về cái này giúp em bỏ giới hạn số lần sử dụng đi giúp em với ạ

Private Sub Form_Open(Cancel As Integer)
Dim db As Database
Dim rec As Recordset
Dim rec1 As Recordset
Dim gioihan, KT As Integer

Set db = CurrentDb
Set rec1 = db.OpenRecordset("HETHONG")
Set rec = db.OpenRecordset("dem")
gioihan = 50

rec.AddNew
rec!solan = 1
rec.Update

Do While Not rec.EOF
KT = KT + 1
rec.MoveNext
Loop

If KT < gioihan Then
DoCmd.Maximize
dvcq = rec1!dvcq
dvcq2 = rec1!dvcq
dv = rec1!tenDV
dv2 = rec1!tenDV
thtr = rec1!thutruong

Else: MsgBox "DA HET HAN DUNG THU; XIN LIEN HE VOI TAC GIA: anhtufptcntt@gmail.com DT: 0984 111 117"
DoCmd.Quit

End If

End Subncxn
Thành viên năng nổ
Thành viên năng nổ
Posts: 62
Joined: Thu 27/01/2011 9:37 am
Has thanked: 1 time
Been thanked: 8 times

Re: xin giúp đỡ về giới hạn số lần sử dụng trong access

Postby ncxn » Fri 20/09/2019 4:21 pm

Thì xóa hết đoạn code là xong mà

vantucn
Posts: 3
Joined: Sat 15/05/2010 4:47 am
Has thanked: 1 time

Re: xin giúp đỡ về giới hạn số lần sử dụng trong access

Postby vantucn » Wed 02/10/2019 10:40 am

em thì em không muốn xóa cái dòng lệnh này đi vì nó truy vấn hiển thị tên cơ quan đơn vị trong cái from main ý bác ạ, ý là em muốn sửa bỏ cái giới hạn đi mà vẫn giữ lại cái dòng truy vấn hiển thị cái tên cơ quan đơn vị ấy bác

ncxn
Thành viên năng nổ
Thành viên năng nổ
Posts: 62
Joined: Thu 27/01/2011 9:37 am
Has thanked: 1 time
Been thanked: 8 times

Re: xin giúp đỡ về giới hạn số lần sử dụng trong access

Postby ncxn » Fri 04/10/2019 10:18 am

Thì xóa khúc trên thôi , cuối cùng nó còn:

 1. Private Sub Form_Open(Cancel As Integer)
 2. Dim db As Database
 3. Dim rs As Recordset
 4.  
 5.  
 6. Set db = CurrentDb
 7. Set rs= db.OpenRecordset("HETHONG")
 8.  
 9.  
 10. DoCmd.Maximize
 11. dvcq = rs!dvcq
 12. dvcq2 = rs!dvcq
 13. dv = rs!tenDV
 14. dv2 = rs!tenDV
 15. thtr = rs!thutruong
 16.  
 17. End Sub
 18.  


Return to “Visual Basic 6 và Visual Basic Script (VB & VBS)”

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 8 guests