Page 1 of 1

Truyền dữ liệu vào câu lệnh SQL

Posted: Sat 10/08/2019 11:20 pm
by allthing1
Trong câu lệnh Sql ta thường viết "Select * from tabel " ....
Em muốn hỏi ta có thể gán dấu * trong câu lệnh bằng 1 phép gán đc không
Ví dụ: text1.text=* . Viết lại là "Select text.text from table"....
E làm không ra.Bài tập của em là muốn gán các trường động từ 1 bảng có sẵn
Mình muốn select gì cũng được từ 1 đoạn text có trước chứ không phụ thuộc vào Select * from hay Select id,masv,ngaysinh from...
Nhờ các bạn giúp đỡ.

Re: Truyền dữ liệu vào câu lệnh SQL

Posted: Tue 13/08/2019 9:48 am
by ncxn
Bạn phải biết logic của ý tưởng bạn là gì;
Ví dụ: người tìm muốn người có tên x và địa chỉ y -> thì nó có bao nhiêu trường hợp? or, and, and also , đấy là mới có 2 trường chứ nó là vài chục trường thì logic nó rất thảm. Đấy là phía người dùng

--------
Về phần backend, không ai đi lập trình mà cho select trường tùm lum vậy cả. Trừ trường hợp bạn đang muốn viết SQL toolbox.

Re: Truyền dữ liệu vào câu lệnh SQL

Posted: Thu 22/08/2019 6:42 pm
by truongphu
"Select * From Table1"
với * là chọn tất cả các field.

Nếu bạn chỉ chọn, vd 2 field mà thôi, bạn phải kê rõ, cách nhau dấu phẩy. Vd:
"Select MaSV, TenSV From Table1"

Và nếu Text1 có text là MaSV, Text2 là TenSV. (Đương nhiên MaSV và TenSV đều là tên field của Table1) Bạn có thể viết:

Code: Select all

"Select " & Text1.Text & ", " & Text2.Text & " From Table1"


thì câu SQL nầy vẫn chạy êm...