Trang 1 trên 1

Nhờ các anh chị sửa lỗi hàm tính giá trị biểu thức này cho em với ạ

Đã gửi: T.Sáu 28/09/2018 9:15 am
gửi bởi huyenthu86
Function Tieu_BT(x As Single) As Single
If x <= 2 Then kq = 1
ElseIf x < 3 Then kq = 3 - x
Else: kq = 0
End If
Tieu_BT = kq
End Function

Khi dịch nó báo lỗi " Else without If", em mới tìm hiểu Visual Basic nên chưa sửa được. Cảm ơn trước ạ!

Re: Nhờ các anh chị sửa lỗi hàm tính giá trị biểu thức này cho em với ạ

Đã gửi: CN 30/09/2018 5:53 pm
gửi bởi truongphu
Trong function trên, bạn huyenthu86 viết khá tốt với người mới nhập môn VB6.
1- Cú pháp If... Then
a- Nếu bạn dùng [if=điều kiện] và [Then=kết quả]chỉ 1 hàng thì không dùng End If (kết thúc)
Vd: If x <= 2 Then kq = 1
b- Nếu bạn dùng nhiều hàng, buộc phải dùng End If
Vd: If x <= 2 Then
kq = 1
End If

2- Bởi thế cho nên khi VB6 chạy code của bạn, dòng 1=tốt, dòng 2= tốt, qua dòng 3 tự nhiên lồi ra ElseIf, nó báo lỗi vì chả thấy điều kiện If trước đó.
Tạm sửa = viết > 1 dòng:
If x <= 2 Then
kq = 1
ElseIf x < 3 Then kq = 3 - x

3- Trong function trên, biến kg không rõ ở đâu ra. Nếu nó được khai báo từ đầu Private hay Public thì thôi. Nếu chưa khai báo, bạn phải viết thêm dòng khai báo trong function, vd:


Kết quả tạm sửa như sau:

  1. Function Tieu_BT(x As Single) As Single
  2. Dim kq As Single
  3. If x <= 2 Then
  4.   kq = 1
  5.   ElseIf x < 3 Then kq = 3 - x
  6. Else:  kq = 0
  7. End If
  8. Tieu_BT = kq
  9. End Function