Trang 1 trên 1

ADODB.Recordset phương thức open trả về giá trị null.

Đã gửi: T.Hai 10/09/2018 10:49 am
gửi bởi phanxuanbanglhu
Mình newbie, mấy bạn cho mình hỏi !
Mình bị 1 vấn đề là tại dòng code: rs.Open pSQL, gCNN, adOpenKeyset, adLockReadOnly này, rs không trả về bất kỳ dữ liệu nào, rs.RecordCount = 0, mặc dù câu query pSQL trong SQL của mình select ra 1 dòng dữ liệu.
Lỗi này phát sinh khi mình nâng cấp server từ Windows Server 2003, SQL Server 2000 lên Windows Server 2008 và SQL Server 2012.
Thanks!