• Vui lòng đọc nội qui diễn đàn để tránh bị xóa bài viết
  • Tìm kiếm trước khi đặt câu hỏi

ADODB.Recordset phương thức open trả về giá trị null.

Góc trao đổi, hỏi đáp của ngôn ngữ Visual Basic 6 và Visual Basic Script

Moderator: tungblt

phanxuanbanglhu
Posts: 2
Joined: Fri 07/12/2012 9:34 pm

ADODB.Recordset phương thức open trả về giá trị null.

Postby phanxuanbanglhu » Mon 10/09/2018 10:49 am

Mình newbie, mấy bạn cho mình hỏi !
Mình bị 1 vấn đề là tại dòng code: rs.Open pSQL, gCNN, adOpenKeyset, adLockReadOnly này, rs không trả về bất kỳ dữ liệu nào, rs.RecordCount = 0, mặc dù câu query pSQL trong SQL của mình select ra 1 dòng dữ liệu.
Lỗi này phát sinh khi mình nâng cấp server từ Windows Server 2003, SQL Server 2000 lên Windows Server 2008 và SQL Server 2012.
Thanks!Return to “Visual Basic 6 và Visual Basic Script (VB & VBS)”

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 2 guests