• Vui lòng đọc nội qui diễn đàn để tránh bị xóa bài viết
  • Tìm kiếm trước khi đặt câu hỏi

Hỏi về code nhận dạng trang cuối

Góc trao đổi, hỏi đáp của ngôn ngữ Visual Basic 6 và Visual Basic Script

Moderator: tungblt

caosoon
Posts: 1
Joined: Mon 05/03/2018 6:23 pm

Hỏi về code nhận dạng trang cuối

Postby caosoon » Mon 05/03/2018 6:29 pm

tình hình là trước mình làm đồ án quản lý sinh viên thì cái nút next (chuyển tới sinh viên tiếp theo) cứ tới sinh viên cuối mà ấn nữa là bị bug
thầy có chỉ cho đoạn code điều kiện kiểm tra có phải trang cuối ko, nếu ko mới cho chạy nút next tránh bị bug
lâu quá rồi giờ tập tành lại thì không nhớ nổi
cao nhân nào biết cho mình xin code vs :-/SQLCUIBAP1981
Posts: 5
Joined: Sun 03/06/2018 7:34 pm

Re: Hỏi về code nhận dạng trang cuối

Postby SQLCUIBAP1981 » Sun 03/06/2018 9:17 pm

Code này tui viết bằng VBA trong access2010
Option Compare Database

Private Sub Command2_Click()
Dim db As Database
Set db = CurrentDb
Dim Rs As Recordset
Set Rs = db.OpenRecordset(Sinhvien)
If Rs.EOF = False Then
Rs.MoveNext
End If
End Sub


Return to “Visual Basic 6 và Visual Basic Script (VB & VBS)”

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 5 guests