• Vui lòng đọc nội qui diễn đàn để tránh bị xóa bài viết
 • Tìm kiếm trước khi đặt câu hỏi

Đổi rads sang độ

Góc trao đổi, hỏi đáp của ngôn ngữ Visual Basic 6 và Visual Basic Script

Moderator: tungblt

LilyMeow
Posts: 1
Joined: Sun 03/04/2016 11:56 am

Đổi rads sang độ

Postby LilyMeow » Sun 03/04/2016 12:11 pm

Xin mọi người giúp mình khoảng này với ví dụ : cos(90)
mình viết
Private Function Rads(ByVal Degree As Single) As Single
Const PI = 22 / 7
Degree = Rads * 180 / PI
End Function
mà kết quả khong ra được độ, mình cũng đã thử hàm Math.Cos(90) *180/PI kết quả vẫn không đổi. Xin cao nhân chỉ bảo ạ !User avatar
truongphu
VIP
VIP
Posts: 4766
Joined: Sun 04/11/2007 10:57 am
Location: Cam Đức, Khánh hòa
Has thanked: 14 times
Been thanked: 520 times

Re: Đổi rads sang độ

Postby truongphu » Sun 03/04/2016 4:56 pm

 1. Private Sub Command1_Click()
 2.     MsgBox Degree(1.5707963267949) & vbCrLf & "hay " & CInt(Degree(1.5707963267949))
 3.     MsgBox Rads(90)
 4.     MsgBox Cos(Rads(90)) & vbCrLf & "hay " & Format(Cos(Rads(90)), "0.0")
 5.     MsgBox Sin(Rads(90)) & vbCrLf & "hay " & CInt(Sin(Rads(90)))
 6. End Sub
 7. Private Function Degree(ByVal Rads As Single) As Single
 8.     Const PI = 22 / 7
 9.     Degree = Rads * 180 / PI
 10. End Function
 11. Private Function Rads(ByVal Degree As Single) As Single
 12.     Const PI = 22 / 7
 13.     Rads = Degree * PI / 180
 14. End Function
 15.  
o0o--truongphu--o0o

.........
Ghé thăm:
Chuyện Linh Tinh

NTK.vb6
Posts: 9
Joined: Sat 17/09/2016 10:04 am
Been thanked: 1 time

Re: Đổi rads sang độ

Postby NTK.vb6 » Sat 17/09/2016 11:47 am

 1. Function DoiDPG(Afa As Double) As Double
 2.     Dim pi As Double
 3.     Dim D As Double
 4.     Dim P As Double
 5.     Dim giay As Double
 6.     pi = Atn(1) * 4
 7.     Afa = Afa * 180 / pi
 8.     D = Fix(Afa)
 9.     P = Fix((Afa - D) * 60)
 10.     giay = ((Afa - D) * 60 - P) * 60
 11.     DoiDPG = D & "." & Format(P, "00") & Format(giay, "00")
 12. End Function
 13.  


Return to “Visual Basic 6 và Visual Basic Script (VB & VBS)”

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 13 guests