Nối file có định là là .001,.002

Góc trao đổi, hỏi đáp của ngôn ngữ Visual Basic 6 và Visual Basic Script

Moderator: tungblt

Post Reply
User avatar
NTN
Thành viên tâm huyết
Thành viên tâm huyết
Posts: 491
Joined: Wed 05/02/2014 3:43 pm
Location: Đồng Tháp,Việt Nam
Has thanked: 20 times
Been thanked: 7 times
Contact:

Nối file có định là là .001,.002

Post by NTN »

LÀm thế nào để nối file có định là .001,.002,...
VD : a.bmp.001,a.bmp.002
Khi nối lại sẽ ra file a.bmp
Ai biết giúp em với !
Contact me: trungnhan0911@yandex.com
Github: https://github.com/nhannt201
User avatar
gtdcomputer
Thành viên danh dự
Thành viên danh dự
Posts: 1296
Joined: Fri 18/07/2008 12:08 pm
Location: Kiên Giang
Has thanked: 8 times
Been thanked: 116 times
Contact:

Re: Nối file có định là là .001,.002

Post by gtdcomputer »

gSplit.rar
(35.05 KiB) Downloaded 236 times
Con người không quan tâm đến sự thật. Họ tin cái họ muốn, và về sau, cái đó sẽ trở thành sự thật
User avatar
NTN
Thành viên tâm huyết
Thành viên tâm huyết
Posts: 491
Joined: Wed 05/02/2014 3:43 pm
Location: Đồng Tháp,Việt Nam
Has thanked: 20 times
Been thanked: 7 times
Contact:

Re: Nối file có định là là .001,.002

Post by NTN »

Untitled.png
Contact me: trungnhan0911@yandex.com
Github: https://github.com/nhannt201
User avatar
tungblt
Điều hành viên
Điều hành viên
Posts: 550
Joined: Mon 22/12/2008 5:22 pm
Location: quy nhơn
Has thanked: 8 times
Been thanked: 74 times
Contact:

Re: Nối file có định là là .001,.002

Post by tungblt »

thiếu functon TieuDeUni
love
User avatar
NTN
Thành viên tâm huyết
Thành viên tâm huyết
Posts: 491
Joined: Wed 05/02/2014 3:43 pm
Location: Đồng Tháp,Việt Nam
Has thanked: 20 times
Been thanked: 7 times
Contact:

Re: Nối file có định là là .001,.002

Post by NTN »

 1. Function NgonNgu(Lng As Boolean)
 2. Me.Caption = IIf(Lng, "GSplit v2 - Spliter and Joiner", "GSplit v2 - Chia vaø noái taäp tin")
 3. TieuDeUNI Me
 4. '----------- TAB -----------
 5. GAdobe1(0).Caption = IIf(Lng, "Spliter", "Chia taäp tin")
 6. GAdobe1(1).Caption = IIf(Lng, "Joiner", "Noái taäp tin")
 7. GAdobe1(2).Caption = IIf(Lng, "Renamer", "Ñoåi teân")
 8. GAdobe1(3).Caption = IIf(Lng, "About", "Thoâng tin")
 9. '------------ TAB0 ----------------------
 10.  
 11. '------------ TAB1 ----------------------
 12. GtdLabel1.Caption = IIf(Lng, "Soure file", "Taäp tin goác")
 13. GtdLabel2.Caption = IIf(Lng, "Output file", "Taäp tin xuaát")
 14. GAdobe2.Caption = IIf(Lng, "Brower", "Duye65t")
 15. GAdobe3.Caption = IIf(Lng, "Brower", "Duye65t")
 16. GtdLabel3.Caption = IIf(Lng, "Files will be joined", "Caùc taäp tin seõ ñöôïc noái laïi")
 17. GtdLabel4.Caption = IIf(Lng, "File name", "Taäp tin")
 18. GtdLabel5.Caption = IIf(Lng, "Size", "Dung löôïng")
 19. GAdobe5.Caption = IIf(Lng, "Add", "The6m")
 20. GAdobe6.Caption = IIf(Lng, "Move up", "Do72i le6n")
 21. GAdobe7.Caption = IIf(Lng, "Move down", "Do72i xuo61ng")
 22. GAdobe8.Caption = IIf(Lng, "Remove", "Xoa1")
 23. GtdLabel6.Caption = IIf(Lng, "Files will be join", "Toång soá taäp tin seõ noái")
 24. GtdLabel7.Caption = IIf(Lng, "Output file size", "Dung löôïng taäp tin xuaát")
 25. GtdLabel8.Caption = IIf(Lng, "Output filetype", "Ñònh daïng xuaát")
 26. GtdLabel9.Caption = IIf(Lng, "Del source file after joined", "Xoaù taäp tin goác khi noái xong")
 27. GtdLabel10.Caption = IIf(Lng, " (Careful while select this option)", " (thaän troïng khi löïa choïn)")
 28. GtdLabel10.Left = GtdLabel9.Left + GtdLabel9.TextRong
 29. GAdobe4.Caption = IIf(Lng, "Start join!", "Baét ñaàu noái!")
 30. lbFileType.Caption = GetFileTypeName(lbFileType.Tag)
 31.  
 32. '------------ TAB2 ----------------------------
 33.  
 34.  
 35. '------------ TAB3 ----------------------------
 36. GtdLabel13.Caption = IIf(Lng, "Version Demo", "Phieân baûn Thöû nghieäm")
 37. GtdLabel14.Caption = IIf(Lng, "About application", "Thoâng tin chöông trình")
 38.             Line1.X1 = GtdLabel14.Left + GtdLabel14.TextRong + 30
 39. GtdLabel15.Caption = IIf(Lng, "Application used to split file, is writed in Visual Basic 6.0 Language." & _
 40.                               "Support all Unicode filepath.", _
 41.                                 "Chöông trình chia taäp tin ñöôïc " & _
 42.                                 "laäp trình treân ngoân ngöõ laäp trình Visual Basic 6.0." & _
 43.                                 " Hoã trôï caùc taäp tin Unicode.")
 44. GtdLabel16.Caption = IIf(Lng, "Application work fine in Windows XP above.", _
 45.                               "Chöông trình chaïy toát treân heä ñieàu haønh Windows töø XP trôû leân.")
 46. GtdLabel17.Caption = IIf(Lng, "Settings", "Thoâng tin caøi ñaët")
 47.             Line2.X1 = GtdLabel17.Left + GtdLabel17.TextRong + 30
 48. GtdLabel18.Caption = IIf(Lng, "Language interface", "Ngoân ngöõ hieån thò")
 49. GtdLabel19.Caption = IIf(Lng, "Alway open 001 files with GSpliter v2", "Môû taäp tin 001 vôùi GSpliter v2")
 50. GAdobe9.Caption = IIf(Lng, "English", "Tie61ng Anh")
 51. GAdobe10.Caption = IIf(Lng, "Vietnamese", "Tie61ng Vie65t")
 52. GAdobe11.Caption = IIf(Lng, "Set as defauls", "D9a85t ma85c d9i5nh")
 53. GtdLabel21.Caption = IIf(Lng, "Writor", "Taùc giaû")
 54.             Line3.X1 = GtdLabel21.Left + GtdLabel21.TextRong + 30
 55. GtdLabel20.Caption = IIf(Lng, "Buffer used", "Boä ñeäm söû duïng")
 56. '------------ TAB3 ----------------------------
 57.  
 58. End Function

Phải vậy không anh ?
Contact me: trungnhan0911@yandex.com
Github: https://github.com/nhannt201
User avatar
tungblt
Điều hành viên
Điều hành viên
Posts: 550
Joined: Mon 22/12/2008 5:22 pm
Location: quy nhơn
Has thanked: 8 times
Been thanked: 74 times
Contact:

Re: Nối file có định là là .001,.002

Post by tungblt »

thiếu
Unicode.ba s, UniLB3.ctl, GAdobe.ctl, GtdPro.ctl, UniTextbox2.ctl, GListBox2.ctl, ChonThuMucVN.bas, ChonTapTinTV.bas, SaveTapTinVN.bas
nên không run được.
@NTN xem phần code cắt nối file là được rồi? hay muốn lấy nguyên cái project rồi edit lại vài cái label rồi đăng lên?
love
Post Reply

Return to “Visual Basic 6 và Visual Basic Script (VB & VBS)”