Xin hướng dẫn form đăng ký đăng nhập

Góc trao đổi, hỏi đáp của ngôn ngữ Visual Basic 6 và Visual Basic Script

Moderator: tungblt

Post Reply
dungvaph03374
Posts: 3
Joined: Sat 04/10/2014 8:31 pm
Has thanked: 1 time

Xin hướng dẫn form đăng ký đăng nhập

Post by dungvaph03374 »

Tình hình là em có làm form đăng ký lưu ra file txt ok rồi
Nhưng giờ em muốn lấy dữ liệu từ file để kiểm tra xem user đã có hay chưa, ai chỉ giáo với, em mới nhập môn!
Text file
taikhoan|matkhau
User avatar
gtdcomputer
Thành viên danh dự
Thành viên danh dự
Posts: 1296
Joined: Fri 18/07/2008 12:08 pm
Location: Kiên Giang
Has thanked: 8 times
Been thanked: 116 times
Contact:

Re: Xin hướng dẫn form đăng ký đăng nhập

Post by gtdcomputer »

 1. Function CheckUser(Byval Username As String) As  Boolean
 2. Dim i As Integer
 3. Dim s As String
 4. i = FreeFile
 5. Open "D\data.txt" For Input As #i 'Mở tập tin chứa tài khoản mật khẩu
 6. While Not EOF(i)
 7.       Line Input #i, s 'Đọc từng dòng một
 8.      If InStr(s, Username &"|") =0 Then 'Kiểm tra có chuỗi là username với | không, ví dụ "gtdcomputer|"
 9.            Close #i                   'Đóng tập tin lại
 10.            CheckUser = True      'Trả giá trị là tìm gặp user này
 11.            Exit Function            'Thoát khỏi hàm
 12.      End If
 13. Wend
 14. Close #i                  'Đóng tập tin lại
 15. CheckUser = False    'Trả giá trị là không tìm thấy user này
 16. End Function
PS: Code chưa tét. Chống chỉ định với tập tin định dạng Unicode
Con người không quan tâm đến sự thật. Họ tin cái họ muốn, và về sau, cái đó sẽ trở thành sự thật
dungvaph03374
Posts: 3
Joined: Sat 04/10/2014 8:31 pm
Has thanked: 1 time

Re: Xin hướng dẫn form đăng ký đăng nhập

Post by dungvaph03374 »

gtdcomputer wrote:
 1. Function CheckUser(Byval Username As String) As  Boolean
 2. Dim i As Integer
 3. Dim s As String
 4. i = FreeFile
 5. Open "D\data.txt" For Input As #i 'Mở tập tin chứa tài khoản mật khẩu
 6. While Not EOF(i)
 7.       Line Input #i, s 'Đọc từng dòng một
 8.      If InStr(s, Username &"|") =0 Then 'Kiểm tra có chuỗi là username với | không, ví dụ "gtdcomputer|"
 9.            Close #i                   'Đóng tập tin lại
 10.            CheckUser = True      'Trả giá trị là tìm gặp user này
 11.            Exit Function            'Thoát khỏi hàm
 12.      End If
 13. Wend
 14. Close #i                  'Đóng tập tin lại
 15. CheckUser = False    'Trả giá trị là không tìm thấy user này
 16. End Function
PS: Code chưa tét. Chống chỉ định với tập tin định dạng Unicode
Em dùng visual studio 2012 bác ạ, báo lỗi nhiều lắm :(
User avatar
gtdcomputer
Thành viên danh dự
Thành viên danh dự
Posts: 1296
Joined: Fri 18/07/2008 12:08 pm
Location: Kiên Giang
Has thanked: 8 times
Been thanked: 116 times
Contact:

Re: Xin hướng dẫn form đăng ký đăng nhập

Post by gtdcomputer »

Voãi thím, đây là box vb6 (Visual Studio 98)
Version .NET
 1. Function CheckUser(Byval Username As String) As Boolean
 2. Dim rd As New IO.StreamReader("C\data.txt") 'Mở tập tin chứa tên đăng nhập và mật khẩu
 3. While Not rd.EndOfStream
 4.       Dim s As String = rd.ReadLine                'Đọc từng dòng một
 5.       If s.IndexOf(Username &"|")=0 Then   'Kiểm tra có username đó ko
 6.              rd.Close              'Đóng lại
 7.              Return True         'Báo là tìm gặp
 8.              Exit Function
 9.       End If
 10. End While
 11. rd.Close       'Đóng lại
 12. Return False  'Bảo ko tìm gặp
 13. End Function
Ps: Code chưa test. Chạy ổn trên tập in Unicode ;))
Con người không quan tâm đến sự thật. Họ tin cái họ muốn, và về sau, cái đó sẽ trở thành sự thật
nguyenba92
Posts: 1
Joined: Mon 06/10/2014 12:28 am

xin hướng dẫn thêm, sửa, xóa dữ liệu

Post by nguyenba92 »

mọi người có thể chỉ mình code thêm, sửa, xóa bằng vb6 với
User avatar
gtdcomputer
Thành viên danh dự
Thành viên danh dự
Posts: 1296
Joined: Fri 18/07/2008 12:08 pm
Location: Kiên Giang
Has thanked: 8 times
Been thanked: 116 times
Contact:

Re: Xin hướng dẫn form đăng ký đăng nhập

Post by gtdcomputer »

Bạn thêm sửa xoá mà bạn code bằng cái gì vb6 hay .net hay c#, bạn sử dụng cơ sở dữ liệu nào.
Con người không quan tâm đến sự thật. Họ tin cái họ muốn, và về sau, cái đó sẽ trở thành sự thật
Post Reply

Return to “Visual Basic 6 và Visual Basic Script (VB & VBS)”