• Vui lòng đọc nội qui diễn đàn để tránh bị xóa bài viết
  • Tìm kiếm trước khi đặt câu hỏi

Lỗi lọc dữ liệu trong DTPicker

Góc trao đổi, hỏi đáp của ngôn ngữ Visual Basic 6 và Visual Basic Script

Moderator: tungblt

nltrithuc
Thành viên chính thức
Thành viên chính thức
Posts: 19
Joined: Sat 23/02/2013 11:32 am
Has thanked: 3 times

Lỗi lọc dữ liệu trong DTPicker

Postby nltrithuc » Wed 02/10/2013 2:22 pm

Chào các bạn.
Mình có làm một chương trình thống kê số liệu sản xuất. Cứ mỗi giờ thì chương trình sẽ tự lưu giá trị một lần. Trong giao diện thống kê mình có dùng DTPicker để lọc dữ liệu theo thời gian. Tuy nhiên không hiểu sao chương trình mình đang hoạt động trên máy bình thường, khi sang tháng 10 thì kết quả lọc lại không được nữa. Khi mình thử lọc dữ liệu trong tháng 9 thì kết quả ra tốt, nhưng khi lọc kết quả của tháng 10 thì datagrid trống trơn, chẳng có gì dù trong file access vẫn ghi giá trị từng giờ 2 ngày 01, 02/10. Khi mình mang chương trình đó qua máy mình hoặc máy khác thì lại lọc được kết quả. Mình không hiểu có sai sốt ở đâu hay không? Mình thử rs máy và cài lại phần mềm nhưng cũng không được? Bạn nào có thể cho mình cách khắc phục được không ạ. Mình nghĩ lỗi là do máy tính đang dùng nhưng không biết khắc phục như thế nào.
Chân thành cảm ơn các bạn!

đây là đoạn code mình viết

Code: Select all

Private Sub Cmdtim_Click()

    Set cn = New ADODB.Connection
        cn.ConnectionString = "Provider= Microsoft.Jet.OLEDB.4.0; data source=" & App.Path & "\Thong_Ke.mdb;" & _
                      "Persist Security Info=False;" & _
                      "Jet OLEDB:Database Password =******"
        cn.CursorLocation = adUseClient
        cn.Open
    Set rs = New ADODB.Recordset

   
   
        Dim SDate, EDate, STime, ETime As String
        Dim Stime1, Etime1, Zero1, zero2 As String
        SDate = DatePart("m", DTPicker1.Value) & "/" & DatePart("d", DTPicker1.Value) & "/" & DatePart("yyyy", DTPicker1.Value)
        EDate = DatePart("m", DTPicker2.Value) & "/" & DatePart("d", DTPicker2.Value) & "/" & DatePart("yyyy", DTPicker2.Value)
        STime = DatePart("h", DTPicker3.Value) & ":" & DatePart("n", DTPicker3.Value) & ":" & DatePart("s", DTPicker3.Value)
        ETime = DatePart("h", DTPicker4.Value) & ":" & DatePart("n", DTPicker4.Value) & ":" & DatePart("s", DTPicker4.Value)
   
         Stime1 = Format(SDate, "mm/dd/yyyy") & " " & FormatDateTime(DateAdd("s", 1, DTPicker3.Value), vbLongTime)
         Etime1 = Format(EDate, "mm/dd/yyyy") & " " & FormatDateTime(DTPicker4.Value, vbLongTime)
       If OptKL.Value = True Then
            rs.Open "select IDNumber, Thoigian, KL_Clinke1, KL_Clinke2, KL_Phugia1, KL_Phugia2, KL_Phugia3, KL_Thachcao, Tong_KL from tbl_thongke Where Thoigian between #" & Stime1 & "# and #" & Etime1 & "#", cn, adOpenKeyset, adLockPessimistic
               Set DataGrid1.DataSource = rs
       
        ElseIf OptNs.Value = True Then
        rs.Open "select IDNumber, Thoigian, NS_Clinke1, NS_Clinke2, NS_Phugia1, NS_Phugia2, NS_Phugia3, NS_Thachcao, Tong_NS from tbl_thongke Where Thoigian between #" & Stime1 & "# and #" & Etime1 & "#", cn, adOpenKeyset, adLockPessimistic
        Set DataGrid1.DataSource = rs
       
        End If
        Call sum
End Subnltrithuc
Thành viên chính thức
Thành viên chính thức
Posts: 19
Joined: Sat 23/02/2013 11:32 am
Has thanked: 3 times

Re: Lỗi lọc dữ liệu trong DTPicker

Postby nltrithuc » Thu 03/10/2013 3:38 pm

OK, mình đã fix được lỗi này. Chỉnh sữa trong region của control panel là đc. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi!

quydo89
Thành viên chính thức
Thành viên chính thức
Posts: 11
Joined: Fri 13/12/2013 1:20 pm
Has thanked: 1 time

Re: Lỗi lọc dữ liệu trong DTPicker

Postby quydo89 » Sun 05/01/2014 9:51 pm

bạn sửa thế nào với chỉ mình được không . trong region mình chỉnh là format dd/MM/yyyy trong dtpicker cũng customer chọn y vậy mà sao khi chọn ngày rồi lọc ra ko được .... dtpicker hình như nó vẫn theo format MM/dd/yyyy


Return to “Visual Basic 6 và Visual Basic Script (VB & VBS)”

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 7 guests