• Vui lòng đọc nội qui diễn đàn để tránh bị xóa bài viết
 • Tìm kiếm trước khi đặt câu hỏi

Về vấn đề mã nguồn Yahoo! Messenger

Góc trao đổi, hỏi đáp của ngôn ngữ Visual Basic 6 và Visual Basic Script

Moderator: tungblt

duykhanh
Thành viên tâm huyết
Thành viên tâm huyết
Posts: 326
Joined: Tue 11/08/2009 10:54 am
Location: Gò Vấp - TP.HCM
Been thanked: 1 time

Về vấn đề mã nguồn Yahoo! Messenger

Postby duykhanh » Wed 20/01/2010 3:03 pm

Em kiếm được 1 mã nguồn Yahoo Chat bằng VB6 trên diễn đàn chúng ta nhưng khi download về test thử để đăng nhập vào thì Yahoo báo lỗi: phiên bản này đã cũ. Nay em upload lên lại source nhờ mọi người giúp điều chỉnh 1 vài thông số để có thể đăng nhập lại vào Yahoo Chat, em cám ơn rất nhiều ạ!
Attachments
YMSG Clone.zip
Đây là source của chương trình
(227.97 KiB) Downloaded 459 timesUser avatar
hdn
Thành viên tâm huyết
Thành viên tâm huyết
Posts: 319
Joined: Wed 26/03/2008 7:09 pm
Has thanked: 1 time
Been thanked: 4 times

Re: Về vấn đề mã nguồn Yahoo! Messenger

Postby hdn » Wed 20/01/2010 6:17 pm

đơn giản là phương thức giao tiếp dùng trong bản này đã cũ so với phương thức giao tiếp mới mà server yahoo hiện tại đang dùng thôi mà
:|

duykhanh
Thành viên tâm huyết
Thành viên tâm huyết
Posts: 326
Joined: Tue 11/08/2009 10:54 am
Location: Gò Vấp - TP.HCM
Been thanked: 1 time

Re: Về vấn đề mã nguồn Yahoo! Messenger

Postby duykhanh » Thu 21/01/2010 4:46 pm

Thế có bác nào sửa giúp dùm em hay share 1 mã nguồn chat Yahoo được không?

User avatar
hdn
Thành viên tâm huyết
Thành viên tâm huyết
Posts: 319
Joined: Wed 26/03/2008 7:09 pm
Has thanked: 1 time
Been thanked: 4 times

Re: Về vấn đề mã nguồn Yahoo! Messenger

Postby hdn » Thu 21/01/2010 10:43 pm

hiện giờ thì không rõ nó đang là bản mấy nữa
bạn nên nghiên cứu về: Yahoo Messenger Protocol
:|

User avatar
w2art
Thành viên chính thức
Thành viên chính thức
Posts: 48
Joined: Sat 26/04/2008 9:00 pm
Location: Đà nẵng
Contact:

Re: Về vấn đề mã nguồn Yahoo! Messenger

Postby w2art » Fri 22/01/2010 7:55 pm

Đúng là cái này ko đúng phiên bản hình như là version 12 :D
Giờ yahoo up lên phiên bản Yahoo Protocol version 17 rồi :D

Muốn úp nó cũng dễ lắm. Chủ yếu là hiểu về nó để tự mình eddit kia, bạn có thể search Yahoo Protocol trên google để đọc thêm :>
Chat với nick yahoo: econbot để kiếm tra ẩn nick và các dịch vụ khác :D

User avatar
doicanhden
Thành viên tích cực
Thành viên tích cực
Posts: 160
Joined: Wed 02/09/2009 4:29 pm
Location: Tp.HCM
Has thanked: 7 times
Been thanked: 3 times
Contact:

Re: Về vấn đề mã nguồn Yahoo! Messenger

Postby doicanhden » Mon 15/03/2010 3:45 pm

code login version 15 to 17:

main form:
 1. '---------------------------------------------------
 2. 'Project Description : Single Bot Ymsg 15 - 17 Magic Login Example - I'm not gonna say don't rip it...I know you will
 3. 'Author : Expulsion
 4. 'Website : <!-- w --><a class="postlink" href="http://www.expulsion-creations.com">www.expulsion-creations.com</a><!-- w -->
 5. 'Credits : Adam & Dubee (The ones that discovered this method)
 6. '---------------------------------------------------
 7. Option Explicit
 8. Public blnconnected As Boolean
 9. Public BotID As String
 10. Public StrYcook As String
 11. Public StrTcook As String
 12.  
 13. Private Sub Command1_Click()
 14. On Error Resume Next
 15.     If blnconnected = False Then
 16.         BotID = ID.Text
 17.         Winsock1.Close
 18.         Winsock1.Connect "login.yahoo.com", "80"
 19.     Else:
 20.         Exit Sub
 21.     End If
 22. End Sub
 23.  
 24. Private Sub Command2_Click()
 25. On Error Resume Next
 26.     Status.Caption = "Logged Out"
 27.     Winsock2.Close
 28.     blnconnected = False
 29. End Sub
 30.  
 31. Private Sub Form_Load()
 32. On Error Resume Next
 33.     CboYmsg.Text = "15"
 34.     CboPort.Text = "5050"
 35.     CboServers.Text = "scs.msg.yahoo.com"
 36. End Sub
 37.  
 38. Private Sub Form_Unload(Cancel As Integer)
 39. On Error Resume Next
 40.     Unload Me
 41. End Sub
 42.  
 43. Private Sub ID_DblClick()
 44. On Error Resume Next
 45.     ID.Text = vbNullString
 46. End Sub
 47.  
 48. Private Sub Pass_DblClick()
 49. On Error Resume Next
 50.     Pass.Text = vbNullString
 51. End Sub
 52.  
 53. Private Sub Winsock1_Connect()
 54. On Error Resume Next
 55.     Status.Caption = "Connecting"
 56.     '
 57.    Dim LoginYahoo As String
 58.     '
 59.    LoginYahoo = "GET <!-- m --><a class="postlink" href="http://login.yahoo.com/config/login?login=">http://login.yahoo.com/config/login?login=</a><!-- m -->" & ID.Text & "&passwd=" & Pass.Text & " HTTP/1.1" & vbCrLf
 60.     LoginYahoo = LoginYahoo & "Accept-Language: en-us" & vbCrLf
 61.     LoginYahoo = LoginYahoo & "User-Agent: Mozilla/5.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 5.1; Expulsion-Creations)" & vbCrLf
 62.     LoginYahoo = LoginYahoo & "Accept: */*" & vbCrLf
 63.     LoginYahoo = LoginYahoo & "Host: login.yahoo.com" & vbCrLf
 64.     LoginYahoo = LoginYahoo & "Connection: Keep-Alive" & vbCrLf & vbCrLf
 65.     '
 66.    Winsock1.SendData LoginYahoo
 67. End Sub
 68.  
 69. Private Sub Winsock1_DataArrival(ByVal bytesTotal As Long)
 70. On Error Resume Next
 71.     Dim Data As String
 72.     '
 73.    Winsock1.GetData Data
 74.     '
 75.    If InStr(Data, "Yahoo! - 400 Bad Request") Then
 76.         Status.Caption = "Bad ID/Password"
 77.         Winsock1.Close
 78.     Exit Sub
 79.     Else:
 80.     If InStr(Data, "302 Found") Then
 81.         StrYcook = Split(Data, "Y=")(1)
 82.         StrYcook = Split(StrYcook, "np=1")(0)
 83.         StrYcook = "Y=" & StrYcook & "np=1;"
 84.         StrTcook = Split(Data, "T=")(1)
 85.         StrTcook = Split(StrTcook, ";")(0)
 86.         StrTcook = "T=" & StrTcook
 87.         Winsock1.Close
 88.         Winsock2.Close
 89.         Winsock2.Connect CboServers.Text, CboPort.Text
 90.     Else:
 91.     Status.Caption = "Error"
 92.     Exit Sub
 93.     End If
 94.     End If
 95. End Sub
 96.  
 97.  
 98. Private Sub Winsock1_Error(ByVal Number As Integer, Description As String, ByVal Scode As Long, ByVal Source As String, ByVal HelpFile As String, ByVal HelpContext As Long, CancelDisplay As Boolean)
 99.     MsgBox Description, vbCritical
 100. End Sub
 101.  
 102. Private Sub Winsock2_Connect()
 103. On Error Resume Next
 104.     Winsock2.SendData Login(BotID, StrYcook, StrTcook)
 105. End Sub
 106.  
 107. Private Sub Winsock2_DataArrival(ByVal bytesTotal As Long)
 108. On Error Resume Next
 109.     Dim Data As String
 110.     '
 111.    Winsock2.GetData Data
 112.     '
 113.    Select Case Asc(Mid(Data, 12, 1))
 114.     '
 115.    Case 85
 116.     Status.Caption = "Logged in"
 117.     blnconnected = True
 118.     '
 119.    Case 2
 120.     If InStr(Data, "ÿÿÿÿ") Then
 121.         Status.Caption = "Logged Out By Server"
 122.         blnconnected = False
 123.         Winsock2.Close
 124.     End If
 125.     '
 126.    End Select
 127. End Sub
 128.  
 129. Private Sub Winsock2_Error(ByVal Number As Integer, Description As String, ByVal Scode As Long, ByVal Source As String, ByVal HelpFile As String, ByVal HelpContext As Long, CancelDisplay As Boolean)
 130.     MsgBox Description, vbCritical
 131. End Sub
 132.  

Module:
[vb]
Option Explicit

Private Function Header(ByVal StrPacketType As String, ByVal StrStat As String, ByVal StrSession As String, ByVal StrComm As Long) As String
Dim Version As String
'
Version = Form1.CboYmsg.Text
'
Header = "YMSG" & Chr(Int(Version / 256)) & Chr(Int(Version Mod 256)) & String(2, Chr(0)) & Chr(Int(Len(StrPacketType) / 256)) & Chr(Int(Len(StrPacketType) Mod 256)) & Chr(Int(StrComm / 256)) & Chr(Int(StrComm Mod 256)) & Mid(StrStat, 1, 4) & Mid(StrSession, 1, 4) & StrPacketType
End Function

Public Function Login(YahooID As String, YCookie As String, TCookie As String)
Login = Header("0" & YahooID & "2" & YahooID & "1" & YahooID & "24416" & YCookie & " " & TCookie & "98us", String(4, Chr(0)), String(4, Chr(0)), 550)
End Function

[/vb]
Câu Lạc Bộ VB

dactung93
Thành viên tâm huyết
Thành viên tâm huyết
Posts: 496
Joined: Tue 04/11/2008 8:43 am
Has thanked: 6 times
Been thanked: 8 times

Re: Về vấn đề mã nguồn Yahoo! Messenger

Postby dactung93 » Mon 15/03/2010 7:35 pm

Uhm. Chính vì đã nâng cấp nên Code Buddy 2.1 của mình up lên forum đã ko còn hoạt động để check invisible nữa.
Cảm ơn doicanhden nha. Để mình thử xem

duykhanh
Thành viên tâm huyết
Thành viên tâm huyết
Posts: 326
Joined: Tue 11/08/2009 10:54 am
Location: Gò Vấp - TP.HCM
Been thanked: 1 time

Re: Về vấn đề mã nguồn Yahoo! Messenger

Postby duykhanh » Thu 18/03/2010 6:04 pm

Mình up lên lại nè bạn, nó báo lỗi, bạn xem dùm!
Attachments
YMSG Clone.zip
(219.02 KiB) Downloaded 378 times

User avatar
Sweet Love
Thành viên tích cực
Thành viên tích cực
Posts: 159
Joined: Sat 06/06/2009 1:37 pm
Location: Xuân Dương - Triệu Trung - Triệu Phong - Quảng Trị
Contact:

Re: Về vấn đề mã nguồn Yahoo! Messenger

Postby Sweet Love » Sat 01/05/2010 8:11 am

Đăng nhập được rồi! Thanks!
Nhưng giờ vấn đề là làm sao để gửi và nhận tin nhắn đây?
Mong các bác chỉ giúp!
Nguyễn Xuân Khánh
Lớp 11B1 trường THPT Nguyễn Huệ thị xã Quảng Trị

dactung93
Thành viên tâm huyết
Thành viên tâm huyết
Posts: 496
Joined: Tue 04/11/2008 8:43 am
Has thanked: 6 times
Been thanked: 8 times

Re: Về vấn đề mã nguồn Yahoo! Messenger

Postby dactung93 » Tue 04/05/2010 4:12 pm

SAo bạn doicanhden ko up hẳn cả code lên để test chứ.
Project để bạn test thử nè
Attachments
Yahoo.rar
(6.77 KiB) Downloaded 432 times

cntt3008
Posts: 4
Joined: Mon 01/03/2010 7:59 am
Has thanked: 2 times
Been thanked: 1 time

Re: Về vấn đề mã nguồn Yahoo! Messenger

Postby cntt3008 » Wed 05/05/2010 9:09 am

Làm sao để gui tin nhắn,chỉ co thể đang nhập thôi sao?

User avatar
doicanhden
Thành viên tích cực
Thành viên tích cực
Posts: 160
Joined: Wed 02/09/2009 4:29 pm
Location: Tp.HCM
Has thanked: 7 times
Been thanked: 3 times
Contact:

Re: Về vấn đề mã nguồn Yahoo! Messenger

Postby doicanhden » Sun 16/05/2010 7:01 pm

ban vô trang http://pscode.com/vb/scripts/BrowseCate ... g&lngWId=1
xem thử, trong đó có source chat yahoo kha hay nhưng tiết là phải sủa đoạn code login
các phiên bản ymsg có thể đăng nhập được là từ 15 đến 17
Câu Lạc Bộ VB

User avatar
doicanhden
Thành viên tích cực
Thành viên tích cực
Posts: 160
Joined: Wed 02/09/2009 4:29 pm
Location: Tp.HCM
Has thanked: 7 times
Been thanked: 3 times
Contact:

Re: Về vấn đề mã nguồn Yahoo! Messenger

Postby doicanhden » Sun 16/05/2010 7:05 pm

Mà các bạn cho tui hỏi cái:
Tui đăng nhập vô yahoo rồi,sau đó nó gửi danh sách các friend nhưng nếu tên là tiếng việt thì hiễn thị sai
Ai biết cách chỉ dùm tui
Câu Lạc Bộ VB

dactung93
Thành viên tâm huyết
Thành viên tâm huyết
Posts: 496
Joined: Tue 04/11/2008 8:43 am
Has thanked: 6 times
Been thanked: 8 times

Re: Về vấn đề mã nguồn Yahoo! Messenger

Postby dactung93 » Thu 20/05/2010 8:30 pm

Nói về Yahoo messenger thì mình cũng biết 1 chút và giao thức Protocol của nó

Có vài hàm chia sẻ cho các bạn luôn nè. Nếu bạn nào có ý định viết phần mềm chát thì hơi bị hữu ích đấy
Hàm dùng để thực hiện các công việc

Header: Cái này quan trọng trong việc mã hóa các chuối lên yahoo
 1. Private Function Header(ByVal StrPacketType As String, ByVal StrStat As String, ByVal StrSession As String, ByVal StrComm As Long) As String
 2. On Error Resume Next
 3. Dim Version As String
 4. Version = 102
 5. Header = "YMSG" & Chr(0) & Chr(&HF) & String(2, Chr(0)) & Chr(Int(Len(StrPacketType) / 256)) & Chr(Int(Len(StrPacketType) Mod 256)) & Chr(Int(StrComm / 256)) & Chr(Int(StrComm Mod 256)) & Mid(StrStat, 1, 4) & Mid(StrSession, 1, 4) & StrPacketType
 6. End Function
 7.  


Muốn PM đến 1 ai đó

[vb]
Public Function PM(WhoFrom As String, WhoTo As String, message As String)
On Error Resume Next
PM = Header("1" & WhoFrom & "5" & WhoTo & "14" & message & " 97063;064010021", String(4, Chr(0)), String(4, Chr(0)), 6)
End Function
[/vb]
Hoặc

[vb]
Public Function LibyaPM(WhoFrom As String, WhoTo As String) As String
On Error Resume Next
LibyaPM = Header("1À€" & WhoFrom & "À€5À€" & WhoTo & "À€63À€+++;0À€64À€0À€206À€2À€14À€<" & String(500, "-") & ">À€", String(4, 0), WhoFrom, 6)
End Function

[/vb]

Muốn share phôt: Mời, Chấp nhận, Hủy

[vb]
Public Function photo(WhoFrom As String, WhoTo As String)
On Error Resume Next
photo = Header("1À€" & WhoFrom & "À€5À€" & WhoTo & "À€221À€1À€222À€1À€", String(4, Chr(0)), String(4, Chr(0)), 210)
End Function


Public Function photo_Join(WhoFrom As String, WhoTo As String)
On Error Resume Next
photo_Join = Header("1À€" & WhoFrom & "À€5À€" & WhoTo & "À€221À€1À€222À€2À€", String(4, Chr(0)), String(4, Chr(0)), 210)
End Function


Public Function photo_cancel(WhoFrom As String, WhoTo As String)
On Error Resume Next
photo_cancel = Header("1À€" & WhoFrom & "À€5À€" & WhoTo & "À€221À€1À€222À€4À€", String(4, Chr(0)), String(4, Chr(0)), 210)
End Function


[/vb]


và còn nhiều gói packet như Sniff, C++. Zalim, Lagg1 -> Lagg5, C1, Cloak,... để phục vụ cho việc gửi những gói khổng lồ đến nick của nạn nhân khiến cho Yahoo Mess bị đơ

Nếu mún biết thêm thì PM mình nha

User avatar
doicanhden
Thành viên tích cực
Thành viên tích cực
Posts: 160
Joined: Wed 02/09/2009 4:29 pm
Location: Tp.HCM
Has thanked: 7 times
Been thanked: 3 times
Contact:

Re: Về vấn đề mã nguồn Yahoo! Messenger

Postby doicanhden » Sat 22/05/2010 4:20 pm

Mình Thấy Cái NÀy Hình Như YMSG version 12 mà
Câu Lạc Bộ VB

dactung93
Thành viên tâm huyết
Thành viên tâm huyết
Posts: 496
Joined: Tue 04/11/2008 8:43 am
Has thanked: 6 times
Been thanked: 8 times

Re: Về vấn đề mã nguồn Yahoo! Messenger

Postby dactung93 » Sun 23/05/2010 12:46 pm

Uhm YMSG12 nhưng mà đổi lên YMSG16, 102 đều được mà.

User avatar
doicanhden
Thành viên tích cực
Thành viên tích cực
Posts: 160
Joined: Wed 02/09/2009 4:29 pm
Location: Tp.HCM
Has thanked: 7 times
Been thanked: 3 times
Contact:

Re: Về vấn đề mã nguồn Yahoo! Messenger

Postby doicanhden » Fri 28/05/2010 11:51 pm

Ai Rảnh Thì Phụ Tui Làm Cái userControl YahooBuddyList
Thanh Scrollbar Làm Còn Nhiều Chỗ Thiếu LẮm
Với Lại Tui Add Thử 108 Nhóm Và Mỗi Nhóm 300 Nick Thì Nó Chạy Chậm Rì
Tui Cũng Muốn Viết Chương Trình Chát Yahoo Của Mình Để Tự SÀi
Ai Rảnh Giúp Dùm
Yahoo Client Base.rar
(27.46 KiB) Downloaded 367 times
Câu Lạc Bộ VB

ngki.tstarn
Thành viên chính thức
Thành viên chính thức
Posts: 23
Joined: Wed 08/06/2011 2:55 pm
Location: Pària
Been thanked: 1 time
Contact:

Re: Về vấn đề mã nguồn Yahoo! Messenger

Postby ngki.tstarn » Mon 18/06/2012 12:07 pm

Ai viết thành công chưa vậy. Topic im hơi lặng tiếng lâu quá.

User avatar
doicanhden
Thành viên tích cực
Thành viên tích cực
Posts: 160
Joined: Wed 02/09/2009 4:29 pm
Location: Tp.HCM
Has thanked: 7 times
Been thanked: 3 times
Contact:

Re: Về vấn đề mã nguồn Yahoo! Messenger

Postby doicanhden » Thu 20/09/2012 12:40 am

Bạn tải chương trình wireshark về. Rồi dùng nó bắt các gói tin qua mạng, lọc những Gói YMSG, rồi tìm hiểu cơ chế của nó. Rất đơn giản. :]


Return to “Visual Basic 6 và Visual Basic Script (VB & VBS)”

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 2 guests