Trang 1 trên 1

Đăng ký thư viện dll Inno Setup không được ?

Đã gửi: T.Năm 19/09/2013 2:49 pm
gửi bởi dong
Tạo file setup bằng phần mềm Inno Setup 5.5.3(u) khi compiler không báo lỗi nhưng khi chạy file setup bị báo lỗi đăng ký file dll của dòng chấm Net, cú pháp đăng ký file dll trong inno setup:

[Files]
Source: ComponentFactory.Krypton.Ribbon.dll; DestDir: {sys}; Flags: ignoreversion regserver
Source: ComponentFactory.Krypton.Toolkit.dll; DestDir: {sys}; Flags: ignoreversion regserver
...

tại sao không đăng ký đươc ?