Trang 1 trên 1

mã nguồn Chuyển đổi các đơn vị đồ họa PIXEL,TWIPS,MM,CM,IN.

Đã gửi: T.Sáu 05/03/2010 12:38 pm
gửi bởi tungcan5diop
Tên chương trình: mã nguồn Chuyển đổi các đơn vị đồ họa PIXEL,TWIPS,MM,CM,IN..
Ngôn ngữ lập trình: VB.NET
Tác giả: PhamTienSinh
Chức năng: Thấy nhiều bạn quan tâm đến vấn đề này lên pót source cho cả nhà tham khảo luôn