• Vui lòng đọc nội qui diễn đàn để tránh bị xóa bài viết
 • Tìm kiếm trước khi đặt câu hỏi

Xác định các phím(đơn) đã được mở hay chưa

Các mẹo vặt linh tinh không thuộc các nhóm trên

Điều hành viên: tungcan5diop, QUANITGROBEST

Hình đại diện của người dùng
tungcan5diop
Cựu chiến binh
Cựu chiến binh
Bài viết: 1123
Ngày tham gia: T.Tư 24/09/2008 4:04 pm
Đến từ: TPHCM
Has thanked: 1 time
Been thanked: 28 time

Xác định các phím(đơn) đã được mở hay chưa

Gửi bàigửi bởi tungcan5diop » T.Hai 26/10/2009 11:57 am

Thủ thuật: Xác định các phím(đơn) đã được mở hay chưa
Tác giả: Sưu tầm
Mô tả: Xác định các phím(đơn) đã được mở hay chưa


Xác định các phím(đơn)(NumLock,Insert,CapLock,ScrollLock...) bất kì trên bàn phím đã được bật(tắt) hay chưa bằng API
OnlySoft đã có một bài viết về vấn đề này
http://www.caulacbovb.com/forum/viewtop ... ock#p38292
không dùng API(tất nhiên chỉ hổ trợ được một số phím thôi(NumLock,CapLock,ScrollLock))
còn dùng API thì bắt hết được tất cả các phím
khai báo:

Mã: Chọn hết

 1.  <Runtime.InteropServices.DllImport("User32.dll", CharSet:=Runtime.InteropServices.CharSet.Auto, ExactSpelling:=True)> _
 2.     Friend Shared Function GetKeyState(ByVal KeyCode As Integer) As Short
 3.     End Function

khai báo các hằng số:

Mã: Chọn hết

 1. Const VK_INSERT = &H2D

Mã: Chọn hết

 1. Const VK_NUMLOCK = &H90

các bạn có thể tìm thêm các hằng số của các phím ở đây chỉ minh họa 2 phím thôi
tham khảo ở đây

Mã: Chọn hết

 1. Còn đây là danh sách các hằng cần dùng:
 2. Const VK_LBUTTON = &H1
 3. Const VK_RBUTTON = &H2
 4. Const VK_CANCEL = &H3
 5. Const VK_MBUTTON = &H4
 6. Const VK_BACK = &H8
 7. Const VK_TAB = &H9
 8. Const VK_CLEAR = &HC
 9. Const VK_RETURN = &HD
 10. Const VK_SHIFT = &H10
 11. Const VK_CONTROL = &H11
 12. Const VK_MENU = &H12
 13. Const VK_PAUSE = &H13
 14. Const VK_CAPITAL = &H14
 15. Const VK_ESCAPE = &H1B
 16. Const VK_SPACE = &H20
 17. Const VK_PRIOR = &H21
 18. Const VK_NEXT = &H22
 19. Const VK_END = &H23
 20. Const VK_HOME = &H24
 21. Const VK_LEFT = &H25
 22. Const VK_UP = &H26
 23. Const VK_RIGHT = &H27
 24. Const VK_DOWN = &H28
 25. Const VK_SELECT = &H29
 26. Const VK_PRINT = &H2A
 27. Const VK_EXECUTE = &H2B
 28. Const VK_SNAPSHOT = &H2C
 29. Const VK_INSERT = &H2D
 30. Const VK_DELETE = &H2E
 31. Const VK_HELP = &H2F
 32. Const VK_0 = &H30
 33. Const VK_1 = &H31
 34. Const VK_2 = &H32
 35. Const VK_3 = &H33
 36. Const VK_4 = &H34
 37. Const VK_5 = &H35
 38. Const VK_6 = &H36
 39. Const VK_7 = &H37
 40. Const VK_8 = &H38
 41. Const VK_9 = &H39
 42. Const VK_A = &H41
 43. Const VK_B = &H42
 44. Const VK_C = &H43
 45. Const VK_D = &H44
 46. Const VK_E = &H45
 47. Const VK_F = &H46
 48. Const VK_G = &H47
 49. Const VK_H = &H48
 50. Const VK_I = &H49
 51. Const VK_J = &H4A
 52. Const VK_K = &H4B
 53. Const VK_L = &H4C
 54. Const VK_M = &H4D
 55. Const VK_N = &H4E
 56. Const VK_O = &H4F
 57. Const VK_P = &H50
 58. Const VK_Q = &H51
 59. Const VK_R = &H52
 60. Const VK_S = &H53
 61. Const VK_T = &H54
 62. Const VK_U = &H55
 63. Const VK_V = &H56
 64. Const VK_W = &H57
 65. Const VK_X = &H58
 66. Const VK_Y = &H59
 67. Const VK_Z = &H5A
 68. Const VK_STARTKEY = &H5B
 69. Const VK_CONTEXTKEY = &H5D
 70. Const VK_NUMPAD0 = &H60
 71. Const VK_NUMPAD1 = &H61
 72. Const VK_NUMPAD2 = &H62
 73. Const VK_NUMPAD3 = &H63
 74. Const VK_NUMPAD4 = &H64
 75. Const VK_NUMPAD5 = &H65
 76. Const VK_NUMPAD6 = &H66
 77. Const VK_NUMPAD7 = &H67
 78. Const VK_NUMPAD8 = &H68
 79. Const VK_NUMPAD9 = &H69
 80. Const VK_MULTIPLY = &H6A
 81. Const VK_ADD = &H6B
 82. Const VK_SEPARATOR = &H6C
 83. Const VK_SUBTRACT = &H6D
 84. Const VK_DECIMAL = &H6E
 85. Const VK_DIVIDE = &H6F
 86. Const VK_F1 = &H70
 87. Const VK_F2 = &H71
 88. Const VK_F3 = &H72
 89. Const VK_F4 = &H73
 90. Const VK_F5 = &H74
 91. Const VK_F6 = &H75
 92. Const VK_F7 = &H76
 93. Const VK_F8 = &H77
 94. Const VK_F9 = &H78
 95. Const VK_F10 = &H79
 96. Const VK_F11 = &H7A
 97. Const VK_F12 = &H7B
 98. Const VK_F13 = &H7C
 99. Const VK_F14 = &H7D
 100. Const VK_F15 = &H7E
 101. Const VK_F16 = &H7F
 102. Const VK_F17 = &H80
 103. Const VK_F18 = &H81
 104. Const VK_F19 = &H82
 105. Const VK_F20 = &H83
 106. Const VK_F21 = &H84
 107. Const VK_F22 = &H85
 108. Const VK_F23 = &H86
 109. Const VK_F24 = &H87
 110. Const VK_NUMLOCK = &H90
 111. Const VK_OEM_SCROLL = &H91
 112. Const VK_OEM_1 = &HBA
 113. Const VK_OEM_PLUS = &HBB
 114. Const VK_OEM_COMMA = &HBC
 115. Const VK_OEM_MINUS = &HBD
 116. Const VK_OEM_PERIOD = &HBE
 117. Const VK_OEM_2 = &HBF
 118. Const VK_OEM_3 = &HC0
 119. Const VK_OEM_4 = &HDB
 120. Const VK_OEM_5 = &HDC
 121. Const VK_OEM_6 = &HDD
 122. Const VK_OEM_7 = &HDE
 123. Const VK_OEM_8 = &HDF
 124. Const VK_ICO_F17 = &HE0
 125. Const VK_ICO_F18 = &HE1
 126. Const VK_OEM102 = &HE2
 127. Const VK_ICO_HELP = &HE3
 128. Const VK_ICO_00 = &HE4
 129. Const VK_ICO_CLEAR = &HE6
 130. Const VK_OEM_RESET = &HE9
 131. Const VK_OEM_JUMP = &HEA
 132. Const VK_OEM_PA1 = &HEB
 133. Const VK_OEM_PA2 = &HEC
 134. Const VK_OEM_PA3 = &HED
 135. Const VK_OEM_WSCTRL = &HEE
 136. Const VK_OEM_CUSEL = &HEF
 137. Const VK_OEM_ATTN = &HF0
 138. Const VK_OEM_FINNISH = &HF1
 139. Const VK_OEM_COPY = &HF2
 140. Const VK_OEM_AUTO = &HF3
 141. Const VK_OEM_ENLW = &HF4
 142. Const VK_OEM_BACKTAB = &HF5
 143. Const VK_ATTN = &HF6
 144. Const VK_CRSEL = &HF7
 145. Const VK_EXSEL = &HF8
 146. Const VK_EREOF = &HF9
 147. Const VK_PLAY = &HFA
 148. Const VK_ZOOM = &HFB
 149. Const VK_NONAME = &HFC
 150. Const VK_PA1 = &HFD
 151. Const VK_OEM_CLEAR = &HFE

trích từ
http://www.caulacbovb.com/forum/viewtop ... 66&start=0
cách sử dụng:

Mã: Chọn hết

 1. If ((GetKeyState(VK_INSERT) And 1) > 0) Then
 2.             MessageBox.Show("Insert key")
 3.         Else
 4.             MessageBox.Show("No Insert key")
 5.         End If

Mã: Chọn hết

 1.        If ((GetKeyState(VK_NUMLOCK) And 1) > 0) Then
 2.             MessageBox.Show("Numlock key")
 3.         Else
 4.             MessageBox.Show("No Numlock key")
 5.         End If
 6.  


Hỡi thế gian bug(lỗi) là gì?
Mà sửa...hoài không hết!

Hình đại diện của người dùng
tungcan5diop
Cựu chiến binh
Cựu chiến binh
Bài viết: 1123
Ngày tham gia: T.Tư 24/09/2008 4:04 pm
Đến từ: TPHCM
Has thanked: 1 time
Been thanked: 28 time

Hàm Kiểm Tra Các Phím Nhấn(mức hệ thống)

Gửi bàigửi bởi tungcan5diop » T.Hai 26/10/2009 3:43 pm

Thủ thuật: Hàm Kiểm Tra Các Phím Nhấn(mức hệ thống)
Tác giả: Phạm Tiên Sinh
Mô tả: Hàm Kiểm Tra Các Phím Nhấn(mức hệ thống)


Mã: Chọn hết

 1.  
 2.  Private Declare Function GetAsyncKeyState Lib "user32" (ByVal vKey As Keys) As Integer
 3.  
 4.     Public Function KeyPressed(Optional ByVal Vkey1 As Keys = -1 _
 5.     , Optional ByVal vkey2 As Keys = -1, _
 6.     Optional ByVal vkey3 As Keys = -1, _
 7.     Optional ByVal Vkey4 As Keys = -1) As Boolean
 8.         If (Vkey1  <>-1) Then If GetAsyncKeyState(Vkey1) = 0 Then Return False
 9.         If (vkey2  <>-1) Then If GetAsyncKeyState(vkey2) = 0 Then Return False
 10.         If (vkey3  <>-1) Then If GetAsyncKeyState(vkey3) = 0 Then Return False
 11.         If (Vkey4  <>-1) Then If GetAsyncKeyState(Vkey4) = 0 Then Return False
 12.         Return True
 13.  
 14.     End Function

ví dụ:

Mã: Chọn hết

 1.  If Me.KeyPressed(Keys.RControlKey, Keys.RShiftKey, Keys.Enter, Keys.A) Then
 2.             MsgBox(" Ctrl + Shift + Enter + A Pressed")
 3.         End If

Mã: Chọn hết

 1.  
 2.    If Me.KeyPressed(Keys.A) Then
 3.             MsgBox(" A Pressed")
 4.   End If

các bạn có thể xem chi tiết tại đây,bài viết(rất hay) của bác Phạm Tiên Sinh về vấn đề này bên forum cũ
http://caulacbovb.com/oldforum/viewtopi ... 56&start=0

các bạn có thể vào forum cũ mà tham khảo có rất nhiều vấn đề hay(mà theo cá nhân mình thì hay hơn forum mới)
nếu gặp bài viết hay chủ đề nào hay các bạn có thể chuyển các bài viết đó sang forum mới,ko để mất các bài viết cũ vừa làm tài liệu tham khảo rất bổ ích cho mọi người
Hỡi thế gian bug(lỗi) là gì?
Mà sửa...hoài không hết!


Quay về “[.NET] Mẹo vặt khác”

Đang trực tuyến

Đang xem chuyên mục này: Không có thành viên nào trực tuyến.1 khách