• Vui lòng đọc nội qui diễn đàn để tránh bị xóa bài viết
 • Tìm kiếm trước khi đặt câu hỏi

[C#]CalendarColumn cho DataGridView

Các thủ thuật liên quan đến ứng dụng, biểu mẫu và control

Điều hành viên: tungcan5diop, QUANITGROBEST

Hình đại diện của người dùng
QuanGL
VIP
VIP
Bài viết: 76
Ngày tham gia: T.Năm 04/01/2007 7:37 pm
Đến từ: Hành tinh thứ tư tính từ Mặt Trời ^^!
Been thanked: 4 time

[C#]CalendarColumn cho DataGridView

Gửi bàigửi bởi QuanGL » T.Bảy 07/03/2009 7:09 pm

Thủ thuật: CalendarColumn cho DataGridView
Tác giả: ">MSDN và tui :D
Mô tả: Kết hợp DateTimeControl vào trong DataGridView


File Program.cs:
Thêm đoạn code này zô sau static class Program {

 1.        public class CalendarColumn : DataGridViewColumn
 2.         {
 3.             public CalendarColumn()
 4.                 : base(new CalendarCell())
 5.             {
 6.             }
 7.  
 8.             public override DataGridViewCell CellTemplate
 9.             {
 10.                 get
 11.                 {
 12.                     return base.CellTemplate;
 13.                 }
 14.                 set
 15.                 {
 16.                     // Ensure that the cell used for the template is a CalendarCell.
 17.                     if (value != null &&
 18.                         !value.GetType().IsAssignableFrom(typeof(CalendarCell)))
 19.                     {
 20.                         throw new InvalidCastException("Must be a CalendarCell");
 21.                     }
 22.                     base.CellTemplate = value;
 23.                 }
 24.             }
 25.         }
 26.  
 27.         public class CalendarCell : DataGridViewTextBoxCell
 28.         {
 29.  
 30.             public CalendarCell()
 31.                 : base()
 32.             {
 33.                 // Use the short date format.
 34.                 this.Style.Format = "dd'/'MM'/'yyyy hh':'mm tt";
 35.             }
 36.  
 37.             public override void InitializeEditingControl(int rowIndex, object
 38.                 initialFormattedValue, DataGridViewCellStyle dataGridViewCellStyle)
 39.             {
 40.                 // Set the value of the editing control to the current cell value.
 41.                 base.InitializeEditingControl(rowIndex, initialFormattedValue,
 42.                     dataGridViewCellStyle);
 43.                 CalendarEditingControl ctl = DataGridView.EditingControl as CalendarEditingControl;
 44.                 if (this.Value != DBNull.Value && (string)this.Value != "")
 45.                     ctl.Value = (DateTime)this.Value;
 46.             }
 47.  
 48.             public override Type EditType
 49.             {
 50.                 get
 51.                 {
 52.                     // Return the type of the editing contol that CalendarCell uses.
 53.                     return typeof(CalendarEditingControl);
 54.                 }
 55.             }
 56.  
 57.             public override Type ValueType
 58.             {
 59.                 get
 60.                 {
 61.                     // Return the type of the value that CalendarCell contains.
 62.                     return typeof(DateTime);
 63.                 }
 64.             }
 65.  
 66.             public override object DefaultNewRowValue
 67.             {
 68.                 get
 69.                 {
 70.                     // Use the current date and time as the default value.
 71.                     //return DateTime.Now;
 72.                     return "";
 73.                 }
 74.             }
 75.         }
 76.  
 77.         class CalendarEditingControl : DateTimePicker, IDataGridViewEditingControl
 78.         {
 79.             DataGridView dataGridView;
 80.             private bool valueChanged = false;
 81.             int rowIndex;
 82.  
 83.             public CalendarEditingControl()
 84.             {
 85.                 this.CustomFormat = "dd'/'MM'/'yyyy hh':'mm tt";
 86.                 this.Format = DateTimePickerFormat.Custom;
 87.             }
 88.  
 89.             // Implements the IDataGridViewEditingControl.EditingControlFormattedValue
 90.             // property.
 91.             public object EditingControlFormattedValue
 92.             {
 93.                 get
 94.                 {
 95.                     return this.Value.ToString();
 96.                 }
 97.                 set
 98.                 {
 99.                     if (value is String)
 100.                     {
 101.                         this.Value = DateTime.Parse((String)value);
 102.                     }
 103.                 }
 104.             }
 105.  
 106.             // Implements the
 107.             // IDataGridViewEditingControl.GetEditingControlFormattedValue method.
 108.             public object GetEditingControlFormattedValue(
 109.                 DataGridViewDataErrorContexts context)
 110.             {
 111.                 return EditingControlFormattedValue;
 112.             }
 113.  
 114.             // Implements the
 115.             // IDataGridViewEditingControl.ApplyCellStyleToEditingControl method.
 116.             public void ApplyCellStyleToEditingControl(
 117.                 DataGridViewCellStyle dataGridViewCellStyle)
 118.             {
 119.                 this.Font = dataGridViewCellStyle.Font;
 120.                 this.CalendarForeColor = dataGridViewCellStyle.ForeColor;
 121.                 this.CalendarMonthBackground = dataGridViewCellStyle.BackColor;
 122.             }
 123.  
 124.             // Implements the IDataGridViewEditingControl.EditingControlRowIndex
 125.             // property.
 126.             public int EditingControlRowIndex
 127.             {
 128.                 get
 129.                 {
 130.                     return rowIndex;
 131.                 }
 132.                 set
 133.                 {
 134.                     rowIndex = value;
 135.                 }
 136.             }
 137.  
 138.             // Implements the IDataGridViewEditingControl.EditingControlWantsInputKey
 139.             // method.
 140.             public bool EditingControlWantsInputKey(
 141.                 Keys key, bool dataGridViewWantsInputKey)
 142.             {
 143.                 // Let the DateTimePicker handle the keys listed.
 144.                 switch (key & Keys.KeyCode)
 145.                 {
 146.                     case Keys.Left:
 147.                     case Keys.Up:
 148.                     case Keys.Down:
 149.                     case Keys.Right:
 150.                     case Keys.Home:
 151.                     case Keys.End:
 152.                     case Keys.PageDown:
 153.                     case Keys.PageUp:
 154.                         return true;
 155.                     default:
 156.                         return false;
 157.                 }
 158.             }
 159.  
 160.             // Implements the IDataGridViewEditingControl.PrepareEditingControlForEdit
 161.             // method.
 162.             public void PrepareEditingControlForEdit(bool selectAll)
 163.             {
 164.                 // No preparation needs to be done.
 165.             }
 166.  
 167.             // Implements the IDataGridViewEditingControl
 168.             // .RepositionEditingControlOnValueChange property.
 169.             public bool RepositionEditingControlOnValueChange
 170.             {
 171.                 get
 172.                 {
 173.                     return false;
 174.                 }
 175.             }
 176.  
 177.             // Implements the IDataGridViewEditingControl
 178.             // .EditingControlDataGridView property.
 179.             public DataGridView EditingControlDataGridView
 180.             {
 181.                 get
 182.                 {
 183.                     return dataGridView;
 184.                 }
 185.                 set
 186.                 {
 187.                     dataGridView = value;
 188.                 }
 189.             }
 190.  
 191.             // Implements the IDataGridViewEditingControl
 192.             // .EditingControlValueChanged property.
 193.             public bool EditingControlValueChanged
 194.             {
 195.                 get
 196.                 {
 197.                     return valueChanged;
 198.                 }
 199.                 set
 200.                 {
 201.                     valueChanged = value;
 202.                 }
 203.             }
 204.  
 205.             // Implements the IDataGridViewEditingControl
 206.             // .EditingPanelCursor property.
 207.             public Cursor EditingPanelCursor
 208.             {
 209.                 get
 210.                 {
 211.                     return base.Cursor;
 212.                 }
 213.             }
 214.  
 215.             protected override void OnValueChanged(EventArgs eventargs)
 216.             {
 217.                 // Notify the DataGridView that the contents of the cell
 218.                 // have changed.
 219.                 valueChanged = true;
 220.                 this.EditingControlDataGridView.NotifyCurrentCellDirty(true);
 221.                 base.OnValueChanged(eventargs);
 222.             }
 223.         }
 224.  
 225.  


Để dùng được phải Build project lại
Cách dùng:
- Add DataGridView
- Add Column cho DataGridView này, chọn Type là CalendarColumn
- Format mặc định là "dd'/'MM'/'yyyy hh':'mm tt";, mún sửa thì zô trong Program.cs đổi thành định dạng mong muốn (có 2 chỗ, edit cả 2) :D


I'm in the mood for love

Hình đại diện của người dùng
tungcan5diop
Cựu chiến binh
Cựu chiến binh
Bài viết: 1123
Ngày tham gia: T.Tư 24/09/2008 4:04 pm
Đến từ: TPHCM
Has thanked: 1 time
Been thanked: 28 time

Re: [C#]CalendarColumn cho DataGridView

Gửi bàigửi bởi tungcan5diop » T.Hai 09/03/2009 9:19 am

khi bạn nhập một ngày khác và Double Click vào DateTimePicker thì bị lỗi như hình sau....cách giải quyết bạn rem 2 dòng ngay tại báo lỗi và mở 2 dòng đã rem dưới 2 dòng đó
Tập tin đính kèm
error.JPG
Hỡi thế gian bug(lỗi) là gì?
Mà sửa...hoài không hết!

Hình đại diện của người dùng
tungcan5diop
Cựu chiến binh
Cựu chiến binh
Bài viết: 1123
Ngày tham gia: T.Tư 24/09/2008 4:04 pm
Đến từ: TPHCM
Has thanked: 1 time
Been thanked: 28 time

Re: [C#]CalendarColumn cho DataGridView

Gửi bàigửi bởi tungcan5diop » T.Sáu 13/03/2009 2:49 pm

Convert cái của QuanGL từ C# sang Vb.net để xài thử...(đã fix một số bug từ cái cũ)
cách tạo vô cùng đơn giản,add new một cái Class...và past đoạn code sau vào,nhớ là Ctrl+A và Crtl+V luôn nha...cách xài kéo một cái DataGridView từ Toolboxs,click chuột phải vào lứơi chọn Add Column...chọn Type như trong hình
code
 1. Public Class CalendarColumn
 2.     Inherits DataGridViewColumn
 3.     Public Sub New()
 4.         MyBase.New(New CalendarCell())
 5.     End Sub
 6.  
 7.     Public Overloads Overrides Property CellTemplate() As DataGridViewCell
 8.         Get
 9.             Return MyBase.CellTemplate
 10.         End Get
 11.         Set(ByVal value As DataGridViewCell)
 12.             ' Ensure that the cell used for the template is a CalendarCell.
 13.             If value IsNot Nothing AndAlso Not value.[GetType]().IsAssignableFrom(GetType(CalendarCell)) Then
 14.                 Throw New InvalidCastException("Must be a CalendarCell")
 15.             End If
 16.             MyBase.CellTemplate = value
 17.         End Set
 18.     End Property
 19. End Class
 20. Class CalendarEditingControl
 21.     Inherits DateTimePicker
 22.     Implements IDataGridViewEditingControl
 23.     Private dataGridView As DataGridView
 24.     Private bvalueChanged As Boolean = False
 25.     Private rowIndex As Integer
 26.  
 27.     Public Sub New()
 28.         Me.CustomFormat = "dd'/'MM'/'yyyy hh':'mm tt"
 29.         Me.Format = DateTimePickerFormat.[Custom]
 30.     End Sub
 31.  
 32.     ' Implements the IDataGridViewEditingControl.EditingControlFormattedValue
 33.     ' property.
 34.     Public Property EditingControlFormattedValue() As Object Implements System.Windows.Forms.IDataGridViewEditingControl.EditingControlFormattedValue
 35.         Get
 36.             Return Me.Value.ToString()
 37.         End Get
 38.         Set(ByVal value As Object)
 39.             If TypeOf value Is String Then
 40.                 Me.Value = DateTime.Parse(DirectCast(value, String))
 41.             End If
 42.         End Set
 43.     End Property
 44.  
 45.     ' Implements the
 46.     ' IDataGridViewEditingControl.GetEditingControlFormattedValue method.
 47.     Public Function GetEditingControlFormattedValue(ByVal context As System.Windows.Forms.DataGridViewDataErrorContexts) As Object Implements System.Windows.Forms.IDataGridViewEditingControl.GetEditingControlFormattedValue
 48.         Return EditingControlFormattedValue
 49.     End Function
 50.  
 51.     ' Implements the
 52.     ' IDataGridViewEditingControl.ApplyCellStyleToEditingControl method.
 53.     Public Sub ApplyCellStyleToEditingControl(ByVal dataGridViewCellStyle As System.Windows.Forms.DataGridViewCellStyle) Implements System.Windows.Forms.IDataGridViewEditingControl.ApplyCellStyleToEditingControl
 54.         Me.Font = dataGridViewCellStyle.Font
 55.         Me.CalendarForeColor = dataGridViewCellStyle.ForeColor
 56.         Me.CalendarMonthBackground = dataGridViewCellStyle.BackColor
 57.     End Sub
 58.  
 59.  
 60.     ' Implements the IDataGridViewEditingControl.EditingControlRowIndex
 61.     ' property.
 62.     Public Property EditingControlRowIndex() As Integer Implements System.Windows.Forms.IDataGridViewEditingControl.EditingControlRowIndex
 63.         Get
 64.             Return rowIndex
 65.         End Get
 66.         Set(ByVal value As Integer)
 67.             rowIndex = value
 68.         End Set
 69.     End Property
 70.  
 71.     ' Implements the IDataGridViewEditingControl.EditingControlWantsInputKey
 72.     ' method.
 73.     Public Function EditingControlWantsInputKey(ByVal keyData As System.Windows.Forms.Keys, ByVal dataGridViewWantsInputKey As Boolean) As Boolean Implements System.Windows.Forms.IDataGridViewEditingControl.EditingControlWantsInputKey
 74.         ' Let the DateTimePicker handle the keys listed.
 75.         Select Case keyData And Keys.KeyCode
 76.             Case Keys.Left, Keys.Up, Keys.Down, Keys.Right, Keys.Home, Keys.[End], _
 77.             Keys.PageDown, Keys.PageUp
 78.                 Return True
 79.             Case Else
 80.                 Return False
 81.         End Select
 82.     End Function
 83.  
 84.     ' Implements the IDataGridViewEditingControl.PrepareEditingControlForEdit
 85.     ' method.
 86.     Public Sub PrepareEditingControlForEdit(ByVal selectAll As Boolean) Implements System.Windows.Forms.IDataGridViewEditingControl.PrepareEditingControlForEdit
 87.  
 88.     End Sub
 89.  
 90.     Public ReadOnly Property RepositionEditingControlOnValueChange() As Boolean Implements System.Windows.Forms.IDataGridViewEditingControl.RepositionEditingControlOnValueChange
 91.         Get
 92.             Return False
 93.         End Get
 94.     End Property
 95.  
 96.     ' Implements the IDataGridViewEditingControl
 97.     ' .EditingControlDataGridView property.
 98.     Public Property EditingControlDataGridView() As System.Windows.Forms.DataGridView Implements System.Windows.Forms.IDataGridViewEditingControl.EditingControlDataGridView
 99.         Get
 100.             Return dataGridView
 101.         End Get
 102.         Set(ByVal value As DataGridView)
 103.             dataGridView = value
 104.         End Set
 105.     End Property
 106.  
 107.     ' Implements the IDataGridViewEditingControl
 108.     ' .EditingControlValueChanged property.
 109.     Public Property EditingControlValueChanged() As Boolean Implements System.Windows.Forms.IDataGridViewEditingControl.EditingControlValueChanged
 110.         Get
 111.             Return bvalueChanged
 112.         End Get
 113.         Set(ByVal value As Boolean)
 114.             bvalueChanged = value
 115.         End Set
 116.     End Property
 117.  
 118.     ' Implements the IDataGridViewEditingControl
 119.     ' .EditingPanelCursor property.
 120.     Public ReadOnly Property EditingPanelCursor() As System.Windows.Forms.Cursor Implements System.Windows.Forms.IDataGridViewEditingControl.EditingPanelCursor
 121.         Get
 122.             Return MyBase.Cursor
 123.         End Get
 124.     End Property
 125.  
 126.     Protected Overloads Overrides Sub OnValueChanged(ByVal eventargs As EventArgs)
 127.         ' Notify the DataGridView that the contents of the cell
 128.         ' have changed.
 129.         bvalueChanged = True
 130.         Me.EditingControlDataGridView.NotifyCurrentCellDirty(True)
 131.         MyBase.OnValueChanged(eventargs)
 132.     End Sub
 133. End Class
 134.  
 135. Public Class CalendarCell
 136.     Inherits DataGridViewTextBoxCell
 137.     Public Sub New()
 138.         MyBase.New()
 139.         ' Use the short date format.
 140.         Me.Style.Format = "dd'/'MM'/'yyyy hh':'mm tt"
 141.     End Sub
 142.  
 143.     Public Overloads Overrides Sub InitializeEditingControl(ByVal rowIndex As Integer, ByVal initialFormattedValue As Object, ByVal dataGridViewCellStyle As DataGridViewCellStyle)
 144.         ' Set the value of the editing control to the current cell value.
 145.         MyBase.InitializeEditingControl(rowIndex, initialFormattedValue, dataGridViewCellStyle)
 146.         Dim ctl As CalendarEditingControl = TryCast(DataGridView.EditingControl, CalendarEditingControl)
 147.         If Me.Value Is Nothing Then
 148.             Exit Sub
 149.         End If
 150.         Dim newdate As Date
 151.         Dim d As Int32 = 0
 152.         Dim t As Int32 = 0
 153.         Dim n As Int32 = 0
 154.         Dim s() As String
 155.         If Me.Value IsNot DBNull.Value AndAlso Me.Value.ToString().Trim() <> "" Then
 156.             s = CType(Me.Value, String).Split("/")
 157.             d = CType(s(0), Int32)
 158.             t = CType(s(1), Int32)
 159.             n = CType(s(2).Substring(0, 4), Int32)
 160.             newdate = New Date(n, t, d)
 161.             'ctl.Value = DirectCast(Me.Value, DateTime)
 162.             ctl.Value = newdate
 163.         End If
 164.     End Sub
 165.  
 166.     Public Overloads Overrides ReadOnly Property EditType() As Type
 167.         Get
 168.             ' Return the type of the editing contol that CalendarCell uses.
 169.             Return GetType(CalendarEditingControl)
 170.         End Get
 171.     End Property
 172.  
 173.     Public Overloads Overrides ReadOnly Property ValueType() As Type
 174.         Get
 175.             ' Return the type of the value that CalendarCell contains.
 176.             Return GetType(DateTime)
 177.         End Get
 178.     End Property
 179.  
 180.     Public Overloads Overrides ReadOnly Property DefaultNewRowValue() As Object
 181.         Get
 182.             ' Use the current date and time as the default value.
 183.             'return DateTime.Now;
 184.             Return ""
 185.         End Get
 186.     End Property
 187. End Class
Tập tin đính kèm
01.JPG
Hỡi thế gian bug(lỗi) là gì?
Mà sửa...hoài không hết!


Quay về “[.NET] Ứng dụng - Form và Control”

Đang trực tuyến

Đang xem chuyên mục này: Không có thành viên nào trực tuyến.1 khách