• Vui lòng đọc nội qui diễn đàn để tránh bị xóa bài viết
 • Tìm kiếm trước khi đặt câu hỏi

[vb.net] Class điều khiển vị trí của form

Các thủ thuật liên quan đến ứng dụng, biểu mẫu và control

Điều hành viên: tungcan5diop, QUANITGROBEST

Hình đại diện của người dùng
clarkkent
Mạnh Thường Quân
Mạnh Thường Quân
Bài viết: 1641
Ngày tham gia: T.Tư 16/04/2008 11:25 am
Đến từ: Chợ Lách - Bến Tre
Been thanked: 31 time
Liên hệ:

[vb.net] Class điều khiển vị trí của form

Gửi bàigửi bởi clarkkent » CN 14/12/2008 9:14 am

Thủ thuật: Class điều khiển vị trí của form
Tác giả: Nguyễn Trung Tín
Mô tả: Class điều khiển vị trí của form


trong form cần có 1 commbobox... =((

Mã: Chọn hết

 1. Public Class PositionForm
 2.     Public Enum Position
 3.         Top_Right = 1
 4.         Top_Centre = 2
 5.         Top_Left = 3
 6.         Middle_Right = 4
 7.         Middle_Center = 5
 8.         Middle_Left = 6
 9.         Bottom_Right = 7
 10.         Bottom_Center = 8
 11.         Bottom_Left = 9
 12.  
 13.     End Enum
 14.  
 15.     Dim pos As Position
 16.     Public Sub SelectPosition(ByVal frm As Form, ByVal pos As Position)
 17.  
 18.         If frm.WindowState = FormWindowState.Normal Or frm.WindowState = FormWindowState.Minimized Then
 19.             Select Case pos
 20.                 Case Is = Position.Bottom_Left
 21.                     frm.Location = New Point(0, Screen.PrimaryScreen.WorkingArea.Height - frm.Height)
 22.                 Case Is = Position.Bottom_Center
 23.                     frm.Location = New Point((Screen.PrimaryScreen.WorkingArea.Width - frm.Width) / 2, Screen.PrimaryScreen.WorkingArea.Height - frm.Height)
 24.                 Case Is = Position.Bottom_Right
 25.                     frm.Location = New Point((Screen.PrimaryScreen.WorkingArea.Width - frm.Width), Screen.PrimaryScreen.WorkingArea.Height - frm.Height)
 26.                 Case Is = Position.Middle_Center
 27.                     frm.Location = New Point((Screen.PrimaryScreen.WorkingArea.Width - frm.Width) / 2, (Screen.PrimaryScreen.WorkingArea.Height - frm.Height) / 2)
 28.                 Case Is = Position.Middle_Left
 29.                     frm.Location = New Point((0), (Screen.PrimaryScreen.WorkingArea.Height - frm.Height) / 2)
 30.                 Case Is = Position.Middle_Right
 31.                     frm.Location = New Point(Screen.PrimaryScreen.WorkingArea.Width - frm.Width, (Screen.PrimaryScreen.WorkingArea.Height - frm.Height) / 2)
 32.                 Case Is = Position.Top_Centre
 33.                     frm.Location = New Point((Screen.PrimaryScreen.WorkingArea.Width - frm.Width) / 2, 0)
 34.                 Case Is = Position.Top_Left
 35.                     frm.Location = New Point(0, 0)
 36.                 Case Is = Position.Top_Right
 37.                     frm.Location = New Point((Screen.PrimaryScreen.WorkingArea.Width - frm.Width), 0)
 38.             End Select
 39.         End If
 40.     End Sub
 41. End Class
 42.  
 43.  
 44.  
 45.  
 46. 'Form cần 1 ComboBox
 47.     Private Sub Form2_Load(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles MyBase.Load
 48.         ComboBox1.Items.Add("Top Right")
 49.         ComboBox1.Items.Add("Top Left")
 50.         ComboBox1.Items.Add("Top Center")
 51.         ComboBox1.Items.Add("Middle Right")
 52.         ComboBox1.Items.Add("Middle Center")
 53.         ComboBox1.Items.Add("Middle Left")
 54.         ComboBox1.Items.Add("Bottom Right")
 55.         ComboBox1.Items.Add(" Bottom Center")
 56.         ComboBox1.Items.Add(" Bottom Left")
 57. End Sub
 58.  
 59.  
 60.     Dim pf As New PositionForm
 61.     Private Sub ComboBox1_SelectedIndexChanged(ByVal sender As Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles ComboBox1.SelectedIndexChanged
 62.         Select Case ComboBox1.SelectedIndex
 63.             Case Is = 0
 64.                 'TopRight
 65.                 pf.SelectPosition(Me, PositionForm.Position.Top_Right)
 66.             Case Is = 1
 67.                 'TopLeft
 68.                 pf.SelectPosition(Me, PositionForm.Position.Top_Left)
 69.             Case Is = 2
 70.                 'TopCenter
 71.                 pf.SelectPosition(Me, PositionForm.Position.Top_Centre)
 72.             Case Is = 3
 73.                 'MiddleRight
 74.                 pf.SelectPosition(Me, PositionForm.Position.Middle_Right)
 75.             Case Is = 4
 76.                 'MiddleCenter
 77.                 pf.SelectPosition(Me, PositionForm.Position.Middle_Center)
 78.             Case Is = 5
 79.                 'MiddleLeft
 80.                 pf.SelectPosition(Me, PositionForm.Position.Middle_Left)
 81.             Case Is = 6
 82.                 'BottomRight
 83.                 pf.SelectPosition(Me, PositionForm.Position.Bottom_Right)
 84.             Case Is = 7
 85.                 'BottomCenter
 86.                 pf.SelectPosition(Me, PositionForm.Position.Bottom_Center)
 87.             Case Is = 8
 88.                 'BottomLeft
 89.                 pf.SelectPosition(Me, PositionForm.Position.Bottom_Left)
 90.         End Select
 91.     End Sub


• Hôm bây: www.tinsoftware.com ^ ^
Cố gắng lên...

Hình đại diện của người dùng
Kỳ Nam
Guru
Guru
Bài viết: 510
Ngày tham gia: CN 12/08/2007 8:47 pm
Đến từ: Qui Nhơn
Been thanked: 1 time
Liên hệ:

Re: [vb.net] Class điều khiển vị trí của form

Gửi bàigửi bởi Kỳ Nam » CN 14/12/2008 9:34 am

0 cần case nhiều như dậy

Private Sub ComboBox1_SelectedIndexChanged(ByVal sender As Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles ComboBox1.SelectedIndexChanged
pf.SelectPosition(Me, ComboBox1.SelectedIndex)
End Sub

để đoạn trên chạy luôn đúng , cần sửa nốt cái đây

Private Sub Form2_Load(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles MyBase.Load ComboBox1.Items.AddRange(System.Enum.GetNames(GetType(Position)))
End Sub


Quay về “[.NET] Ứng dụng - Form và Control”

Đang trực tuyến

Đang xem chuyên mục này: Không có thành viên nào trực tuyến.1 khách