• Vui lòng đọc nội qui diễn đàn để tránh bị xóa bài viết
  • Tìm kiếm trước khi đặt câu hỏi

Tạo Form chớp tắt(Flash Window) bằng API

Các thủ thuật liên quan đến ứng dụng, biểu mẫu và control

Moderators: tungcan5diop, QUANITGROBEST

User avatar
tungcan5diop
Cựu chiến binh
Cựu chiến binh
Posts: 1123
Joined: Wed 24/09/2008 4:04 pm
Location: TPHCM
Has thanked: 1 time
Been thanked: 28 times

Tạo Form chớp tắt(Flash Window) bằng API

Postby tungcan5diop » Wed 20/06/2012 9:23 am

Thủ thuật: Tạo Form chớp tắt(Flash Window) bằng API
Tác giả: Sưu tầm
Mô tả: Tạo Form chớp tắt(Flash Window) bằng API


import
  1. Imports System.Runtime.InteropServices

khai báo hàm này trong Class cần xử lý
[vbnet] <DllImport("user32.dll", EntryPoint:="FlashWindow")> _
Public Shared Function FlashWindow(ByVal hwnd As Integer, ByVal bInvert As Integer) As Integer
End Function[/vbnet]
[vbnet] Dim mtimer As Timer[/vbnet]
[vbnet]Private Sub Form7_Load(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles MyBase.Load
mtimer = New Timer
mtimer.Enabled = True
mtimer.Interval = 1000
AddHandler mtimer.Tick, AddressOf Timer1_Tick
End Sub[/vbnet]
[vbnet] Private Sub Timer1_Tick(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs)
FlashWindow(Me.Handle, 1)
End Sub[/vbnet]
dừng timer
[vbnet]If mtimer IsNot Nothing Then
mtimer.Enabled = False
mtimer.Dispose()
mtimer = Nothing
End If[/vbnet]


Hỡi thế gian bug(lỗi) là gì?
Mà sửa...hoài không hết!

Return to “[.NET] Ứng dụng - Form và Control”

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 2 guests