Page 1 of 1

Form trong suốt, Form Hình dạng bất kỳ, TitleBar giả

Posted: Thu 22/12/2011 12:08 am
by kingstar99
Thủ thuật: Form trong suốt, Form Hình dạng bất kỳ, TitleBar giả
Tác giả: kingstar99
Mô tả: Form trong suốt, Form Hình dạng bất kỳ, TitleBar giả


Mình làm quen với VB.Net được 3 tháng rồi, hôm nay mạo muội viết bài đầu tiên mong được học hỏi thêm nhiều ý kiến hay !

Những đề tài mình đưa ra không mới mẻ gì, nhưng những cách trên các diển đàn hơi phức tạp và khó hiểu !

I-Form trong suốt
Trong sự kiện LoadForm chèn code sau:
  1. Private Sub Frm_Load(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles MyBase.Load
  2.         TransparencyKey = BackColor
  3.  End Sub
  4.  


II-Form hình dạng bất kỳ

Từ Form trong suốt đó cho vào 1 PictureBox với các thuộc tình sau:
Dock=Fill
Image "Cho vào một ảnh *.png hìnhdạng bất kỳ
BackColor=Transparency

III-TitleBar giả (di chuyển được Form)
Thuộc tính BoderStyle=None
Cho vào một PictureBox đặt vị trí trên cùng giống như TitleBar

[vbnet]
Dim IsMouseDown = False
Dim startPoint
Private Sub TitleBar_MouseUp_1(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.Windows.Forms.MouseEventArgs) Handles TitleBar.MouseUp
IsMouseDown = False
End Sub
Private Sub TitleBar_MouseDown(ByVal sender As Object, ByVal e As System.Windows.Forms.MouseEventArgs) Handles TitleBar.MouseDown
startPoint = e.Location
IsMouseDown = True
End Sub
Private Sub TitleBar_MouseMove(ByVal sender As Object, ByVal e As System.Windows.Forms.MouseEventArgs) Handles TitleBar.MouseMove
If IsMouseDown Then
Dim p1 = New Point(e.X, e.Y)
Dim p2 = PointToScreen(p1)
Dim p3 = New Point(p2.X - startPoint.X, p2.Y - startPoint.Y)
Location = p3
End If
End Sub
[/vbnet]

Hy vọng hữu ích !

Re: Form trong suốt, Form Hình dạng bất kỳ, TitleBar giả

Posted: Sat 24/12/2011 1:52 pm
by thanghungkhi
Em có đọc chủ đề này của CLB VB, nhưng chỉ có code nên không hiểu lắm, chỉ ctrl+c rồi ctrl+v, giờ thì hiểu rồi ^^

Re: Form trong suốt, Form Hình dạng bất kỳ, TitleBar giả

Posted: Sun 05/02/2012 11:26 pm
by Songuku95
Sao em cài cái thay đổi hình dạng Form nó lại ra thế này ạ? Ai giúp em với :)
Image

Re: Form trong suốt, Form Hình dạng bất kỳ, TitleBar giả

Posted: Sun 05/02/2012 11:32 pm
by nimgiaminh
Bạn cần đặt thuộc tính form border là none

Re: Form trong suốt, Form Hình dạng bất kỳ, TitleBar giả

Posted: Mon 06/02/2012 10:17 pm
by Songuku95
Em làm được rồi
Nhưng như thế này thì không di chuyển được Form. Hơn nữa lại ko có 3 cái thanh Close, Restore, Minimize

Re: Form trong suốt, Form Hình dạng bất kỳ, TitleBar giả

Posted: Tue 16/10/2012 1:25 pm
by nhatlinh0207
hay đấy. mình làm được rồi. nhưng chỉ thắc mắc là khi chèn button thì vẫn có chỗ trên button nhìn xuyên qua được thế lại hơi xấu ;;)

Re: Form trong suốt, Form Hình dạng bất kỳ, TitleBar giả

Posted: Wed 17/10/2012 6:24 pm
by nimgiaminh
Vậy bạn đặt lại background của button.

Re: Form trong suốt, Form Hình dạng bất kỳ, TitleBar giả

Posted: Fri 22/02/2013 12:44 pm
by tranbadat
cái này hay nè!!!