• Vui lòng đọc nội qui diễn đàn để tránh bị xóa bài viết
 • Tìm kiếm trước khi đặt câu hỏi

In trong RichTextBox

Các thủ thuật liên quan đến ứng dụng, biểu mẫu và control

Moderators: tungcan5diop, QUANITGROBEST

Đặng Việt Trung
Thành viên chính thức
Thành viên chính thức
Posts: 19
Joined: Tue 13/06/2006 5:26 pm
Location: Hà Nội
Contact:

In trong RichTextBox

Postby Đặng Việt Trung » Sat 29/03/2008 1:17 pm

Thủ thuật: In trong RichTextBox
Tác giả: MSDN
Mô tả: In trong RichTextBox


Tạo 1 usercontrol mới rồi cho đoạn code sau vào rồi build

Code: Select all

 1. Option Explicit On
 2.  
 3. Imports System
 4. Imports System.Windows.Forms
 5. Imports System.Drawing
 6. Imports System.Runtime.InteropServices
 7. Imports System.Drawing.Printing
 8.  
 9. Namespace RichTextBoxPrintCtrl
 10.    Public Class RichTextBoxPrintCtrl
 11.       Inherits RichTextBox
 12.       ' Convert the unit that is used by the .NET framework (1/100 inch)
 13.       ' and the unit that is used by Win32 API calls (twips 1/1440 inch)
 14.       Private Const AnInch As Double = 14.4
 15.  
 16.       <StructLayout(LayoutKind.Sequential)> _
 17.        Private Structure RECT
 18.          Public Left As Integer
 19.          Public Top As Integer
 20.          Public Right As Integer
 21.          Public Bottom As Integer
 22.       End Structure
 23.  
 24.       <StructLayout(LayoutKind.Sequential)> _
 25.       Private Structure CHARRANGE
 26.          Public cpMin As Integer          ' First character of range (0 for start of doc)
 27.          Public cpMax As Integer          ' Last character of range (-1 for end of doc)
 28.       End Structure
 29.  
 30.       <StructLayout(LayoutKind.Sequential)> _
 31.       Private Structure FORMATRANGE
 32.          Public hdc As IntPtr             ' Actual DC to draw on
 33.          Public hdcTarget As IntPtr       ' Target DC for determining text formatting
 34.          Public rc As Rect                ' Region of the DC to draw to (in twips)
 35.          Public rcPage As Rect            ' Region of the whole DC (page size) (in twips)
 36.          Public chrg As CHARRANGE         ' Range of text to draw (see above declaration)
 37.       End Structure
 38.  
 39.       Private Const WM_USER As Integer = &H400
 40.       Private Const EM_FORMATRANGE As Integer = WM_USER + 57
 41.  
 42.       Private Declare Function SendMessage Lib "USER32" Alias "SendMessageA" (ByVal hWnd As IntPtr, ByVal msg As Integer, ByVal wp As IntPtr, ByVal lp As IntPtr) As IntPtr
 43.  
 44.       ' Render the contents of the RichTextBox for printing
 45.       ' Return the last character printed + 1 (printing start from this point for next page)
 46.       Public Function Print(ByVal charFrom As Integer, ByVal charTo As Integer, ByVal e As PrintPageEventArgs) As Integer
 47.  
 48.          ' Mark starting and ending character
 49.          Dim cRange As CHARRANGE
 50.          cRange.cpMin = charFrom
 51.          cRange.cpMax = charTo
 52.  
 53.          ' Calculate the area to render and print
 54.          Dim rectToPrint As RECT
 55.          rectToPrint.Top = e.MarginBounds.Top * AnInch
 56.          rectToPrint.Bottom = e.MarginBounds.Bottom * AnInch
 57.          rectToPrint.Left = e.MarginBounds.Left * AnInch
 58.          rectToPrint.Right = e.MarginBounds.Right * AnInch
 59.  
 60.          ' Calculate the size of the page
 61.          Dim rectPage As RECT
 62.          rectPage.Top = e.PageBounds.Top * AnInch
 63.          rectPage.Bottom = e.PageBounds.Bottom * AnInch
 64.          rectPage.Left = e.PageBounds.Left * AnInch
 65.          rectPage.Right = e.PageBounds.Right * AnInch
 66.  
 67.          Dim hdc As IntPtr = e.Graphics.GetHdc()
 68.  
 69.          Dim fmtRange As FORMATRANGE
 70.          fmtRange.chrg = cRange                 ' Indicate character from to character to
 71.          fmtRange.hdc = hdc                     ' Use the same DC for measuring and rendering
 72.          fmtRange.hdcTarget = hdc               ' Point at printer hDC
 73.          fmtRange.rc = rectToPrint              ' Indicate the area on page to print
 74.          fmtRange.rcPage = rectPage             ' Indicate whole size of page
 75.  
 76.          Dim res As IntPtr = IntPtr.Zero          
 77.  
 78.          Dim wparam As IntPtr = IntPtr.Zero
 79.          wparam = New IntPtr(1)
 80.  
 81.          ' Move the pointer to the FORMATRANGE structure in memory
 82.          Dim lparam As IntPtr = IntPtr.Zero
 83.          lparam = Marshal.AllocCoTaskMem(Marshal.SizeOf(fmtRange))
 84.          Marshal.StructureToPtr(fmtRange, lparam, False)
 85.  
 86.          ' Send the rendered data for printing
 87.          res = SendMessage(Handle, EM_FORMATRANGE, wparam, lparam)
 88.  
 89.          ' Free the block of memory allocated
 90.          Marshal.FreeCoTaskMem(lparam)
 91.  
 92.          ' Release the device context handle obtained by a previous call
 93.          e.Graphics.ReleaseHdc(hdc)
 94.  
 95.          ' Return last + 1 character printer
 96.          Return res.ToInt32()
 97.       End Function
 98.  
 99.    End Class
 100. End Namespace


Code: Select all

 1. using System;
 2. using System.Windows.Forms;
 3. using System.Drawing;
 4. using System.Runtime.InteropServices;
 5. using System.Drawing.Printing;
 6.  
 7. namespace RichTextBoxPrintCtrl
 8. {
 9.     public class RichTextBoxPrintCtrl:RichTextBox
 10.     {
 11.         //Convert the unit used by the .NET framework (1/100 inch)
 12.         //and the unit used by Win32 API calls (twips 1/1440 inch)
 13.         private const double anInch = 14.4;
 14.  
 15.         [StructLayout(LayoutKind.Sequential)]
 16.             private struct RECT
 17.         {
 18.             public int Left;
 19.             public int Top;
 20.             public int Right;
 21.             public int Bottom;
 22.         }
 23.  
 24.         [StructLayout(LayoutKind.Sequential)]
 25.             private struct CHARRANGE
 26.         {
 27.             public int cpMin;         //First character of range (0 for start of doc)
 28.             public int cpMax;           //Last character of range (-1 for end of doc)
 29.         }
 30.  
 31.         [StructLayout(LayoutKind.Sequential)]
 32.             private struct FORMATRANGE
 33.         {
 34.             public IntPtr hdc;             //Actual DC to draw on
 35.             public IntPtr hdcTarget;       //Target DC for determining text formatting
 36.             public RECT rc;                //Region of the DC to draw to (in twips)
 37.             public RECT rcPage;            //Region of the whole DC (page size) (in twips)
 38.             public CHARRANGE chrg;         //Range of text to draw (see earlier declaration)
 39.         }
 40.  
 41.         private const int WM_USER  = 0x0400;
 42.         private const int EM_FORMATRANGE  = WM_USER + 57;
 43.        
 44.         [DllImport("USER32.dll")]
 45.         private static extern IntPtr SendMessage (IntPtr hWnd , int msg , IntPtr wp, IntPtr lp);
 46.  
 47.         // Render the contents of the RichTextBox for printing
 48.         //  Return the last character printed + 1 (printing start from this point for next page)
 49.         public int Print( int charFrom, int charTo,PrintPageEventArgs e)
 50.         {
 51.             //Calculate the area to render and print
 52.             RECT rectToPrint;
 53.             rectToPrint.Top = (int)(e.MarginBounds.Top * anInch);
 54.             rectToPrint.Bottom = (int)(e.MarginBounds.Bottom * anInch);
 55.             rectToPrint.Left = (int)(e.MarginBounds.Left * anInch);
 56.             rectToPrint.Right = (int)(e.MarginBounds.Right * anInch);
 57.  
 58.             //Calculate the size of the page
 59.             RECT rectPage;
 60.             rectPage.Top = (int)(e.PageBounds.Top * anInch);
 61.             rectPage.Bottom = (int)(e.PageBounds.Bottom * anInch);
 62.             rectPage.Left = (int)(e.PageBounds.Left * anInch);
 63.             rectPage.Right = (int)(e.PageBounds.Right * anInch);
 64.  
 65.             IntPtr hdc = e.Graphics.GetHdc();
 66.  
 67.             FORMATRANGE fmtRange;
 68.             fmtRange.chrg.cpMax = charTo;               //Indicate character from to character to
 69.             fmtRange.chrg.cpMin = charFrom;
 70.             fmtRange.hdc = hdc;                    //Use the same DC for measuring and rendering
 71.             fmtRange.hdcTarget = hdc;              //Point at printer hDC
 72.             fmtRange.rc = rectToPrint;             //Indicate the area on page to print
 73.             fmtRange.rcPage = rectPage;            //Indicate size of page
 74.  
 75.             IntPtr res = IntPtr.Zero;
 76.  
 77.             IntPtr wparam = IntPtr.Zero;
 78.             wparam = new IntPtr(1);
 79.  
 80.             //Get the pointer to the FORMATRANGE structure in memory
 81.             IntPtr lparam= IntPtr.Zero;
 82.             lparam = Marshal.AllocCoTaskMem(Marshal.SizeOf(fmtRange));
 83.             Marshal.StructureToPtr(fmtRange, lparam, false);
 84.  
 85.             //Send the rendered data for printing
 86.             res = SendMessage(Handle, EM_FORMATRANGE, wparam, lparam);
 87.  
 88.             //Free the block of memory allocated
 89.             Marshal.FreeCoTaskMem(lparam);
 90.  
 91.             //Release the device context handle obtained by a previous call
 92.             e.Graphics.ReleaseHdc(hdc);
 93.  
 94.             //Return last + 1 character printer
 95.             return res.ToInt32();
 96.         }
 97.  
 98.     }
 99. }
 100.  
 101.  
 102.  


Thêm control printDocument vào Form và btnPrint, btnPrintPreview, btnPageSetup và control vừa tạo vào form. Thêm vào phần InitializeComponent :

Code: Select all

 1. this.printDocument1.BeginPrint += new System.Drawing.Printing.PrintEventHandler(this.printDocument1_BeginPrint);
 2.         this.printDocument1.PrintPage += new System.Drawing.Printing.PrintPageEventHandler(this.printDocument1_PrintPage);
 3.         this.btnPrint.Click += new System.EventHandler(this.btnPrint_Click);
 4.         this.btnPrintPreview.Click += new System.EventHandler(this.btnPrintPreview_Click);
 5.         this.btnPageSetup.Click += new System.EventHandler(this.btnPageSetup_Click);

Thêm đoạn này vào Form. Đặt sự kiện cho các button

Code: Select all

 1. private int checkPrint;
 2.         private void btnPageSetup_Click(object sender, System.EventArgs e)
 3.         {
 4.             pageSetupDialog1.ShowDialog();
 5.         }
 6.  
 7.         private void btnPrintPreview_Click(object sender, System.EventArgs e)
 8.         {
 9.             printPreviewDialog1.ShowDialog();
 10.         }
 11.  
 12.         private void btnPrint_Click(object sender, System.EventArgs e)
 13.         {
 14.             if (printDialog1.ShowDialog() == DialogResult.OK)
 15.                 printDocument1.Print();
 16.         }
 17.  
 18.         private void printDocument1_BeginPrint(object sender, System.Drawing.Printing.PrintEventArgs e)
 19.         {
 20.             checkPrint = 0;
 21.         }
 22.  
 23.         private void printDocument1_PrintPage(object sender, System.Drawing.Printing.PrintPageEventArgs e)
 24.         {
 25.             // Print the content of RichTextBox. Store the last character printed.
 26.             checkPrint = richTextBoxPrintCtrl1.Print(checkPrint, richTextBoxPrintCtrl1.TextLength, e);
 27.  
 28.             // Check for more pages
 29.             if (checkPrint < richTextBoxPrintCtrl1.TextLength)
 30.                 e.HasMorePages = true;
 31.             else
 32.                 e.HasMorePages = false;
 33.         }

// ms-help://MS.VSCC.v80/MS.MSDN.v80/MS.KB.v10.en/enu_kbvcsharpnetkb/vcsharpnetkb/812425.htmtanbinh25
Posts: 2
Joined: Wed 20/06/2012 7:57 am

Re: In trong RichTextBox

Postby tanbinh25 » Fri 12/10/2012 12:04 am

Anh ơi cho em hoi tí. Đây là đoạn code in richtextBox, sao em không thấy chổ nào để mình điền cái richtextbox của mình muốn in gì hết vậy. em moi học có gì mấy anh chi bảo thêm.
Thân.


Return to “[.NET] Ứng dụng - Form và Control”

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 1 guest