• Vui lòng đọc nội qui diễn đàn để tránh bị xóa bài viết
  • Tìm kiếm trước khi đặt câu hỏi

Tạo Tooltip cho từng Item trong Combobox

Các thủ thuật liên quan đến ứng dụng, biểu mẫu và control

Moderators: tungcan5diop, QUANITGROBEST

User avatar
tungcan5diop
Cựu chiến binh
Cựu chiến binh
Posts: 1123
Joined: Wed 24/09/2008 4:04 pm
Location: TPHCM
Has thanked: 1 time
Been thanked: 28 times

Tạo Tooltip cho từng Item trong Combobox

Postby tungcan5diop » Tue 12/01/2010 11:23 am

Thủ thuật: Tạo Tooltip cho từng Item trong Combobox
Tác giả: Flyinghorse
Mô tả: Tạo Tooltip cho từng Item trong Combobox


bài lấy từ link sau
http://www.caulacbovb.com/forum/viewtop ... 223#p67223
kéo thả một cái Combobox vào Form,tên là combobox1
code như sau:
  1. Private Sub Form1_Load(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles MyBase.Load
  2.         Me.combobox1.DrawMode = DrawMode.OwnerDrawFixed
  3.         AddHandler combobox1.DrawItem, AddressOf Me.combobox1_DrawItem
  4. End Sub

[vbnet]Private Sub combobox1_DrawItem(ByVal sender As Object, ByVal e As DrawItemEventArgs)
Dim text As String = Me.combobox1.GetItemText(combobox1.Items(e.Index))
e.DrawBackground()
Dim br As SolidBrush = New SolidBrush(e.ForeColor)
e.Graphics.DrawString(text, e.Font, br, e.Bounds)
If ((e.State And DrawItemState.Selected) = DrawItemState.Selected) Then
If text = "abc" Then Me.ToolTip1.Show("123", combobox1, e.Bounds.Right, e.Bounds.Bottom)
If text = "def" Then Me.ToolTip1.Show("456", combobox1, e.Bounds.Right, e.Bounds.Bottom)
Else
Me.ToolTip1.Hide(combobox1)
End If
e.DrawFocusRectangle()
End Sub[/vbnet]
[vbnet]Private Sub combobox1_DropDownClosed(ByVal sender As Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles combobox1.DropDownClosed
Me.ToolTip1.Hide(combobox1)
End Sub[/vbnet]


Hỡi thế gian bug(lỗi) là gì?
Mà sửa...hoài không hết!

Return to “[.NET] Ứng dụng - Form và Control”

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 1 guest