• Vui lòng đọc nội qui diễn đàn để tránh bị xóa bài viết
 • Tìm kiếm trước khi đặt câu hỏi

Chèn comment vào file JPEG

Các thủ thuật về hệ thống, thư mục, tập tin và mạng

Điều hành viên: tungcan5diop, QUANITGROBEST

Hình đại diện của người dùng
vo_minhdat2007
Quản trị
Quản trị
Bài viết: 2227
Ngày tham gia: CN 17/07/2005 1:40 am
Has thanked: 13 time
Been thanked: 87 time
Liên hệ:

Chèn comment vào file JPEG

Gửi bàigửi bởi vo_minhdat2007 » CN 26/07/2009 4:04 pm

Thủ thuật: Chèn comment vào file JPEG
Tác giả: Sưu tầm
Mô tả: Chèn comment của chương trình vào file JPEG 1.  Imports System.Text
 2.  Imports System.Drawing.Imaging
 3.  Public Class Form1
 4.    Private Sub Button1_Click(ByVal sender As System.Object, ByVal e As System.EventArgs) Handles Button1.Click
 5.      WriteUserCommentToJpegFile(FileName, "This is a user comment.")
 6.      Console.WriteLine(ReadUserCommentFromJpegFile("C:\Temp\Test.jpg"))
 7.    End Sub
 8.    Dim FileName As String = "C:\Users\Public\Pictures\Sample Pictures\Autumn Leaves.jpg"
 9.    Sub WriteUserCommentToJpegFile(ByVal FileName As String, ByVal Comment As String)
 10.      Using Bmp As New Bitmap(FileName)
 11.        Dim PI As PropertyItem = Bmp.PropertyItems(0)
 12.        PI.Id = &H9286
 13.        PI.Len = Comment.Length + 1
 14.        PI.Type = 2 'Null terminated ASCII.
 15.        Dim B(Comment.Length) As Byte
 16.        For I As Integer = 0 To Comment.Length - 1
 17.          B(I) = CByte(Asc(Comment(I)))
 18.        Next
 19.        B(Comment.Length) = 0
 20.        PI.Value = B
 21.        Bmp.SetPropertyItem(PI)
 22.        Bmp.Save("C:\Temp\Test.jpg", ImageFormat.Jpeg)
 23.      End Using
 24.    End Sub
 25.    Function ReadUserCommentFromJpegFile(ByVal FileName As String) As String
 26.      Dim SB As New StringBuilder
 27.      Using Bmp As New Bitmap(FileName)
 28.        Dim PI As PropertyItem = Bmp.GetPropertyItem(&H9286)
 29.        Dim B() As Byte = PI.Value
 30.        For I As Integer = 0 To B.Length - 2
 31.          SB.Append(Chr(B(I)))
 32.        Next
 33.      End Using
 34.      Return SB.ToString
 35.    End Function
 36.  End ClassQuay về “[.NET] Hệ thống - Tập tin - Thư mục và Mạng”

Đang trực tuyến

Đang xem chuyên mục này: Không có thành viên nào trực tuyến.1 khách