• Vui lòng đọc nội qui diễn đàn để tránh bị xóa bài viết
 • Tìm kiếm trước khi đặt câu hỏi

Hiện Properties Dialog của tập tin, thư mục

Các thủ thuật về hệ thống, thư mục, tập tin và mạng

Điều hành viên: tungcan5diop, QUANITGROBEST

Hình đại diện của người dùng
clarkkent
Mạnh Thường Quân
Mạnh Thường Quân
Bài viết: 1641
Ngày tham gia: T.Tư 16/04/2008 11:25 am
Đến từ: Chợ Lách - Bến Tre
Been thanked: 31 time
Liên hệ:

Hiện Properties Dialog của tập tin, thư mục

Gửi bàigửi bởi clarkkent » T.Năm 23/07/2009 10:46 am

Thủ thuật: Hiện Properties Dialog của tập tin, thư mục
Tác giả: Sưu tầm
Mô tả: Hiện Properties Dialog của tập tin, thư mục


Mã: Chọn hết

 1. Imports System.Runtime.InteropServices
 2.  
 3.     Public Structure SHELLEXECUTEINFO
 4.         Public cbSize As Integer
 5.         Public fMask As Integer
 6.         Public hwnd As IntPtr
 7.         <MarshalAs(UnmanagedType.LPTStr)> Public lpVerb As String
 8.         <MarshalAs(UnmanagedType.LPTStr)> Public lpFile As String
 9.         <MarshalAs(UnmanagedType.LPTStr)> Public lpParameters As String
 10.         <MarshalAs(UnmanagedType.LPTStr)> Public lpDirectory As String
 11.         Dim nShow As Integer
 12.         Dim hInstApp As IntPtr
 13.         Dim lpIDList As IntPtr
 14.         <MarshalAs(UnmanagedType.LPTStr)> Public lpClass As String
 15.         Public hkeyClass As IntPtr
 16.         Public dwHotKey As Integer
 17.         Public hIcon As IntPtr
 18.         Public hProcess As IntPtr
 19.     End Structure
 20.  
 21.     Private Const SEE_MASK_INVOKEIDLIST = &HC
 22.     Private Const SEE_MASK_NOCLOSEPROCESS = &H40
 23.     Private Const SEE_MASK_FLAG_NO_UI = &H400
 24.     Public Const SW_SHOW As Short = 5
 25.  
 26.     <DllImport("Shell32", CharSet:=CharSet.Auto, SetLastError:=True)> _
 27.         Public Shared Function ShellExecuteEx(ByRef lpExecInfo As SHELLEXECUTEINFO) As Boolean
 28.     End Function
 29.  
 30.     Public Sub ShowProperties(ByVal FileName As String, ByVal OwnerhWnd As Long)
 31.         on error Resume Next
 32.         Dim sei As New SHELLEXECUTEINFO
 33.         With sei
 34.             .hwnd = OwnerhWnd
 35.             .cbSize = Marshal.SizeOf(sei)
 36.             .lpVerb = "properties"
 37.             .lpFile = FileName
 38.             .nShow = SW_SHOW
 39.             .fMask = SEE_MASK_INVOKEIDLIST
 40.         End With
 41.         ShellExecuteEx(sei)
 42.     End Sub


Sử dụng

Mã: Chọn hết

 1. ShowProperties("đường dẫn của tập tin hay thư mục", Me.Handle)


• Hôm bây: www.tinsoftware.com ^ ^
Cố gắng lên...

than_chet09
Bài viết: 1
Ngày tham gia: T.Sáu 22/04/2011 1:13 pm

Re: Hiện Properties Dialog của tập tin, thư mục

Gửi bàigửi bởi than_chet09 » T.Sáu 22/04/2011 1:15 pm

vậy làm sao mình bắt được sự kiện khi nhấp Ok của form Properties này anh


Quay về “[.NET] Hệ thống - Tập tin - Thư mục và Mạng”

Đang trực tuyến

Đang xem chuyên mục này: Không có thành viên nào trực tuyến.3 khách