• Vui lòng đọc nội qui diễn đàn để tránh bị xóa bài viết
 • Tìm kiếm trước khi đặt câu hỏi

Mở cửa sổ Map Network Drive

Các thủ thuật về hệ thống, thư mục, tập tin và mạng

Moderators: tungcan5diop, QUANITGROBEST

User avatar
clarkkent
Mạnh Thường Quân
Mạnh Thường Quân
Posts: 1641
Joined: Wed 16/04/2008 11:25 am
Location: Chợ Lách - Bến Tre
Been thanked: 31 times
Contact:

Mở cửa sổ Map Network Drive

Postby clarkkent » Wed 03/06/2009 2:55 pm

Thủ thuật: Mở cửa sổ Map Network Drive
Tác giả: neverland87 - 4rum cũ
Mô tả: Mở cửa sổ Map Network DriveC#

Code: Select all

 1. public partial class Form1 : Form
 2.     {
 3.         public Form1()
 4.         {
 5.             InitializeComponent();
 6.         }
 7.         private const uint RESOURCETYPE_DISK = 1U;
 8.         [System.Runtime.InteropServices.DllImport("mpr.dll")]
 9.         private static extern uint WNetConnectionDialog(IntPtr hWnd, uint dwType);
 10.         private void button1_Click(object sender, EventArgs e)
 11.         {
 12.             if (WNetConnectionDialog(this.Handle, RESOURCETYPE_DISK) != 0)
 13.             {
 14.                 MessageBox.Show("Failed");
 15.             }
 16.         }
 17.     }


VB.NET

Code: Select all

 1. Public Partial Class Form1
 2.     Inherits Form
 3.     Public Sub New()
 4.         InitializeComponent()
 5.     End Sub
 6.     Private Const RESOURCETYPE_DISK As UInteger = 1
 7.     <System.Runtime.InteropServices.DllImport("mpr.dll")> _
 8.     Private Shared Function WNetConnectionDialog(ByVal hWnd As IntPtr, ByVal dwType As UInteger) As UInteger
 9.     End Function
 10.     Private Sub button1_Click(ByVal sender As Object, ByVal e As EventArgs)
 11.         If WNetConnectionDialog(Me.Handle, RESOURCETYPE_DISK) <> 0 Then
 12.             MessageBox.Show("Failed")
 13.         End If
 14.     End Sub
 15. End Class


• Hôm bây: www.tinsoftware.com ^ ^
Cố gắng lên...

Return to “[.NET] Hệ thống - Tập tin - Thư mục và Mạng”

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 1 guest