• Vui lòng đọc nội qui diễn đàn để tránh bị xóa bài viết
 • Tìm kiếm trước khi đặt câu hỏi

Khoá các phím hệ thống trong chương trình

Các thủ thuật về hệ thống, thư mục, tập tin và mạng

Moderators: tungcan5diop, QUANITGROBEST

User avatar
vo_minhdat2007
Quản trị
Quản trị
Posts: 2227
Joined: Sun 17/07/2005 1:40 am
Has thanked: 13 times
Been thanked: 87 times
Contact:

Khoá các phím hệ thống trong chương trình

Postby vo_minhdat2007 » Wed 26/03/2008 8:49 pm

Thủ thuật: Khoá các phím hệ thống trong chương trình
Tác giả: vo_minhdat2007
Mô tả: Các phím như Alt+Tab, Alt+F4, ... tuy nhiên chỉ áp dụng khi chạy dạng Release (Built rồi chạy file exe), không có tác dụng khi debug! Ngoài ra cũng áp dụng được với VB2005 (chưa test)
---------------------------------------------------
Đầu tiên, cho đoạn code sau vào 1 Module :
 1.  Imports System.Runtime.InteropServices
 2.  Imports System.Reflection
 3.  
 4.  Module Hook 'ở đây tên module là hook, bạn đổi thành tên module bạn đã đặt
 5.  Region "Declarations"
 6.      Private Const HC_ACTION As Integer = 0
 7.      Private Const WH_KEYBOARD_LL As Integer = 13&
 8.  
 9.      Private Structure KBDLLHookStruct
 10.          Public vkCode As Integer
 11.          Public scanCode As Integer
 12.          Public flags As Integer
 13.          Public time As Integer
 14.          Public dwExtraInfo As Integer
 15.      End Structure
 16.  
 17.      <MarshalAs(UnmanagedType.FunctionPtr)> _
 18.      Private callback As KeyboardHookDelegate
 19.      Private mbBlockKeys As Boolean = True
 20.      Private miKeyboardHandle As Integer = 0
 21.      Private Delegate Function KeyboardHookDelegate(ByVal Code As Integer, _
 22.          ByVal wParam As Integer, ByRef lParam As KBDLLHookStruct) As Integer
 23.      Private Declare Function CallNextHookEx Lib "user32" ( _
 24.          ByVal hHook As Integer, ByVal nCode As Integer, _
 25.          ByVal wParam As Integer, ByVal lParam As KBDLLHookStruct) As Integer
 26.      Private Declare Function SetWindowsHookEx Lib "user32" _
 27.          Alias "SetWindowsHookExA" _
 28.          (ByVal idHook As Integer, ByVal lpfn As KeyboardHookDelegate, _
 29.          ByVal hmod As Integer, ByVal dwThreadId As Integer) As Integer
 30.      Private Declare Function UnhookWindowsHookEx Lib "user32" ( _
 31.          ByVal hHook As Integer) As Integer
 32.  End Region
 33.  
 34.  Region "Properties"
 35.      Public Property BlockKeyCombinations() As Boolean
 36.          Get
 37.              Return mbBlockKeys
 38.          End Get
 39.          Set(ByVal value As Boolean)
 40.              mbBlockKeys = value
 41.          End Set
 42.      End Property
 43.  
 44.      Public ReadOnly Property IsHooked() As Boolean
 45.          Get
 46.              Return miKeyboardHandle <> 0
 47.          End Get
 48.      End Property
 49.  End Region
 50.      Public Function IsInIDE() As Boolean
 51.          Return System.Diagnostics.Debugger.IsAttached
 52.      End Function
 53.  
 54.      Public Sub HookKeyboard()
 55.          ' Release any existing keyboard hook.
 56.          UnhookKeyboard()
 57.          If Not IsInIDE() Then
 58.              callback = New KeyboardHookDelegate(AddressOf KeyboardCallback)
 59.              miKeyboardHandle = SetWindowsHookEx(WH_KEYBOARD_LL, callback, _
 60.              Marshal.GetHINSTANCE([Assembly].GetExecutingAssembly.GetModules()(0)).ToInt32, 0)
 61.          End If
 62.      End Sub
 63.  
 64.      Public Sub UnhookKeyboard()
 65.          If (IsHooked()) Then Call UnhookWindowsHookEx(miKeyboardHandle)
 66.      End Sub
 67.  
 68.      Private Function BlockKeyCombination(ByVal Hookstruct As KBDLLHookStruct) As Boolean
 69.          Dim bResult As Boolean = False
 70.          If mbBlockKeys Then
 71.              Select Case Hookstruct.vkCode
 72.                  Case System.ConsoleKey.Escape
 73.                      If My.Computer.Keyboard.CtrlKeyDown Then
 74.                          Debug.Print("Blocking: Ctrl-Esc")
 75.                          bResult = True
 76.                      ElseIf My.Computer.Keyboard.AltKeyDown Then
 77.                          Debug.Print("Blocking: Alt-Esc")
 78.                          bResult = True
 79.                      End If
 80.                  Case System.ConsoleKey.Tab
 81.                      If My.Computer.Keyboard.AltKeyDown Then
 82.                          Debug.Print("Blocking: Alt-Tab")
 83.                          bResult = True
 84.                      End If
 85.                  Case System.ConsoleKey.RightWindows, System.ConsoleKey.LeftWindows
 86.                      Debug.Print("Blocking: Windows Key")
 87.                      bResult = True
 88.                  Case System.ConsoleKey.Applications
 89.                      Debug.Print("Blocking: Application Key")
 90.                      bResult = True
 91.                  Case System.ConsoleKey.F4
 92.                      If My.Computer.Keyboard.AltKeyDown Then
 93.                          Debug.Print("Blocking: Alt-F4")
 94.                          bResult = True
 95.                      End If
 96.                  Case Else
 97.              End Select
 98.          End If
 99.          Return bResult
 100.      End Function
 101.  
 102.      Private Function KeyboardCallback(ByVal Code As Integer, _
 103.          ByVal wParam As Integer, ByRef lParam As KBDLLHookStruct) As Integer
 104.          Dim lResult As Integer = 0
 105.          If (Code = HC_ACTION) AndAlso (BlockKeyCombination(lParam)) Then
 106.              lResult = 1
 107.          Else
 108.              lResult = CallNextHookEx(miKeyboardHandle, Code, wParam, lParam)
 109.          End If
 110.          Return lResult
 111.      End Function
 112.  
 113.  End Module


Xong rồi, giờ trong phần Application Events, trong sự kiện Startup, thêm đoạn code :
[vbnet]HookKeyboard()   
BlockKeyCombinations = True[/vbnet]
Bất cứ lúc nào muốn ngừng hoặc bật thì hãy cho BlockKeyCombinations bằng False/True
Và trong sự kiện Shutdown, đừng quên trả lại nhé!
[vbnet]UnhookKeyboard()[/vbnet]HaiPT
VIP
VIP
Posts: 252
Joined: Wed 07/09/2005 4:02 pm
Location: Hải Phòng
Has thanked: 1 time
Been thanked: 12 times
Contact:

Re: Khoá các phím hệ thống trong chương trình

Postby HaiPT » Wed 26/03/2008 9:55 pm

hardcording quá , em cải tiến lại thành 1 class có sinh sự kiện keypress và cho phép bỏ qua không xử lý mã nếu cần , tham khảo lại các bài viết trong forum cũ ( Vb,c# , chạy trong IDE OK ) .
Phạm Hải
Quản trị dự án ,Chuyên gia đào tạo
Đại học FPT

tai_computer
Thành viên chính thức
Thành viên chính thức
Posts: 27
Joined: Sat 15/08/2009 11:03 am
Has thanked: 1 time

Re: Khoá các phím hệ thống trong chương trình

Postby tai_computer » Sun 24/01/2010 8:49 pm

Hi. Thanks vo_minhdat2007 nha bài rất có ích test thử coai :D


Return to “[.NET] Hệ thống - Tập tin - Thư mục và Mạng”

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 1 guest